Kunstakademiet i Tromsø er en del av kunstfakultetet som universitetsstyret har vedtatt å legge ned som eget fakultet. Foto: Lars Åke Andersen/UiT
Kunstakademiet i Tromsø er en del av kunstfakultetet som universitetsstyret har vedtatt å legge ned som eget fakultet. Foto: Lars Åke Andersen/UiT

UiT: Ingen applaus for utredning om kunstfagenes framtid

Kunstfag. Ingen av alternativene for framtidig plassering av kunstfakultetet i Tromsø applauderes i ny høringsrunde. UiT-styret skal avgjøre saken 19. juni.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Framtiden til kunstfakultetet ved UiT Norges arktiske universitet er fortsatt helt i det blå, etter at at en ny høringsrunde nå er avholdt.

Kunstfakultetet selv foreslår i sitt høringssvar å bli organisert som en egen enhet, Akademi for kunstfag, hvis det er sånn at universitetsstyret står fast på at det ikke lenger skal være et eget fakultet.

Universitetsstyret vedtok i juni 2017 å redusere antall fakulteter ved UiT fra åtte til seks. Kunstfakultetet var ikke blant de seks som får bestå, og det var heller ikke Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, som ble splittet opp og lagt inn under to andre fakulteter fra 1. januar 2018.

Etter å ha lest rapporten, sitter vi igjen med et inntrykk av at utvalget har hatt begrenset innsikt i og kunnskap om høyere kunst-utdanning,

Markus Degermann, Hanne Hammer Stien, Arne Skaug Olsen og Hanna Horsberg Hansen.

Spørsmålet som gjenstår er hvor UiT skal plassere kunstfagene.

Krevde navneendring

Et eksternt utvalg ledet av teatersjef Inger Buresund anbefalte nylig å slå sammen Det kunstfaglige fakultet, som i hovedsak består av Kunstakademiet og Musikkonservatoriet, med det store Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). En forutsetning var at dette skulle endre navn til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og kunstfag.

Se Buresund-rapporten her

Utvalget sa nei til å slå kunstfakultetet sammen med Tromsø museum - universitetsmuseet, som var det andre alternativet.

Likevel sier utvalget at dersom ikke kunstfagene synliggjøres i navnet på fakultetet, så anbefaler de sekundært å samorganisere Kunstfakultetet med Tromsø museum.

Rapporten ble levert 2. mai og har vært på høring med frist 4. juni. Universitetsstyret skal avgjøre framtidig organisering av kunstfagene på sitt møte 19. juni.

Vil bli Akademi for kunstfag

Kunstfakultetet ved dekan Kjell Magne Mælen og fakultetsdirektør Anne Aagaard vil fortsatt helst være eget fakultet, men hvis universitetsstyret sier nei til dette, vil de heller at fakultetets to institutter skal bli et Akademi for kunstfag.

De ser for seg at dette akademiet, i tillegg til kjerneoppgavene innen kunstfaglig utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU), kan få to ytterligere oppdrag. Det ene er et oppdrag knyttet til arbeid med innovasjon, kreativitet og formidling i bred forstand i samarbeid med andre fagmiljøer ved UiT, og det andre er strategisk utvikling av et kunst- og kulturkvartal i samarbeid med Tromsø Museum.

Krass kritikk av utvalget

Noen faglig ansatte ved kunstfakultetet har levert en egen uttalelse, der de kritiserer rapporten fra Buresund-utvalget i kraftige ordelag.

«Utvalgets rapport vekker både undring og uro når det gjelder en holdning til hva vi på Det Kunstfaglige Fakultet generelt og Kunstakademiet spesielt holder på med og hvordan vi skal bli bedre på det vi gjør. Etter å ha lest rapporten, sitter vi igjen med et inntrykk av at utvalget har hatt begrenset innsikt i og kunnskap om høyere kunstutdanning» , skriver professor Markus Degermann, universitetslektor Hanne Hammer Stien, førsteamanuensis Arne Skaug Olsen og førsteamanuensis Hanna Horsberg Hansen.

De fire kan ikke se at utvalgets anbefalinger vil styrke av kunstfagene, men at de heller vil tjene helt andre interesser og svekke kunstfagene.

Museet vil ikke ha kunstfagene

Tromsø Museum (TMU) har også levert høringsuttalelse, og her står det at de ikke ser noen som helst grunn til å samorganisere Kunstfakultetet med museet. Årsakene er at museet ikke har overlappende eller sammenfallende forskningsfelt med Kunstfakultetet, og at kunstnerisk utviklingsarbeid er ikke del av museets oppdrag hverken innen forskning eller formidling.

Dessuten peker museet på at det skal være en formidlingsarena for hele UiT, og ikke spesielt Kunstfakultetet.

Uttalelsen, som er undertegnet museumsdirektør Lena Aarekol, står det også at museet er svært kritisk til argumentasjonen fra Buresund-utvalget om at dersom ikke navnet på HSL-fakultetet endres, så bør Kunstfakultetet samorganiseres med museet.

«TMU mener det er de faglige hensynene man må fokusere på i spørsmålet om organisering av Kunstfakultetet, og ikke navneendring eller de organisatoriske utfordringene som den vedtatte fakultetsstruktur har medført», skriver Aarekol og styreleder Brita Brenna.

Tryggere for studentene med HSL

Studentparlamentet ved UiT har også uttalt seg, og studentene mener at det problematisk at ingen av de to utvalgene som har utredet saken så langt evner å peke på særlige fordeler ved å legge kunstfakultetet under hverken HSL-fakultetet eller museet.

Leder av Studentparlamentet, Ida-Elise Seppola Asplund, sier at studentene anbefaler sammenslåing med HSL-fakultetet, med de forutsetningene som Buresund-utvalget har satt, men de ser likevel mange problemer med dette.

Grunnen til at studentene anbefaler dette er at de mener det kan gi tryggere rammer for studentene i en overgangsfase, men de sier likevel at de er skeptiske til å samle så mange ulike fag i et fakultet.

Mangler faglig forankring

Jusfakultetet, som fikk bestå som eget fakultet, uttaler seg også, og anbefaler verken å slå Kunstfakultetet sammen emd HSL-fakultetet eller med museet.

«Det foreligger utredninger som konkluderer med at Kunstfakultetet verken bør organiseres under TMU (museet) eller HSL. Det juridiske fakultet finner ut fra dette ikke faglig forankring for å støtte at Kunstfakultetet organiseres verken som en del av HSL eller TMU», står det i jusfakultetets uttalelse.

Vil ha eget fakultet inntil videre

Forskerforbundet på UiT foreslår at Kunstfakultetet bør bestå som en egen enhet, eventuelt med et annet navn. I Forskerforbundets forslag ligger det at museet og kunstfagene samlokaliseres, og samarbeider aktivt med andre aktører på kunst- og kulturfeltet. Inntil en slik samlokalisering er på plass, mener Forskerforbundet at Kunstfakultetet bør fortsette som selvstendig fakultet.

Norsk tjenestemansslag (NTL) på UiT mener det er viktig at kunstfagene synliggjøres blant annet ved navn på fakultet og institutt, hvis de skal inn under HSL-fakultetet.

I likhhet med Tromsø museum reagerer NTL på at Buresund-rapporten åpner for å samorganisere kunstfagene med museet, hvis ikke HSL-fakultetet endrer navn.

«Dette fremstår som et underlig utsagn som står i motsetning til hva utvalget argumenterer for i rapporten», skriver NTL.

HSL-fakultetet har foreløpig ikke levert noen høringsuttalelse.

Utvalg nummer to

Buresund-utvalget er det andre som ser på plassering av kunstfakultetet etter at universitetsstyret i juni 2017 vedtok at antall fakulteter ved UiT skulle reduseres fra åtte til seks.

Som en følge av dette vedtaket ble Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag splittet opp og hver av delene slått sammen med henholdsvis HSL-fakultetet og Det helsevitenskapelige fakultet.

Plasseringen av kunstfakultetet ble utsatt og et utvalg ledet av arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn ble engasjert for å lage en utredning, der konklusjonen var at det verken ville være noen fordeler ved å slå kunstfakultetet sammen med HSL-fakultetet eller med Tromsø museum, som var det andre alternativet.

Deretter ble Buresund-utvalget nedsatt for å vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

Fakta

Fakulteter på UiT

Universitetsstyret ved UiT bestemte før jul i 2017 at et eget utvalg skulle nedsettes for å gjøre en mulighetsstudie av Tromsø museums (TMU) funksjon og plass ved universitetet.

Som ledd i dette arbeidet skulle gruppen også vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

Utvalget leverte sin rapport 2. mai 2018.

Utvalget har vært ledet av sjef ved Hålogaland Teater, Inger Buresund, og har i hovedsak bestått av eksterne medlemmer:

  • Ole Gustavsen, rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
  • Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim
  • Ørjan Hattrem, universitetslektor ved Nord universitet
  • Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum
  • Katarina Pierre, sjef ved Bildmuseet, Umeå Universitet
  • Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet
  • Meera Manjit Kaur, masterstudent ved OsloMet
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS