forskningsrådet

Disse skal bestemme om du får støtte fra Forsknings­rådet

Forskningsrådet fikk over 1000 forslag. Nå er det klart hvem som skal sitte i de nye porteføljestyrene og bestemme hvem som får forskningsmidler.

Her er seks av de 115 nye medlemmene i Forskningsrådets porteføljestyrer, som blant annet skal styre Forskningsrådets pengesekk. Øverst f.v.: Rebekka Borsch (NHO), Pinar Heggernes (prorektor ved UiB) og Terje Lohndal (professor NTNU). Nederst f.v.: Elisabeth Birkeland (Equinor), Tanja Storsul (prorektor ved OsloMet), Ole A. Andreassen (medisinprofessor ved UiO).
Publisert Oppdatert

Forskningsrådets porteføljestyrer er viktige. Blant annet er det de som bestemmer hvilke prosjekter som skal få forskningsmidler. Det skjer ved at eksperter foretar en fagfellevurdering av søknadene og sender en innstilling til porteføljestyret.

I september gikk Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit ut i Khrono og oppfordret folk til å foreslå kandidater til deres porteføljestyrer.

Fakta

Dette er medlemmene

 • Sektorfordeling: 46 % av alle styremedlemmene kommer fra UH-sektor, 17 % fra næringslivet, 22 % fra institutt-sektoren og 11 % fra offentlig sektor. Fem personer jobber helt eller delvis i helseforetak/sykehus.
 • Geografisk fordeling: Det er en god geografisk fordeling, sett i forhold til hvordan FoU-utgiftene fordeler seg mellom fylker. Åtte av medlemmene er utenlandske.
 • Fordeling innenfor universitets- og høgskolesektor (UH): Medlemmene fra norsk UH-sektor fordeler seg på 13 ulike institusjoner. De med fleste medlemmer er NTNU, UiO, UiB og UiT. Sju medlemmer er fra utenlandske UH-institusjoner.
 • Fordeling innenfor instituttsektor: Det er i alt 24 medlemmer fra instituttsektoren. Disse fordeler seg på 19 ulike institutter.
 • Kjønn og alder: Det er 49 % kvinner og 51 % menn blant styremedlemmene, og aldersspennet er fra 32 til 66 år, med en gjennomsnittsalder på 52 år.
 • Habilitet: For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være habile og delta i beslutningen. Styresammensetning har en bredde som vil ivareta dette.

Kilde: Forskningsrådet

De fikk 1061 innspill til hvem som skal sitte i de 10 styrene.

På onsdagens styremøte vedtok styret de 115 personene som skal fylle de nye styrene. 

Det er ikke så mange høyt profilerte personer. Som Khrono har skrevet før, ble blant annet Camilla Stoltenberg fra Norce og Espen Rostrup Nakstad foreslått, uten at de endte opp med styreplass. 

Men i styrene er blant annet NHO-direktør Rebekka Borsch, som er tidligere statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet. Her er også profilerte engelsk-professoren Terje Lohndal, Elisabeth Birkeland, visepresident for hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor og Tanja Storsul, som er prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet. 

Nesten halvparten kommer fra universiteter og høgskoler.

Her er hele oversikten:

Porteføljestyret for forskningssystemet

Styret har ansvaret for forskningsinfrastruktur, internasjonalt samarbeid, tverrgående policyområder som åpen forskning (inkl. deling og gjenbruk av forskningsdata), kjønnsbalanse og mangfold, forskerrekruttering og tidlig karriere samt forskningsintegritet og etikk.

De fleste av medlemmene i dette porteføljestyret inngår også i et av de øvrige porteføljestyrene.

 • Tanja Storsul, OsloMet (leder)
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Klima og miljø)
 • Rebekka Borsch, NHO (Demokrati og utvikling)
 • Astri Dankertsen, Nord universitet (Samisk kultur og samfunn)
 • Rune Dahl Fitjar, UiS (Innovasjon)
 • Magnus Gulbrandsen, UiO (Muliggjørende teknologier)
 • Ingeborg Palm Helland, NINA (Energi og transport)
 • Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret — Kompetansesenter for distriktsutvikling (Velferd og utdanning)
 • Dagfinn Myhre, Telenor 
 • Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Helse)
 • David Budtz Pedersen, Aalborg universitet (Banebrytende forskning)
 • Sven Stafström, Linköpings universitet 
 • Ågot Aakra, SINTEF Industri (Mat og bioressurser)

Porteføljestyret for demokrati og global utvikling

Styret har ansvar for innsats overfor store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen skal skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn, med evne til å møte kriser.

 • Cecilie Daae, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (leder)
 • Tobias Alfvén, Karolinska institutet/ Sachs' Children and Youth Hospital in Stockholm
 • Rebecca Borsch, NHO (Forskningssystemet)
 • Eirik Holmøyvik, UiB Sissel Haugdal Jore, UiS
 • Einar Jørstad, Drammen kommune
 • Ivar Kolstad, NHH
 • Kristin Skare Orgeret, OsloMet
 • Stig Rune Sellevåg, FFI 
 • Ane-Marte Solheim Skar, Folkehelseinstituttet
 • Indra de Soysa, NTNU
 • Camilla Tenna Nørup Sørensen, Det danske forsvarsakademi

Porteføljestyret for banebrytende forskning

Styret har ansvaret for å fremme langsiktig, grunnleggende forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet, uavhengig av fag og tema. 

 • Terje Lohndal, NTNU (leder)
 • Annette Bayer, UiT
 • Marianne Fyhn, UiO
 • Cathrine Holst, UiO
 • Inge Jonassen, UiB
 • Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Barbara van Loon, NTNU
 • Tine Uberg Nærland, IFE
 • David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet (Forskningssystemet)
 • Marie Rognes, Simula Research Laboratory
 • Inger Skjelsbæk, UiO
 • Magne Olav Sydnes, UiS
 • Jarle Trondal, UiA

Porteføljestyret for energi og transport

Styret har ansvaret for innsats for miljøvennlig energi, lavutslipp, petroleum, maritim virksomhet og transport. Innsatsen retter seg i stor grad mot samfunnets og næringslivets behov for omstilling til et nullutslippssamfunn, grønn konkurransekraft og bærekraftig utnyttelse av landets ressurser.

 • Marit Brandtsegg, Statens vegvesen (leder)
 • Elisabeth Birkeland, Equinor
 • Torjus Bolkesjø, Statkraft
 • Martin Smedstad Foss, IFE
 • Inge Gran, SINTEF Energi
 • Sonja Vernøy Hansen, Corvus energy
 • Ingeborg Palm Helland, NINA (Forskningssystemet)
 • Merete Madland, UiS
 • Asgeir Thomasgard, NTNU
 • Bjørn-Johan Vartdal, DNV
 • Hans Erik Vatne, Vianode

Porteføljestyret for helse

Styret har ansvar for hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging, via diagnostikk, behandling og rehabilitering, til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. 

 • Ole A. Andreassen, UiO (leder)
 • Dawit Shawl Abebe, OsloMet
 • Erik Abildsnes, Kristiansand kommune
 • Tone Frost Bathen, NTNU
 • Eric Breit, Handelshøyskolen BI
 • Ole Jesper Dahlberg, Curida
 • Sameline Grimsgård, UiT
 • Bettina Husebø, UiB
 • Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Forskningssystemet)
 • Susanna Siri, UiT
 • Frode Strisland, SINTEF Digital
 • Joakim Sundnes, Simula
 • Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
 • Annica Øygard, Folkehelseforeningen

Porteføljestyret for innovasjon 

Styret har systemansvar og ansvar for å fremme bærekraftig innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og i forskningen, uavhengig av fag, tema og anvendelse, og legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for sitt arbeid. Dette inkluderer innsats for grønne verdikjeder i samarbeid med andre styrer og i virkemiddelapparatet.

 • Ralph W. Bernstein, SINTEF Digital (Leder)
 • Gry Alsos, Nord Universitet
 • Wenche Synnøve Pedersen Dehli, Trondheim kommune
 • Karen Dolva, No Isolation
 • Rune Dahl Fitjar, UiS (Forskningssystemet)
 • Trond Furu, Norsk Hydro
 • Eirik Gjelsvik, Backe
 • Anne Karin Hamre, Vestlandsforsking
 • Brit Helle, EUREKA-nettverket
 • Lars Klevjer, Equinor Venture
 • Bjørn Platou, Decon-X

Porteføljestyret for klima og miljø

Styret har ansvar for grunnleggende og sektorovergripende innsats overfor klima, miljø, natur og sirkulær økonomi og overordnet ansvar for forskning for polare områder.

 • Trond Martin Dokken, NORCE (Leder)
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Forskningssystemet)
 • Camilla Brattland, UiT
 • Tord Dale, Virke
 • Andreas Duit, Stockholm Resilience Centre
 • Leonard Sandin, NINA
 • Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
 • Arild Sundfjord, Polarinstituttet
 • Leonor Tarrasón, NILU
 • Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean
 • Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune
 • NN (Med forbehold om arbeidsgivers godkjennelse)

Porteføljestyret for mat og bioressurser

Styrets portefølje omfatter mat og bioressurser fra både hav og land. Styret har ansvaret for innsats for bærekraftig verdiskaping og forvaltning i norsk landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og matindustri, langs hele verdikjeden.

 • Eva Falch, NTNU (Leder)
 • Anne Bøen, Mattilsynet
 • Erik Olav Gracey, Biomar
 • Jon Erik Henriksen, Fiskeridirektoratet
 • Geir Huse, Havforskningsinstituttet
 • Arne Karlsen, Gunnar Klo AS
 • Merete Nygaard Kristiansen. Akvaplan-niva
 • Marianne Elisabeth Lien, UiO
 • Espen Rimstad, NMBU
 • Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund
 • Nils Vagstad, NIBIO
 • Anne Cathrine Whist, TINE
 • Ågot Aakra, SINTEF Industri (Forskningssystemet)

Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 

Styret har ansvaret for IKT, nano- og bioteknologi, som har et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer for individ, samfunn og næringer.

 • Pinar Heggernes, UiB (Leder)
 • Lars Ailo Bongo, UiT
 • Andreas Brekke, NORSUS
 • Siri Bromander, Mnemonic
 • Magnus Gulbrandsen, UiO (Forskningssystemet)
 • Hanne Haslene-Hox, SINTEF Industri
 • Kristin Hollung, NOFIMA
 • Cathrine Phil Lyngstad, NAV
 • Helge Myklebust, Laerdal Medical
 • Ingrid Schjølberg, NTNU
 • Solveig Steinsland, Elkem
 • Dhayalan Velauthapillai, HVL

Porteføljestyret for velferd og utdanning

Styret har ansvaret for innsats overfor velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft og skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv, heter det i Forskningsrådets beskrivelse. 

 • Oddrun Samdal, UiB (Leder)
 • Inger Dyrnes, NHO
 • Torberg Falch, NTNU
 • Rune Halvorsen, OsloMet
 • Kjell Hugvik, Bodø kommune
 • Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
 • Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
 • Simen Markussen, Frischsenteret
 • Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret (Forskningssystemet)
 • Torjer A. Olsen, UiT
 • Tine Prøitz, USN Handelshøyskolen
 • Trine Syvertsen, UiO
 • Henrik Daae Zachrisson, UiO

Noen tar en ny periode

Tre fjerdedeler av de medlemmene som nå oppnevnes er hentet fra de eksterne forslagene. Å oppnå både fornyelse og en viss kontinuitet har vært prioritert, sier Forskningsrådet i en pressemelding. Derfor er det noen av dagens medlemmer som tar en periode til.

— Interessen for å påta seg styreverv har også vært stor. Dette lover godt for arbeidet i porteføljestyrene framover, sier nestleder i Forskningsrådets styre, Birger Vikøren.

Porteføljestyrets medlemmer er personlig oppnevnt som medlem av et styrekollegium og representerer ikke institusjoner, organisasjoner, bedrifter osv. Alle hensyn kan ikke ivaretas innenfor det enkelte styre, men samlet sett er det viktig med god balanse for å ivareta ulike perspektiver og dimensjoner.

— Samlet sett representerer de nye porteføljestyrene god balanse i fag- og systemkompetanse og god spredning på geografi og sektor, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen. 

Mer strategisk rolle

Tidligere i år vedtok Forskningsrådet å omorganisere porteføljestyrene. De gikk fra 16 til 11 styrer. Nytt porteføljestyre for samisk kultur og samfunn oppnevnes ikke nå. 

Porteføljestyrene får nå et tydeligere rådgivnings- og rapporteringsansvar overfor styret i Forskningsrådet, andre porteføljestyrer og administrasjonen, og de skal gi råd om faglig, tematisk og strukturell utvikling og fremtidige investeringsbehov, skriver Forskningsrådet. 

Som tidligere har porteføljestyrene investeringsansvar innenfor sitt ansvarsområde og skal fatte beslutninger om Forskningsrådets tildeling av midler.

I tillegg til disse 10 porteføljestyrene, er det et porteføljestyre for samisk kultur og samfunn. Det ble ikke valgt medlemmer til dette porteføljestyret nå, men her ser du medlemmene. 

Endringslogg: Khrono presenterte i en tidligere versjon av artikkelen bilde og tittel på feil Elisabeth Birkeland i Equinor. Elisabeth Birkeland, som sitter i konsernledelsen, skal ikke inn i porteføljestyret for energi og transport. Det skal derimot Elisabeth Birkeland, som er visepresident for hydrogen og lavkarbonløsninger i Equinors teknologi- digital- og innovasjonsenhet.  Bildet ble endret 7. desember ca. kl. 13.10 og tittelen 8. desember ca.  kl. 12.15.

18. desember kl. 19.38: La til tilleggsopplysning om Porteføljestyret for Samisk samfunn og kultur.

Powered by Labrador CMS