styremøte ved høgskulen på vestlandet

Legger trolig om flere utdanninger etter fusjon og utvidet lærerutdanning

— Vi har nå utviklet nye mastertilbud tilpasset lærere i jobb som ikke har mastergrad fra før av, sier dekan Asle Holthe ved Høgskulen på Vestlandet.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet vedtar trolig denne uken å legge ned en rekke utdanningsprogrammer ved Fakultetet for lærarutdanning, kultur og idrett, der Asle Holthe er dekan.
Publisert

Onsdag 26. og torsdag 27. oktober har Høgskulen på Vestlandet (HVL) styremøte og seminar.

— Vi må se faglig og økonomisk bærekraft i tett sammenheng fra 2023 og i årene framover. Vår type utdanninginstitusjon — en flercampusinstitusjon — spiller en viktig rolle på Vestlandet, men vi skal ta ut et enda større potensiale nå. Vi må lede og samordne med det siktemålet, og over nyttår setter vi i gang med ny strategiplan, sier rektor ved HVL, Gunnar Yttri, i en kommentar om ukens styremøte.

Legger trolig ned 17 gradsutdanninger

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) har over lengre tid hatt prosesser knyttet til endring av studieporteføljen. Prosessene er både et resultat av omorganiseringer knyttet til fusjonen og endringer i nasjonale rammeplaner og retningslinjer. For eksempel endrer høgskolen på flere programmer fordi lærerutdanningen har blitt femårig.

Det har også vært en nasjonal omlegging av lærerutdanningen for praktiske og estetiske fag, og det har hatt konsekvenser for hvordan utdanningene ved HVL vil se ut.

Som en del av denne prosessen søker fakultetet om nedlegging av i alt 17 gradsutdanninger. Det gjelder blant annet master i samfunnsarbeid, bachelor i idrett og kroppsøving, master i musikkpedagogikk, master i spesialpedagogikk og master i samfunnsfagdidaktikk.

Ett program, master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, blir lagt ned uten direkte erstatning av et annet studieprogram. De andre programmene har blitt erstattet med nye utdanningstilbud. Alle studieprogrammene som er ønsket nedlagt, har nullopptak for inneværende studieår. Studieplassene fra disse programmene vil bli overført til de nyetablerte utdanningene.

— De toårige mastergradene hadde tidligere i stor grad rekruttering fra grunnskolelærerutdanningene. Det er ikke lenger mulig nå som vi har fått en femårig lærerutdanning. Vi har nå utviklet nye mastertilbud tilpasset lærere i jobb, som ikke har mastergrad fra før av. Så dette er et helt strategisk grep fra vår side, sier dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Asle Holthe til Khrono.

Vil gjennomgå PPU

Styret skal også diskutere statsbudsjettet. HVL får et kutt på til sammen 29 millioner kroner, og det femte året på grunnskolelærerutdanningen er fortsatt ikke fullfinansiert.

— Hvordan takler dere det?

— For det femte året får vi bare basisfinansiering for kandidatmåltallet. Vi vil neste år ha ca. 60 flere studenter i femte år enn det tallet. Vi bruker derfor ressurser fra frie studieplasser for å finansiere dette, sier han.

Holthe forteller at de også skal ha en gjennomgang av PPU (praktisk pedagogisk utdanning) det neste året.

— Her er det nok flere muligheter. Det bør være mulig å øke rekrutteringen til PPU. Forskriften har nå åpnet opp for muligheter som ikke var der tidligere, sier han.

Masterprogram i anvendt teater og drama

På sakslisten er også tre søknader om utredningstillatelse for masterprogram:

 • Master i medisinsk laboratorieteknologi
 • Master i idrettsfysioterapi
 • Og et felles masterprogram kalt Theatre and Drama in Educational, Societal and Community Sites

Dette siste programmet vil også være plassert under Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI). FLKI samarbeider med Birmingham City University i England, Braunschweig University of Art i Tyskland og Károli University i Ungarn om å utvikle et felles studieprogram på masternivå.

De har søkt og fått midler fra Erasmus Mundus Design Measures for å uvikle studietilbudet, og de planlegger å søke om Erasmus Mundus Joint Master våren 2024. Planlagt oppstart av programmet er august 2025.

Prosjektet ønsker å utvikle det første europeiske felles masterprogrammet innen fagområdet anvendt teater og drama. Mastergradsprogrammet skal være 2-årig. Studentene er første semester ved campus Bergen, deretter Birmingham og Braunschweig, før siste semester i Budapest. Det er foreløpig planlagt 20 studieplasser totalt i programmet.

Dette er alle sakene styret skal gjennom denne uken

Vedtakssaker:

 • Søknad om etablering av master i avansert datateknologi og ingeniørvitenskap
 • Nedlegging av studieprogrammet master i samfunnsarbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Nedlegging av studieprogram over 60 sp ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Søknad om nedlegging av bachelor i ingeniørfag HMS
 • Søknad om utredningstillatelse for felles masterprogram Drama.site - Theatre and drama in educational, social and community sites (120 sp)
 • Søknad om utgreiingsløyve - master i medisinsk laboratorietekonologi
 • Søknad om uttgreiing av master i idrettsfysioterapi
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for barnevernfaglige mastere
 • Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i matematikk
 • Utvida sensurfrist - KAS500 Avansert allmennsjukepleie til pasientar med akutte og kritiske helseproblem
 • Forslag til statsbudsjett og betingelser for rammefordeling av budsjett 2023
 • Innspill til KD - budsjett utenfor rammen 2024 (KD-frist 1. nov)

Orienteringssaker:

 • Regnskapsstatus per 2. tertial (F)
 • Konsekvenser av strukturreformen - Tilfredshet blant kandidatene (NIFUrapport)
 • Løypemelding til høgskulestyret: Handlingsplan for bærekraft
 • Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) første gjennomføring ved HVL
 • Styreseminar: Realisering av ambisjoner og mål

Faste orienteringer:

 • Orienteringer fra rektor
 • Referatsaker

Styremøtet skal være i bygg K2, på campus Kronstad i Bergen, og blir strømmet som zoom-webinar i to omganger. Det er også lagt opp til at det skal strømmes på HVLs youtube-styremøtekanal.

Styremøtets første del er onsdag 26. oktober 10.00 – 12:00.
Styremøtets andre del er torsdag 27. oktober 09:00 – 14:00

Powered by Labrador CMS