Torsdag var det styremøte på NMBU. Bildet viser avtroppende rektor, Mari Sundli Tveit. Foto: Siri Øverland Eriksen

NMBU ønsker at man kan vurdere skikkethet hos veterinærstudenter

Skikkethet. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil be myndighetene om å inkludere veterinær- og dyrepleierutdanningene i forskriften om skikkethet. — Skikkethet omfatter i dag ikke behandling av dyr, bare behandling av mennesker, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Hva er skikkethet?

I en rekke lærer- og helse- og sosialfagutdanninger blir studentenes skikkethet vurdert. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.

Med dette skal samfunnet sikre at barnehagebarn, elever, pasienter og andre brukere møter lærere og helse- og sosialfagarbeidere som er skikket for det yrket de utøver.

Ansvaret for å vurdere kandidatenes skikkethet ligger i sin helhet på de høyere utdanningsinstitusjonene.

Alle institusjonene har nå en skikkethetsansvarlig.

Grunnlaget for vurderingen om skikkethet finnes i lov om universiteter og høyskoler § 4 – 10.

Disse utdanningene har skikkethetsvurdering.

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

I forbindelse med Norges miljø- og biovitenskapelige universitets (NMBU) revidering av sine egne forskrifter om studier, vedtok universitetsstyret 25. oktober i 2018 at:

Det følger et stort ansvar med å bli veterinær. Men det forekommer tilfeller der NMBU ser at vi mangler lovhjemmel til å kunne behandle saker om hvorvidt en student er skikket for yrket.

Mari Sundli Tveit

«styret ber rektor henvende seg til Kunnskapsdepartementet for å ta opp at NMBU finner det naturlig og ønskelig at veterinær- og dyrepleierutdanningene inngår i skikkethetsforskriften.»

Det kommer fram fra sakspapirene til universitetsstyremøtet på NMBU 20. juni. Etter svar fra Kunnskapsdepartementet, vil rektor Mari Sundli Tveit nå fremme et formelt forslag til departementet om å inkludere veterinær- og dyrepleierutdanningene i skikkethetsforskriften.

Omfatter ikke dyr

På et tidligere styremøte 14. juni 2018 vedtok styret at noen punkter i studieforskriften deres skulle fjernes med en erstatning som er hjemlet i «Krav og rettigheter gitt i Forskrift om skikkethet i Høyere utdanning».

Dette vedtaket måtte imidlertid endres ved møtet 25. oktober fordi NMBU ikke selv har myndighet til å vedta at skikkethetsforskriften skal gjelde for andre utdanninger enn de Kunnskapsdepartementet har listet opp i forskriften.

Fakta

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler.

Skikkethetsvurdering skal foregå ved følgende utdanninger:

 • Barnehage- og førskolelærerutdanning
 • Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole.
 • Audiograf (audiolog)
 • Barnevernspedagog
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt (inkludert reseptar)
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier
 • Paramedicutdanning
 • Profesjonsutdanningen i teologi
 • Trafikklærerutdanning
 • Logopedutdanning
 • Utdanninger i spesialpedagogikk
 • Tolkeutdanningene i tegnspråk.

«Universitetsstyrets vedtak om å lage en skikkethetsvurdering for veterinær- og dyrepleierutdanningen er av overnevnte grunner ikke mulig å gjennomføre,» står det i sakspapirene.

Det kommer fram i møtereferatet at det var etter denne diskusjonen at styret ba rektor kontakte Kunnskapsdepartementet, og ta opp at NMBU ønsket å inkluderer veterinær- og dyrepleierutdanningene i skikkethetsforskriften.

— Hva gikk diskusjonen om å inkludere veterinær- og dyrepleieutdanningen i skikkethetsordningen ut på?

— Skikkethet omfatter i dag ikke behandling av dyr, bare behandling av mennesker. De som utdanner seg til veterinær vil likevel få et medisinsk ansvar og de vil kunne skrive ut resepter. Som et ledd i å sikre at veterinærkandidatene har den nødvendige kompetanse, fant styret at inkludering av veterinær- og dyrepleierutdanningene i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning også bør foreslås overfor Kunnskapsdepartementet, sier prorektor på NMBU, Solve Sæbø til Khrono.

— Diskusjonen dreide seg om hva som skal ligge til grunn for å vurdere om veterinær- og dyrepleierstudenter er egnet for yrket: Om de ikke bare skal måles på faglig progresjon, men også på skikkethet, slik tilfellet er med utdanninger som omfattes av sikkerhetsforskriften for helsearbeidere i dag, sier rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, til Khrono.

Kunnskapsdepartementet er tilbakeholdne

I sakspapirene til styremøtet 20. juni 2019 står det at rektor har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet, som blant annet har besvart henvendelsen slik:

«Vi gjør oppmerksom på at skikkethetsvurderinger i utgangspunktet omfatter lærer-, helse og sosialfaglige utdanninger, og det må foreligge helt spesielle vilkår hvis regelverket skal utvides til å gjelde andre utdanninger.»

Kunnskapsdepartementet skriver også at de:

«Vil være tilbakeholden med å utvide omfanget av ordningen mer enn nødvendig. Hvis NMBU skulle ønske å fremme et slikt forslag for departementet må universitetet beskrive hvorfor studenter som klarer de faglige kravene likevel ikke bør få fullføre utdanningen, samt en begrunnelse for hvorfor de faglige kravene ikke fanger opp studentens mangler. Universitetet må også foreslå (endret ordlyd til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning) mulige vurderingskriterier og forslag til endret formål.»

Vil fremme forslag om å endre forskrift

Under rektors orientering i sakspapirene til styremøtet 20. juni står det at:

«Rektor følger opp KDs tilbakemeldinger sammen med Veterinærhøgskolen med mål om å fremme et forslag om å inkludere veterinær- og dyrepleierutdanningene i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.»

— Hvordan planlegger dere å begrunne overfor departementet at veterinær- og dyrepleierutdanningene bør inn i forskriften?

— Vi skal beskrive for Kunnskapsdepartementet hvorfor studenter som klarer de faglige kravene likevel ikke bør få fullføre utdanningen. Vi skal også begrunne hvorfor de faglige kravene ikke fanger opp studentens mangler, sier rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit til Khrono.

Sundli Tveit sier at de jobber med saken nå, og derfor må komme tilbake til de konkrete formuleringene. Hun sier likevel at argumentene vil lene seg på prinsippet om at veterinær- og dyrepleierutdanningene er et profesjonsstudium med autorisasjon og underlagt lov om dyrehelsepersonell og at studentene har praksis i studietiden.

— Vi mener forskriften også bør omfatte dyr og de sårbare gruppene som veterinærer og dyrepleiere er i kontakt med, sier hun.

Studentrådsleder er positiv

— Det følger et stort ansvar med å bli veterinær. Men det forekommer tilfeller der NMBU ser at vi mangler lovhjemmel til å kunne behandle saker om hvorvidt en student er skikket for yrket. I likhet med utdanninger som er omfattet av forskriften i dag, har også veterinær- og dyrepleierstudenter praksis i selve studiet. Det er derfor naturlig ønskelig at forskriften gir adgang til å vurdere om studentene er skikket for yrket, sier Sundli Tveit.

Helga Lindeheim, leder av veterinærmedisinsk studentråd på NMBU tror det er lurt å inkludere veterinær- og dyrepleierutdanningene i skikkethetsordningen.

— Det er ikke mange veterinærstudenter som ikke passer til å behandle dyr, men det er sikkert noen. Det er nok en fordel å ha en måte å luke dem ut på. Det er viktig å være egnet til en slik jobb, sier Lindheim til Khrono og fortsetter:

— Man skal jo håndtere medisiner og gjøre vanskelige vurderinger, sier hun.

— Syns du det er et kunstig skille mellom de som behandler dyr og de som behandler mennesker?

— Ja, litt. Det har vært store endringer de siste årene i synet på hvordan man skal håndtere dyr, dyrevelferd og fokus på at dyr har en egenverdi. Dette er viktige endringer og er forhåpentligvis med på å redusere det kunstige skillet, sier hun.

Kildahl: — Flere utdanninger bør inkluderes

Kari Kildahl er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering på OsloMet. Hun sier at det er stadig flere utdanninger som ønsker å være med i skikkethetsordningen.

Kari Kildahl har jobbet i mange år med skikkethet i profesjonsutdanningene.

— Jeg ser at det er større og større behov for skikkethetsvurderinger av utdanninger. I møter med universitets- og høyskolelovutvalget har jeg meldt inn at vi ønsker at flere etter- og videreutdanninger og masterutdanninger, hvor bachelorprogrammet har skikkethetsvurdering, også bør med i skikkethetsordningen, sier hun.

— Jeg mener og at alle tolkeutdanninger bør med. Hvis NMBU mener at veterinær og dyrepleierutdanningen bør inkluderes, er det helt sikkert riktig, men jeg har ingen formeninger om dette utover det, sier hun.

Kildahl sier at det ikke er bare bare å endre denne forskriften.

— Den må jo innom Kunnskapsdepartementet, så det er ikke noe som går raskt. Forskriften om skikkethetsvurdering ble sist endet i 2016, og det som ikke kom med da, regner jeg med kan ta litt tid, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS