Det ble amper stemning i auditoriet på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo da universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (med ryggen til) skulle forklare hvorfor studentklinikkene ble stengt på dagen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Uklart når klinikkene på psykologi kan gjenåpnes

Advokatfirmaet Kluge har funnet flere lovbrudd ved internklinikkene på Psykologisk institutt ved UiO, og konkluderer med at driften er i strid med loven på flere punkter. Det er usikkert når eller om, klinikkene kan gjenåpnes.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Auditoriet i Harald Schjelderups Hus på Universitet i Oslo var stappfullt da ledelsen informerte både ansatte og studenter ved Psykologisk institutt om hvilke lovbrudd som var avdekket ved psykologklinikkene der. Hele ni ulike lover og forskrifter kan være brutt, og det er uklart om, eller når klinikkene kan åpnes igjen.

De alvorligste bruddene handler om at studenter har behandlet pasienter alene uten at veileder eller ansatte har vært tilstede. I tillegg påpekes det mangel på system for avviksregistrering, klageadgang, og oversikt over hvem som har terapi hvor og når. Klinikkene har heller ikke søkt konsesjon hos Datatilsynet for å ta videoopptak fra samtaler med pasientene. Håndteringen av journal og personopplysninger er sannsynligvis også mangelfulle. 

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (bildet under) stengte 10.oktober klinikken på dagen etter mistanke om at driften ikke var i tråd med lover og regler for klinikkdrift. 

I mellomtiden har ledelsen bestilt en orientering og gjennomgang fra advokatfirmaet Kluge. I dag kom resultatet: Kluge mener å ha funnet lovbrudd, avvik, eller mulige avvik fra ni ulike lover og forskrifter.

For første gang fortalte også universitetsledelsen om hva som var hovedgrunnen til at klinikkene ble stengt.

Stengte på grunn av helse og sikkerhet

— Årsaken til at jeg stengte umiddelbart, handlet om helse og sikkerhet, blant annet at studenter behandlet pasienter alene på kveldstid, fortalte direktør Bjørneboe allmøtet, og hun fortsatte:

Årsaken til at jeg stengte umiddelbart, handlet om helse og sikkerhet, blant annet at studenter behandlet 
pasienter alene på kveldstid.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Vi har vanskelig for å forstå hvorfor man måtte stenge. Vi er glade for at Kluge-rapporten sier at man kan gjenåpne, og vi stiller oss totalt til disposisjon for å bidra til dette og for å få mer systemhjelp.

Kirsten Benum

Jeg er fornøyd med at ledelsen velger å dele rapporten og at de har begynt på en åpenhetsprosess som vi har savnet.

Jens Lægreid

— Summen av avvikene som vi hørte om etterhvert, gjorde at vi også den 12. oktober mente at den kliniske praksisen skal organiseres ved et helseforetak. Vi er i god dialog med Lovisenberg, og arbeider med hvordan vi kan sikre involvering av ansatte og studenter på en bedre måte. Vi ser alvorlig på de avvikene som er avdekket, sa Gunn Elin Aa. Bjørneboe.

Direktøren manet også ansatte, studenter og institutt og fakultet til å samarbeide og finne løsninger. 

Oppfordrer til folkeskikk

Bjørneboe pekte på at klinikkene var et felles ansvar.

— Institutt, fakultet og ledelsen har et felles ansvar. Det kan være faglig uenigheter ved mye, men dette dreier seg ikke om fag, men om systemsvikt generelt og det gjelder alle. Det må vi ta på største alvor, sa hun og la til:

— Det er uakseptabelt at man ikke kan gjøre det med folkeskikk, sa hun, og fikk vantro latter som respons fra salen.

Bjørneboe brukte uttrykket «en slags krise» om situasjonen og presiserte viktigheten av at alle hjelper hverandre.

Stølen: Utfordrende rapport

Det var en topptung delegasjon som stilte på allmøtet: dekan Nils-Henrik Mørch von der Fehr, rektor Svein Stølen, viserektor Per Morten Sandset, direktør Gunn-Elin Bjørneboe og prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo. 

I salen satt også instituttleder Pål Kraft og fakultetsdirektør Gudleik Grimstad. 

— Dette er en rapport som er utfordrende for Universitetet i Oslo, sa rektor Svein Stølen.

Viserektor Per Morten Sandset gjorde også klart hva han synes var de mest alvorlige bruddene:

— Driften er i strid med krav til forsvarlig organisering, og særlig bekymringsverdig er det at studenter har holdt terapitimer uten umiddelbar tilgang til kvalifisert personell, sa han.

Tvil om gjenåpning

Kluge råder i sin rapport universitetet til å gjenåpne klinikken, etter at de har iverksatt tiltak som rapporten ber om.

På allmøtet ba tillitsvalgt for de ansatte ved instituttet, Helene Nissen-Lie, om en forsikring om at ledelsen delte ansatte og studenters førsteprioritet.

— Kan vi få en forsikring fra dere, om at dere, som oss, er aller mest opptatt av å få gjenåpnet klinikkene og gjenopptatt behandlingen av pasientene? Det er mye som er utbedret og mye som kan utbedres på kort tid. Og det er mulig å omgå noen av kravene, blant annet å ikke gjøre videoopptak fra terapitimene, sa Nissen-Lie, til spontant applaus fra salen.

Viserektor Per Morten Sandset svarte at ledelsen var enig med henne.

— Vårt første mål er å få åpnet driften, forsikret Sandset. Men han kan ikke si hvor lang tid det vil ta eller når det vil bli.

Usikker gjenåpning

Dekan Nils-Henrik M. von der Fehr ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sier i en pressemelding fra UiO at det er krevende og at det kan ta tid å få alle endringene på plass:

— Vi må finne en løsning som gjør at studentene og pasientene blir ivaretatt. Om det vil være mulig å gjenåpne klinikken er det for tidlig å ta stilling til. Vi må jobbe tett sammen med Psykologisk institutt for å finne en langsiktig og godt forankret løsning på dette, sier han.

— Ivaretatt pasientene?

Et av spørsmålene fra salen kom fra en profesjonsstudent, som spurte, siden ledelsen var opptatt av lovligheten rundt driften, om de hadde vurdert lovligheten av å stenge et behandlingstilbud på dagen.

— Vi må ivareta pasientene som er under behandling. Når det gjelder avvikene som er framlagt i dag, virker det som om dere ikke tar til dere alvoret i det som er kommet fram, svarte Sandset. 

Etter flere rop fra salen om at det ikke var svar nok på spørsmålet, gikk ledelsen videre til neste spørsmål fra salen.

Kirsten Benum (bildet under), som er leder for en av klinikkene, sa fra salen at straks de var blitt kjent med avvikene så hadde de tatt tak i disse og iverksatt tiltak:

— Vi har vanskelig for å forstå hvorfor man måtte stenge. Vi er glade for at Kluge-rapporten sier at man kan gjenåpne, og vi stiller oss totalt til disposisjon for å bidra til dette og for å få mer systemhjelp, sa hun, som mente at det hadde vært ressursproblemer ved universitetet rundt dette. 

Hun viste til at de ikke har fått noen klager på det faglige innholdet.

— Og det er bra hvis vi nå kan få støtte til å oppfylle de nye forskriftene, sa hun.

Rektor Stølen repliserte at han ikke våget å si hvor lang tid det kan tør før de kan åpne klinikkene igjen, og han viste til at klinikkledere også har et ansvar her.

Har varslet om avvik

Bjørneboe sa at UiO har varslet tilsynsmyndigheten om avvikene som er avdekket:

— Da vi besluttet å stenge klinikken orienterte vi Helsetilsynet, Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Helsetilsynet har bedt om at resultatet av undersøkelsene oversendes tilsynet, for vurdering av eventuell tilsynsmessig oppfølging, sier hun til uio.no.

Hun la til at pasientene som i dag er i et behandlingsløp, og som er avhengig av å fortsette behandlingen, må følges opp av de ansatte som er behandlingsansvarlig for hver enkelt pasient.

Under møtet var det også uklart om universitetsledelsen fortsatt mener at studentpraksisen i klinikken bør legges inn under spesialisthelsetjenesten: 

— Akkurat nå står dette vedtaket, svarte Bjørneboe på direkte spørsmål. 

Ukjent for Bjørneboe

Khrono snakket med universitetsdirektøren etter allmøtet. 

— Du har vært direktør ved Universitetet i Oslo i 10 år. Har du ikke hørt om disse forholdene tidligere?

— Jeg har overhodet ikke kjent til disse forholdene tidligere, sier Bjørneboe. 

Viserektor Sandset sier at lover og regler har endret seg mye de siste 20 årene. 

