Fusk

Mente hun ikke kunne ute­stenges for med­studentens plagiat

En student gikk til søksmål etter at hun ble mistenkt og utestengt for å ha fusket på en innlevering.

En student gikk til søksmål etter at hun ble tatt i fusk.
Publisert

Høsten 2020 jobbet en kvinnelig student ved Universitetet i Stavanger med en prosjektrapport som skulle leveres i tre omganger i løpet av semesteret. Delrapportene, som studenten samarbeidet med en annen student om å levere, skulle utgjøre vurderingsgrunnlaget i faget.

Etter innlevering avdekket en rutinemessig plagiatkontroll at de tre delrapportene hadde en stor grad av tekstlikhet med tidligere innleverte oppgaver i samme emne. Tekstlikheten var på henholdsvis 31, 59 og 38 prosent i de tre besvarelsene.

Saken ble først sendt til den lokale klagenemnda, der den kvinnelige studenten ble felt for fusk, før Felles klagenemnd opprettholdt en utestengelse på to semestre. Den avlagte eksamen ble i tillegg annullert.

Var ikke klar over fusket

Studenten erkjenner at innleveringene inneholder fusk, men mener selv at hun ikke har fusket. Feilen ligger hos medstudenten som har plagiert uten at hun har vært klar over det.

Hun valgte derfor å saksøke Kunnskapsdepartementet for å få saken prøvd i rettssystemet.

I en fersk dom fremkommer det at hun ikke har vunnet fram med saken.

Studenten argumenterte ifølge dommen med at det ikke er «grovt uaktsomt å stole på sin medstudent».

Hun viser til at hun ikke har handlet med forsett, slik universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b sier at hun må gjøre for å oppfylle kravet til fusk.

«Grovt uaktsomt»

Regjeringsadvokaten, som har møtt studenten på vegne av Kunnskapsdepartementet, har ment at kravene til fusk er oppfylt i saken.

«Det er den enkelte student sitt ansvar at sluttprodukt som leveres i gruppe er i henhold til de retningslinjer som gjelder hva som er fusk. Det gis ingen opplysninger om hvordan studenter som samarbeider har fordelt arbeidet og det gis én felles karakter. Det er dermed ikke mulig for sensor å skille mellom hvem som har bidratt til hva i oppgaven/eksamen. Studentene vil dermed stille likt og må stå ansvarlig for det totale sluttproduktet», skriver Regjeringsadvokaten ifølge dommen.

De mener den kvinnelige studenten har fusket forsettlig. Tekstlikheten i besvarelsen er av et slikt omfang at det ikke er troverdig at hun ikke var klar over plagieringen, mener Regjeringsadvokaten.

«I alle tilfelle vil det være grovt uaktsomt av henne å ikke være klar over plagieringen».

«Klipp og lim»

Dommeren i saken er enig i statens vurdering. I dommen vises det til at det foreligger flere tilfeller av ren «klipp og lim» og at en stor mengde materiale fra nettsider er plagiert uten kildehenvisning eller sitering.

Dessuten er tidligere innleverte delrapporter gjengitt og sitert i stor skala.

«Etter dette mener retten at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at det er utført fusk ved alle tre delrapportene som ble innlevert».

Retten viser til innholdsfortegnelsen i delrapport 2, som studenten i retten forklarte at hun var med på å utarbeide, er meget lik en tidligere innlevert oppgave. Retten viser videre til at rapporten har en tekstlikhet på 59 prosent, og at det derfor er svært sannsynlig at inneholder fusk i studentens arbeid, selv med en 50-50-arbeidsfordeling.

«Retten mener at xx har handlet med forsett ved at hun med viten og vilje har medvirket til plagieringen, enten ved at hun fusket med hensikt eller med en bevissthet om at handlingen/unnlatelsen sikkert eller mest sannsynlig var å anse som fusk».

Powered by Labrador CMS