Forskningsrådet

Misfornøyd med sammen­setningen av porte­følje­styrene. — Bekymret

Porteføljestyrene til Forskningsrådet bestemmer hvem som skal få forskningsmidler. Forskningsinstituttene og kommunene mener de er for dårlig representert.  

Fra venstre Camilla Stoltenberg i Norce, Carina Hundhammer i Norin og Kristin Weidemann Wieland i KS skulle gjerne sett at deres sektor var bedre representert i Forskningsrådets porteføljestyrer.
Publisert Oppdatert

Forrige uke vedtok Forskningsrådets styre hvem som skal sitte Forskningsrådets porteføljestyrer. Disse styrene er viktige. Blant annet er det de som bestemmer hvilke prosjekter som skal få forskningsmidler.

Fakta

Slik er fordelingen

 • Sektorfordeling: 46 prosent av alle styremedlemmene kommer fra universitets- og høgskolesektoren, 17 prosent fra næringslivet, 22 prosent fra instituttsektoren og 11 prosent fra offentlig sektor. Fem personer jobber helt eller delvis i helseforetak/sykehus.
 • Geografisk fordeling: Ifølge Forskningsrådet er det er en god geografisk fordeling, sett i forhold til hvordan FoU-utgiftene fordeler seg mellom fylker. Åtte av medlemmene er utenlandske.
 • Fordeling innenfor universitets- og høgskolesektor (UH): Medlemmene fra norsk UH-sektor fordeler seg på 13 ulike institusjoner. De med fleste medlemmer er NTNU, UiO, UiB og UiT. Sju medlemmer er fra utenlandske UH-institusjoner.
 • Fordeling innenfor instituttsektor: Det er i alt 24 medlemmer fra instituttsektoren. Disse fordeler seg på 19 ulike institutter.
 • Kjønn og alder: Det er 49  prosent kvinner og 51 prosent menn blant styremedlemmene, og aldersspennet er fra 32 til 66 år, med en gjennomsnittsalder på 52 år.
 • Habilitet: For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være habile og delta i beslutningen. Styresammensetning har en bredde som vil ivareta dette.
 • Kilde: Forskningsrådet

Men nå kommer det kritikk fra flere hold.

Forskningsrådet har oppnevnt 115 medlemmer til 10 styrer. Rådet skriver i en pressemelding at medlemmene «representerer en stor bredde av faglig og strategisk kompetanse, institusjoner, sektorer og erfaring fra alle deler av forsknings- og innovasjonssystemet.»

Men forskningsinstituttene mener de er for dårlig representert. Fra instituttsektoren er det 24 medlemmer, altså drøyt 20 prosent.

Samtidig viser Forskningsrådets egne tall at instituttsektoren er den som mottar mest penger fra Forskningsrådet.

Instituttsektoren fikk i fjor 38 prosent av tildelingene (4,3 milliarder kroner, inkludert grunnbevilgninger), litt mer enn universitets- og høgskolesektoren (4,2 milliarder). Andelen for instituttene har falt fra 44 prosent i 2013 til 38 prosent i 2022.

Nederst i saken kan du se oversikt over alle medlemmene i porteføljestyrene. 

Stoltenberg: — Gjenspeiles ikke i styrene 

Konsernsjef i forskningskonsernet Norce, Camilla Stoltenberg, mener det er naturlig at sammensetningen reflekterer brukerne av Forskningsrådet, både i det enkelte styre og totalt. Dette for å sikre en balansert bruk av Forskningsrådets virkemidler fra grunnforskning til næringsrettet forskning.

— Forskningsinstituttene er en stor bruker og er helt avhengige av å hente mesteparten av prosjektene sine i åpen konkurranse. Dette gjenspeiles ikke i tilstrekkelig grad i styrene slik de foreligger nå, sier Stoltenberg.

Carina Hundhammer, som er daglig leder for forskningsalliansen Norin, er også kritisk til sammensetningen. 

— Jeg hadde kanskje håpet at balansen i porteføljestyrene gjenspeiler de som er mest avhengig av, og som historisk sett har hentet mest penger fra Forskningsrådet, sier hun

— Vi er derfor litt bekymret for om Forskningsrådets virkemiddelbruk vil dreie når det blir en slik ubalanse mellom aktørene i de ulike porteføljestyrene. Hvilke konsekvenser får dette for instituttsektoren på sikt? 

Hundhammer minner om at den norske modellen legger opp til at instituttsektoren har en lav grunnfinansiering og må hente forskningsmidler i samarbeid med andre aktører i åpen konkurranse. Derfor er innretningen på virkemidlene sentralt, sier hun.

Hvis sammensetningen av porteføljestyrer vil påvirke at andelen virkemidler for samarbeid går ned, vil dette gjøre det mer krevende for instituttsektoren å ha tilgang på forskningsmidler på sikt, mener hun.

— Alle har med seg en erfaringsbakgrunn

Aagnes Landstad, som er leder for Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon (FFA), mener sammensetningen bør reflektere ulike sektorers bruk av Forskningsrådet. 

— Alle som sitter i et styre og råd vil jeg tro har en ambisjon om å ha et helhetsperspektiv. Men det er klart at en har med seg en erfaringsbakgrunn som en reflekterer ut ifra. Jeg tror det er en styrke med en god og balansert sammensetning, sier Landstad.

FFA ligger under NHO-foreningen Abelia. 

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet sier i en kommentar at porteføljestyrene først og fremst må ha god kompetanse både om forskningen og bruken av forskning på det området de har ansvar for. 

— Samlet sett representerer de nye porteføljestyrene god balanse i fag- og systemkompetanse og god spredning på geografi og sektor. Porteføljestyrenes medlemmer er personlig oppnevnt som medlem av et styrekollegium og representerer ikke institusjoner, sektorer, organisasjoner eller bedrifter, sier hun. 

Tveit sier videre at representasjonen fra instituttsektoren har økt. 22 prosent av styremedlemmene kommer nå fra instituttsektoren, mens i forrige periode var andelen rundt 14 prosent.

Mari Sundli Tveit, direktør i Norges forskningsråd, ier at Tveit sier videre at representasjonen fra instituttsektoren har økt fra 14 til 22 prosent.

Kommunene er også kritiske 

Kommuneorganisasjonen KS mener kommunene er for dårlig representert. 

— Det er bekymringsverdig at kommunesektoren ikke er representert i flere av Forskningsrådets porteføljestyrer, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS i en pressemelding.

Hun sier at kommunesektoren er helt avgjørende for at Norge skal lykkes i møte med samfunnsutfordringene, men at tradisjonen for å involvere sektoren i forskning og utvikling likevel er svak, og ikke står i forhold til dens betydning.

Hun viser til at mindre enn fem prosent av medlemmene kommer fra kommunesektoren.

— KS har derfor lenge etterlyst bedre representasjon fra kommunesektoren i Forskningsrådets porteføljestyrer, og er derfor overrasket over at man ved inngangen til en ny periode igjen velger å se bort fra det helt nødvendige samspillet mellom de som eier behovene og de som utfører forskningen, sier Wieland.

I alt kommer 11 prosent av styremedlemmene fra offentlig sektor (utenom offentlig sektor og universitets- og høgskolesektoren). Kommunene er representert i fem porteføljestyrer, sier Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

— Det har vært mange hensyn som har vært vektlagt i sammensetningen av de nye porteføljestyrene: høy og bred faglig kompetanse, erfaring hvor flere av de oppnevnte har med seg en bred kompetanse fra flere sektorer, kjønn, samiske perspektiver, fordeling på sektor og institusjon og geografi, sier hun i en kommentar. 

— Oslo-dominansen øker 

Professor Tor Eledevik ved Universitetet i Bergen har sett nærmere på sammensetningen i porteføljestyrene. I et innlegg i Khrono skriver han blant annet: 

Tor Eldevik, Universitetet i Bergen
 • Øst-Norge, i praksis Oslo-regionen, styrker sin dominans og får nå nesten halvparten av styremedlemmene, vesentlig opp fra knappe 40 prosent i de avtroppende.
 • Næringslivets deltakelse i porteføljestyrene er sterkt redusert, fra ca. 30 til 20 prosent. Fra klart å være nest største sektor i styrene, er de nå forbigått av instituttsektoren, hvis tilstedeværelse øker omtrent det samme. Veksten i instituttsektoren skyldes imidlertid at to forskningsinstitutter øker sin tilstedeværelse, nemlig Sintef og Nina. Offentlig sektor vokser også. 
 • Universitet og høyskoler (UH) er størst med drøye 40 % av medlemmene, som før.

Eldevik spør seg hvorfor det har blitt slik: «Det hadde være opplysende å kjenne NFRs (Forskningsrådets) vurderinger knyttet til forskyvningen av styrenes tyngdepunkt. I hvilken grad var den et kriterium for prosessen? I hvilken grad ble det bare slik? Og burde i så fall noe vært korrigert for underveis?»

Her er oversikten over alle medlemmene i de nye porteføljestyrene:

Porteføljestyret for forskningssystemet

Styret har ansvaret for forskningsinfrastruktur, internasjonalt samarbeid, tverrgående policyområder som åpen forskning (inkl. deling og gjenbruk av forskningsdata), kjønnsbalanse og mangfold, forskerrekruttering og tidlig karriere samt forskningsintegritet og etikk.

De fleste av medlemmene i dette porteføljestyret inngår også i et av de øvrige porteføljestyrene.

 • Tanja Storsul, OsloMet (leder)
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Klima og miljø)
 • Rebekka Borsch, NHO (Demokrati og utvikling)
 • Astri Dankertsen, Nord universitet (Samisk kultur og samfunn)
 • Rune Dahl Fitjar, UiS (Innovasjon)
 • Magnus Gulbrandsen, UiO (Muliggjørende teknologier)
 • Ingeborg Palm Helland, NINA (Energi og transport)
 • Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret — Kompetansesenter for distriktsutvikling (Velferd og utdanning)
 • Dagfinn Myhre, Telenor 
 • Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Helse)
 • David Budtz Pedersen, Aalborg universitet (Banebrytende forskning)
 • Sven Stafström, Linköpings universitet 
 • Ågot Aakra, SINTEF Industri (Mat og bioressurser)

Porteføljestyret for demokrati og global utvikling

Styret har ansvar for innsats overfor store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen skal skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn, med evne til å møte kriser.

 • Cecilie Daae, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (leder)
 • Tobias Alfvén, Karolinska institutet/ Sachs' Children and Youth Hospital in Stockholm
 • Rebecca Borsch, NHO (Forskningssystemet)
 • Eirik Holmøyvik, UiB Sissel Haugdal Jore, UiS
 • Einar Jørstad, Drammen kommune
 • Ivar Kolstad, NHH
 • Kristin Skare Orgeret, OsloMet
 • Stig Rune Sellevåg, FFI 
 • Ane-Marte Solheim Skar, Folkehelseinstituttet
 • Indra de Soysa, NTNU
 • Camilla Tenna Nørup Sørensen, Det danske forsvarsakademi

Porteføljestyret for banebrytende forskning

Styret har ansvaret for å fremme langsiktig, grunnleggende forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet, uavhengig av fag og tema. 

 • Terje Lohndal, NTNU (leder)
 • Annette Bayer, UiT
 • Marianne Fyhn, UiO
 • Cathrine Holst, UiO
 • Inge Jonassen, UiB
 • Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Barbara van Loon, NTNU
 • Tine Uberg Nærland, IFE
 • David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet (Forskningssystemet)
 • Marie Rognes, Simula Research Laboratory
 • Inger Skjelsbæk, UiO
 • Magne Olav Sydnes, UiS
 • Jarle Trondal, UiA

Porteføljestyret for energi og transport

Styret har ansvaret for innsats for miljøvennlig energi, lavutslipp, petroleum, maritim virksomhet og transport. Innsatsen retter seg i stor grad mot samfunnets og næringslivets behov for omstilling til et nullutslippssamfunn, grønn konkurransekraft og bærekraftig utnyttelse av landets ressurser.

 • Marit Brandtsegg, Statens vegvesen (leder)
 • Elisabeth Birkeland, Equinor
 • Torjus Bolkesjø, Statkraft
 • Martin Smedstad Foss, IFE
 • Inge Gran, SINTEF Energi
 • Sonja Vernøy Hansen, Corvus energy
 • Ingeborg Palm Helland, NINA (Forskningssystemet)
 • Merete Madland, UiS
 • Asgeir Thomasgard, NTNU
 • Bjørn-Johan Vartdal, DNV
 • Hans Erik Vatne, Vianode

Porteføljestyret for helse

Styret har ansvar for hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging, via diagnostikk, behandling og rehabilitering, til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. 

 • Ole A. Andreassen, UiO (leder)
 • Dawit Shawl Abebe, OsloMet
 • Erik Abildsnes, Kristiansand kommune
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Eric Breit, Handelshøyskolen BI
 • Ole Jesper Dahlberg, Curida
 • Sameline Grimsgård, UiT
 • Bettina Husebø, UiB
 • Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Forskningssystemet)
 • Susanna Siri, UiT
 • Frode Strisland, SINTEF Digital
 • Joakim Sundnes, Simula
 • Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
 • Annica Øygard, Folkehelseforeningen

Porteføljestyret for innovasjon 

Styret har systemansvar og ansvar for å fremme bærekraftig innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og i forskningen, uavhengig av fag, tema og anvendelse, og legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for sitt arbeid. Dette inkluderer innsats for grønne verdikjeder i samarbeid med andre styrer og i virkemiddelapparatet.

 • Ralph W. Bernstein, SINTEF Digital (leder)
 • Gry Alsos, Nord Universitet
 • Wenche Synnøve Pedersen Dehli, Trondheim kommune
 • Karen Dolva, No Isolation
 • Rune Dahl Fitjar, UiS (Forskningssystemet)
 • Trond Furu, Norsk Hydro
 • Eirik Gjelsvik, Backe
 • Anne Karin Hamre, Vestlandsforsking
 • Brit Helle, EUREKA-nettverket
 • Lars Klevjer, Equinor Venture
 • Bjørn Platou, Decon-X

Porteføljestyret for klima og miljø

Styret har ansvar for grunnleggende og sektorovergripende innsats overfor klima, miljø, natur og sirkulær økonomi og overordnet ansvar for forskning for polare områder.

 • Trond Martin Dokken, NORCE (Leder)
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Forskningssystemet)
 • Camilla Brattland, UiT
 • Tord Dale, Virke
 • Andreas Duit, Stockholm Resilience Centre
 • Leonard Sandin, NINA
 • Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
 • Arild Sundfjord, Polarinstituttet
 • Leonor Tarrasón, NILU
 • Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean
 • Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune
 • NN (Med forbehold om arbeidsgivers godkjennelse)

Porteføljestyret for mat og bioressurser

Styrets portefølje omfatter mat og bioressurser fra både hav og land. Styret har ansvaret for innsats for bærekraftig verdiskaping og forvaltning i norsk landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og matindustri, langs hele verdikjeden.

 • Eva Falch, NTNU (Leder)
 • Anne Bøen, Mattilsynet
 • Erik Olav Gracey, Biomar
 • Jon Erik Henriksen, Fiskeridirektoratet
 • Geir Huse, Havforskningsinstituttet
 • Arne Karlsen, Gunnar Klo AS
 • Merete Nygaard Kristiansen. Akvaplan-niva
 • Marianne Elisabeth Lien, UiO
 • Espen Rimstad, NMBU
 • Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund
 • Nils Vagstad, NIBIO
 • Anne Cathrine Whist, TINE
 • Ågot Aakra, SINTEF Industri (Forskningssystemet)

Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 

Styret har ansvaret for IKT, nano- og bioteknologi, som har et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer for individ, samfunn og næringer.

 • Pinar Heggernes, UiB (Leder)
 • Lars Ailo Bongo, UiT
 • Andreas Brekke, NORSUS
 • Siri Bromander, Mnemonic
 • Magnus Gulbrandsen, UiO (Forskningssystemet)
 • Hanne Haslene-Hox, SINTEF Industri
 • Kristin Hollung, NOFIMA
 • Cathrine Phil Lyngstad, NAV
 • Helge Myklebust, Laerdal Medical
 • Ingrid Schjølberg, NTNU
 • Solveig Steinsland, Elkem
 • Dhayalan Velauthapillai, HVL

Porteføljestyret for velferd og utdanning

Styret har ansvaret for innsats overfor velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft og skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv, heter det i Forskningsrådets beskrivelse. 

 • Oddrun Samdal, UiB (Leder)
 • Inger Dyrnes, NHO
 • Torberg Falch, NTNU
 • Rune Halvorsen, OsloMet
 • Kjell Hugvik, Bodø kommune
 • Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
 • Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
 • Simen Markussen, Frischsenteret
 • Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret (Forskningssystemet)
 • Torjer A. Olsen, UiT
 • Tine Prøitz, USN Handelshøyskolen
 • Trine Syvertsen, UiO
 • Henrik Daae Zachrisson, UiO

Porteføljestyret for samisk samfunn og kultur

I tillegg til disse 10 porteføljestyrene, er det et porteføljestyre for samisk kultur og samfunn. Det ble ikke valgt medlemmer til dette porteføljestyret nå, men dette er medlemmene:

 • Lill Tove Fredriksen, Universitetet i Tromsø (leder for porteføljestyret) 
 • Anne Lene Turi Dimpas, SANKS, Finnmarkssykehuset 
 • Astri Dankertsen, Nord universitet 
 • Fransisca K. Herbst, Hattfjelldal kommune 
 • John-Marcus Kuhmunen, Samisk høyskole 
 • Morten Melgaard, Grønlands Universitet og Københavns Universitet 
 • Oddmund Andersen, Árran Lulesamisk senter 
 • Raimo Valle, Troms og Finmark fylkeskommune 
 • Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning 
 • Ulf Mörkenstam, Universitetet i Stockholm

Observatører: Katri Somby, Sametinget og Nancy Vibeke Olsen, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Endringslogg 18. desember kl. 19.49: Oppdaterte med opplysninger om Porteføljestyret for samisk samfunn og kultur.

Powered by Labrador CMS