— Betyr det at man ikke har fulgt med i timen de siste 20 årene? 

— Det har jo vært kjent på instituttnivå at det har vært en uro, men nå tar vi tak i det, sier Sandset. 

Tidligere instituttledere Fanny Duckert og Kjetil Sundet fortalte nylig i Khrono at de angret på at de ikke hadde ryddet opp i klinikkdriften tidligere. 

Studentleder skuffet

Etter at allmøtet var over, sa leder av Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid (til høyre på bildet under), at han var svært skuffet over at universitetsledelsen ikke i innledningen av allmøtet redegjorde for Kluges konklusjon om at klinikkene kan gjenåpnes, så snart tiltak er iverksatt. I stedet redegjorde de om dette bare på oppfordring.

— Når det gjelder saken om at de har fattet flyttevedtak utenfor styrenivå, kan jeg ikke se hjemmelen for å gjøre det. Jeg forventer at ledelsen tar til seg stemningen fra salen, og forholder seg til tilbakemeldinger fra studenter og ansatte, sa han.

— Samtidig er jeg fornøyd med at ledelsen velger å dele rapporten og at de har begynt på en åpenhetsprosess som vi har savnet, sa han.

Khrono forsøkte også å få noen kommentarer til saken fra både fakultetsdirektør Gudleik Grimstad, dekan Nils-Henrik Mørch von der Fehr og insituttleder Pål Kraft, men alle henviste til toppledelsen og direktøren for kommentarer.

Lang konflikt

Det har vært konflikter på instituttet siden i vinter, særlig i forbindelse med et mulig samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus. Instituttledelsen har ønsket det, og tidlig i oktober sendte fakultetet et brev til instituttet og ba dem om å avklare muligheten for et forsknings- og undervisningssamarbeid mellom instituttet og Lovisenberg, og mulighetene for at klinikken blir en integrert del av LDS.

I det samme brevet ba fakultetet også om at det ble slutt på at ansatte hadde privat praksis på kontoret, og at fakultetet vil sikre at klinikken drives i henhold til regelverket.

Les også: Ledelsen avvikler privat psykolog-praksis på UiO 

Tidligere i år har professor emeritus i jus, Aslak Syse, vurdert klinikkene. I en betenkning levert klinikkledelsen i juli konkluderer han med at klinikkene driftes i henhold til gjeldende lovverk.

Les også: Syse fant ingen lovbrudd ved stengt UiO-klinikk

Advokatfirmaet Kluge har også tidligere utarbeidet en rapport om klinikken, men da for å lage en oversikt over hvilke lover som gjelder for internklinikkene.

Flyttet til spesialisthelsetjenesten

Mens klinikkene var midlertidig stengt i påvente av den juridiske vurderingen vedtok universitetsledelsen å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten. Da sa viserektor Per Morten Sandset at ledelsen ikke ønsket at det skulle tilbys helsetjenester ved universitetet, fordi det ikke var en del av universitetets primæroppgave. Han sa at det var en prinsipiell avgjørelse om at man på sikt ikke ønsket aktivitet som lå under Helse- og omsorgsdepartementet. 

Denne uken ble det klart at det prinsippet ikke gjaldt klinikkene ved odontologi-utdanningen, og heller ikke andre klinikker tilknyttet klinisk medisin. 

— Det utsagnet trenger en viss modifikasjon. Klinikken ved Det odontologiske fakultet er av mange ansett å være den ledende tannhelseklinikken i Norge og det finnes ikke tilsvarende tilbud i den medisinske spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i egne lokaler, er profesjonelt drevet som selvstendig klinikk og har behandlingsavtaler både med Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Den drives på en helt annen måte og etter helt andre prinsipper enn det som er tilfelle på Psykologisk institutt sa Sandset til Khrono om klinikkene på odontologi.

Leder av programutvalget for profesjonsstudier i psykologi, Felix Koppe, mente det var spesielt at ledelsen var selektivt prinsipielle i den saken.

Mer kan komme

Det kan også fortsatt komme opp flere avvik. Internrevisjonen ved universitetet jobber også med en rapport. Spørsmål om rekruttering av pasienter, tilgangskontroll til data, konsesjonsplikt fra Datatilsynet og bruk av minnepinner, sidegjøremål og fysisk sikkerhet er blant tingene som vil komme i rapporten fra internrevisjonen, informerte Sandset.

Etter planen skal denne være klar 25.oktober. 

Les også:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS