Dette kan fortsatt bli utsikten fra OsloMets campus på Romerike dersom universitetsstyret neste uke følger rektors råd om å forlenge leieavtalen på Kjeller, heller enn å bygge nytt på Lillestrøm. Foto: HiOA/OsloMet
Dette kan fortsatt bli utsikten fra OsloMets campus på Romerike dersom universitetsstyret neste uke følger rektors råd om å forlenge leieavtalen på Kjeller, heller enn å bygge nytt på Lillestrøm. Foto: HiOA/OsloMet

Rice anbefaler å bli på Kjeller heller enn å flytte campus til Lillestrøm

Campus Romerike. OsloMet-rektor Curt Rice ber styret vedta at universitetets campus på Romerike forblir på Kjeller heller enn flytte til Lillestrøm. Han vil også be departementet om 150 millioner til satsing på helse- og velferdsteknologi på Kjeller.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

OsloMet campus Kjeller

OsloMet leier lokaler av Hemfosa Samfunnsbygg på Campus Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte og rundt 3500 studenter på campus Kjeller.

Bruttoarealet er 27.135 kvadratmeter. Av dette er vel 11. 000 kvm kontorarealer, 13. 000 kvm studentarealer og 2.617 kvm garasje i underetasjen.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet i Oslo.

De viktigste faglige miljøene på Kjeller i dag er produktdesign, sykepleie- og vernepelieutdanning og yrkersfaglærerutdanning.

Ledelsen for daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, har i lengre tid diskutert og vurdert flytting av campus på Romerike til Lillestrøm.

Statsbygg har anbefalt en slik flytting.

Leieavtalen på Kjeller går ut i 2023.

Rektor Rice anbefaler nå styret ved OsloMet å vedta at leieavtalen på Kjeller reforhandles allerede fra 2019.

Hemfosa ønsker en langsiktig leieavtale på minimum 20 år.

Universitetsstyret på OsloMet skal neste uke behandle sak om sin tilstedeværelse på Romerike, i saken om Campus Romerike.

Rektor Rice skisserer to mulige alternativer til vedtak. Det første alternativet er å fortsette leieforholdet på Kjeller med nye økonomiske betingelser, og det andre er å utlyse en konkurranse om ny campus i et område rundt Lillestrøm sentrum som også inkluderer Kjeller.

Han anbefaler imidlertid styret å gå for det første alternativet: at OsloMet forlenger leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller. I sakspapirene står det også at det er en sikkerhetsventil at universitetet kan framleie store deler eller hele leiearealet på Kjeller.

Det blir også foreslått at leieavtalen blir forlenget fra 1. januar 2019, selv om dagens avtale ikke går ut før i 2023. Hemfosa har på sin side vært tydelige på at de som minimum vil ha en leieavtale på 20 år.

Ber om 150 mill til campus Kjeller

I en annen sak på styremøtet 25. oktober ber OsloMet om 150 millioner kroner i årene 2020-22 til en satsing på helse- og velferdsteknologi ved Campus Kjeller.

Vi er selvfølgelig veldig skuffet over denne innstillingen, vi har sett sånn frem til å bli en skikkelig universitetsby med studenter aktivt med i bybilde.

Ole Jacob Flæten

Dette går fram av OsloMets innspill til satsinger utenfor rammen i statsbudsjettet for 2020.

Bare for 2020 ber OsloMet om 110 millioner og av dette skal 50 millioner gå til oppgradering av bygg på Kjeller, mens 30 millioner skal gå til å tilpasse byggene til satsingen på helse- og velferdsteknologi. 20 millioner til utstyr og 10 millioner til drift.

Helse og teknologi samlokalisert på Kjeller, i tillegg til samarbeid med eksterne lokale partnere, vil kunne øke kompetansen til OsloMets studenter innen sykepleie og øvrige helseutdanninger, heter det i styrepapirene.

«Satsningen vil gi både positive effekter for våre studenter, vitenskapelig ansatte og videreutvikle OsloMet som institusjon», står det i innspillet til Kunnskapsdepartementet.

Pose og sekk?

I sakspapirene til styrebehandlingen onsdag 25. oktober, der lokalisering på Kjeller anbefales, heter det blant annet:

«OsloMet må arbeide aktivt med forebyggende tiltak for å redusere en eventuell risiko ved ny langtidsleie på Kjeller. Lokalene på Kjeller må forvaltes og disponeres som en integrert del av OsloMets totale bygningsmasse, ikke som en uavhengig campus. Mulighet for framleie av store deler av eller hele leiearealet vil også bidra til å dempe denne risikoen.»

Asbjørn Seim, direktør for infrastruktur på OsloMet.
Asbjørn Seim, direktør for infrastruktur på OsloMet.

Asbjørn Seim er direktør for divisjon for digitalisering og infrastruktur på OsloMet.

— Spiller dere likevel på to hester her? Vil dere åpne for at dere likevel kan flytte til Lillestrøm gjennom denne løsningen?

— Nei, hensikten med vedtaket er at vi nå ønsker å satse på Kjeller, understreker Seim overfor Khrono.

Han fortsetter:

— Men som offentligheten er kjent med har vi tidligere sett at arealbehovet OsloMet har på Kjeller kanskje ikke er så stort som arealet vi i dag leier, og det vi nå også foreslår å forlenge kontrakt på. Da er det viktig at vi har slike muligheter, eksempelvis til framleie.

I sakspapirene heter det blant annet om forholdet:

«Å redusere arealet vesentlig vil by på visse organisatoriske utfordringer ved at det må avklares hvilke aktiviteter som skal foregå på Kjeller nå og de neste 20 årene. Det vil ta tid å utrede, prosjektere og å bygge om lokalene. Og i mellomtiden må OsloMet betale dagens fulle leie per m2 for det arealet OsloMet er forutsatt å avgi. Det er derfor mest realistisk og hensiktsmessig å fortsette å leie hele det arealet som OsloMet leier i dag.»

Seim trekker fram at det foreligger spennende forslag til reguleringsplan for området rundt bygningene på Kjeller, og det ser ut som det kan bli spennende samarbeidspartnere i området rundt dagens campus på Kjeller.

Skal vurdere parkeringsavtale

De ansatte og studentene på campus Kjeller har i dag 280 gratis parkeringsmuligheter ute. Fra 1. januar vil Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sette opp prisen på leien av dette parkeringsområdet.

I sakspapirene til saken heter det at prisen vil gå opp fra 1,2 til cirka 1,6 millioner kroner.

Rektor skriver:

«Fortsetter OsloMet å leie på Kjeller, må det tas en beslutning mht leieavtalen med SiO for uteparkering for biler for studenter og ansatte på Kjeller. Avtalen går ut 1. mars 2019, og fra den datoen vil leien for 280 P-plasser ute øke fra 1,2 til 1,6 mill. kr. per år, dvs. til ca. 5 715 kr. per P-plass per år.»

Les også: Les alle Khrono sine saker om campus Kjeller

Fire år siden første sak

Det er over fire år siden Khrono første gang omtalte den daværende ledelsens første løse tanker om en flytting av Campus Kjeller til en nybygd Campus Lillestrøm når leieavtalen på Kjeller går ut i 2023.

Ledelsen ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde i januar 2014 møte med politikere fra Akershus der flytting av campus hadde vært tema. Dette var halvannet år før dagens rektorat ble ansatt.

Siden den gang har flytting av campus de 2,4 kilometerne fra Kjeller til Lillestrøm vært «en snakkis» ved det som i dag er OsloMet.

— Vi er i en svært tidlig sonderingsfase om hvilke muligheter som finnes for en framtidig lokalisering i Lillestrøm, sa daværende høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø til Khrono den gangen, og bakgrunnen var henvendelser fra Skedsmo kommune.

— Vi har en svært god dialog med Skedsmo kommune som er aktive pådrivere med å legge forholdene til rette for en attraktiv campus i kommunen og som ønsker å utvikle Lillestrøm til en levende studentby, sa Wedø.

Rice refset mediene

Rektor Curt Rice har tidligere avvist både en utredning og en mulighet for at OsloMet vil bli værende på Kjeller etter at dagens kontrakt går ut i 2023.

Både Khrono og Romerikes Blad har skrevet flere saker om den kronglete prosessen, som for en stor del har vært unntatt offentlighet. Samtlige styremøter hvor en eventuell flytting til Lillestrøm har vært diskutert, har vært holdt bak lukkede dører av konkurransehensyn overfor de private tilbyderne som eventuelt skulle delta i en anbudskonkurranse om bygging av ny campus.

Khrono skrev allerede i oktober 2017 at Hemfosa hadde kommet med et innspill om å tilby daværende Høgskolen i Oslo og Akershus en betydelig lavere husleie hvis de ble værende.

Les også: Tilbyr husleiekutt hvis HiOA blir værende på Kjeller

Fakta

Vedtaksforslaget

Gitt saksforholdene, og med henvisning til OsloMets samfunnsansvar og universitetsstyrets ansvar for å forvalte offentlige ressurser på best mulig måte, anmodes universitetsstyret å gi rektor i oppdrag å ferdigforhandle en fornyet leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS i dagens lokaler på Kjeller, med virkning fra 1. januar 2019. I forlengelsen av dette bes styret også om at rektor igangsetter et arbeid for å avklare fremtidig faglig virksomhet og fysiske utviklingsbehov for å sikre en offensiv tilstedeværelse for OsloMet på Kjeller.

Kilde: Styrepapirene til møte 25. oktober OsloMet

Så sent som 22.januar i år fastholdt rektor Rice at det ikke er noe alternativ for universitetet å bli værende i lokalene på Kjeller. Rektoren kritiserte også mediene for dekningen av saken:

— Jeg fraråder å bruke media som informasjonskilde i denne saken. Både Khrono og Romerikes Blad har skrevet ting som jeg ikke kjenner meg igjen i. Ikke gå ut fra at det media sier om at vi kan spare 2-300 millioner kroner på å bli på Kjeller er sant. Det er en påstand som ikke har bakkekontakt, sa rektor Curt Rice den gangen.

Sparer 17 mill per år

Dersom OsloMet viderefører leieforholdet på Kjeller, vil den årlige besparelsen fra 2019 utgjøre inntil 17 mill. kr. per år, heter det i styrepapirene fra rektor denne gangen.

«Gitt saksforholdene, og med henvisning til OsloMets samfunnsansvar og universitetsstyrets ansvar for å forvalte offentlige ressurser på best mulig måte, anmodes universitetsstyret å gi rektor i oppdrag å ferdigforhandle en fornyet leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS i dagens lokaler på Kjeller, med virkning fra 1. januar 2019. I forlengelsen av dette bes styret også om at rektor igangsetter et arbeid for å avklare fremtidig faglig virksomhet og fysiske utviklingsbehov for å sikre en offensiv tilstedeværelse for OsloMet på Kjeller», skriver rektor Curt Rice til styret.

Skuffet ordfører

Ole Jacob Flæten (Ap) er ordfører i Skedsmo kommune og har siden 2011 vært ordfører i kommunen som huser både Lillestrøm og Kjeller.

Vi er selvfølgelig veldig skuffet over denne innstillingen, vi har sett sånn frem til å bli en skikkelig universitetsby med studenter aktivt med i bybilde.Ole Jacob FlætenOrdfører Skedsmo kommune

Ordføreren har tidligere fortalt til Khrono hvordan han har jobbet tett med, først ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og så OsloMet, om videreutviklingen av høgskolen og universitetet.

Ordfører i Skedsmo Kommune Ole Jacob Flæten. Foto: Runhild Heggem
Ordfører i Skedsmo Kommune Ole Jacob Flæten. Foto: Runhild Heggem

— Vi er selvfølgelig veldig skuffet over denne innstillingen, vi har sett sånn fram til å bli en skikkelig universitetsby med studenter aktivt med i bybildet, sier Flæten til Khrono, som respons på vedtaket OsloMets rektor ber styret sitt om å gjøre.

Flæten fortsetter:

— Vi er også skuffet på vegne av studentene som vi vet ønsker en mer sentral plassering, med flere tilbud tilgjengelig. At en student ikke får kjøpt annet enn sjokolade fra en automat etter at kantina har stengt holder ikke helt mål for «a metropolitan university». Synes vi.

— I strid med Stortingets intensjon med fusjon

Flæten sier også at han mener et vedtak om å bli på Kjeller er i strid med intensjonen for fusjonen mellom høgskolene i Akershus og Oslo i 2011.

Ordfører i Skedsmo Kommune Ole Jacob Flæten. Foto: Runhild Heggem

— Vi mener også dette er i strid med Stortingets intensjoner for både opprettelsen av høgskolen og for fusjonen etterpå. Ved å bli på Kjeller er vi redd for at studiestedet forvitrer på sikt, framfor å bygges opp og gjøres mer attraktivt, sier Flæten.

Han mener også at av hensyn til miljø og klimahensyn, og regionale planer for å redusere utslipp, er det også mest rasjonelt å legge en slik institusjon ved et kollektivknutepunkt, som Lillestrøm er.

Han poengterer også:

— Og det er nå Lillestrøm by er på tegnebrettet og har mye ledig areal – om 5-10 år kan situasjonen være helt annerledes, minner Flæten om.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS