Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen (t.h.) endrer innstilling etter høringsrunde og kutter studiesteder for 30 millioner kroner heller enn 50 millioner, som opprinnelig foreslått. Skjermdump fra forrige styremøte ved Nord universitet

Nord-rektor snur om nedbygging av tre studiesteder. Men vil fortsatt legge ned i Sandnessjøen, Nesna og Verdal

Studiesteder. Trønderne vil være mest fornøyd med rektor Hanne Solheim Hansens nye forslag til studiestedsstruktur ved Nord universitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, opprettholder forslaget om å legge ned studiestedene på Nesna og Sandnessjøen, samt flytting av teaterutdanningen fra Verdal til Levanger.

Samtidig dropper hun de største foreslåtte endringene i Namsos, ruster opp i Mo i Rana, oppretter ny lærerutdanning i Stokmarknes og ønsker en ny og internasjonal økonomisatsing i Steinkjer, samt et nytt etter- og videreutdanningstilbud i Stjørdal.

Omdisponeringene ved Nord universitet, som i rektors første forslag beløp seg til 50 millioner kroner, er nå redusert til 30 millioner kroner. Behovet er fortsatt 100 millioner.

Ifølge rektor berører innstillingen cirka 120 av totalt rundt 1300 ansatte direkte. Hun understreker at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt for å ha tilbud til alle berørte.

Dette kommer fram i styrepapirene og en pressemelding om det endelige forslaget til studiestedsstruktur ved Nord universitet som legges fram i dag, 21. juni.

Skapte sterke reaksjoner

— Nord universitet skal være til stede med studiesteder i alle regioner innenfor vårt primærområde. Disse regionene er Lofoten/Vesterålen, Salten, Helgeland, Namdalen og Innherred med Stjørdal. Dette er en omstrukturering for vekst, sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

Rektors første forslag skapte enorme reaksjoner i hele regionen, blant stortingspolitikere og helt til topps i regjeringen.

Les også: Kontrarevolusjonen er i gang

Ledelsen ved Nord universitet, som har sine ni studiesteder fordelt på fylkene Nordland og den nordlige delen av Trøndelag, har vært under et formidabelt politisk press de siste ukene. I løpet av høringsperioden kom det inn 263 høringsuttalelser, de aller fleste sterkt kritiske til forslagene. Særlig på Nesna har protestene vært sterke.

— Alle innspillene har blitt tatt godt imot og nøye vurdert. Dette handler om å skape en helhet for Nord slik at vi kan vokse, og da har det ikke vært mulig å ta hensyn til alle, sier Solheim Hansen.

Skapte sterke protester

Om en knapp uke, 26. juni, skal universitetsstyret gjøre sitt endelige vedtak i saken, knappe to måneder etter det første forslaget fra konstituert rektor Hanne Solheim Hansen. Et forslag som førte til sterke protester og et stort distriktsopprør i Nordland og de nordlige delen av Trøndelag.

Rektoren foreslo den gang å satse mest på campusene i Bodø og Levanger, legge ned de to studiestedene Nesna og Sandnessjøen samt Verdalen, og samtidig gjøre store endringer ved de resterende fire studiestedene: Namsos, Steinkjer, Vesterålen og Mo i Rana.

Stjørdal i Trøndelag var den eneste som var skjermet og skulle bevares som i dag. Nå er det lagt opp til satsing på et senter for etter- og videreutdanning i Stjørdal i tillegg til dagens aktivitet.

Ifølge styrepapirene som offentliggjøres i dag, kan det synes som distriktspolitikken fikk størst gjennomslag til slutt, til fordel for det som tidligere har vært hovedargumentet faglig konsentrasjon og «robuste miljøer» i byggingen av et solid universitet geografisk plassert mellom NTNU og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Reverserer i Trøndelag og Stokmarknes

Det som i første utkast til studiestedsstruktur skulle gi et økonomisk handlingsrom på omdisponering av 50 millioner kroner, er i dagens plan redusert til 30 millioner kroner. Samlet behov for å videreutvikle Nord universitet er fortsatt 100 millioner kroner, og de resterende 70 millionene skal hentes inn ved administrativ effektivisering og endring av studieporteføljen, ifølge saksframlegget som er sendt til styret.

Rektor holder fast ved at Bodø skal styrkes som hovedcampus, Levanger i Trøndelag skal videreutvikles, og studiestedene Nesna og Sandnessjøen i Nordland skal legges ned. Men hun reverserer flere omstridte forslag til nedstripping av studiesteder, særlig i Trøndelag.

Ved rektors eget hjemsted, studiested Steinkjer, foreslås fortsatt flere fag flyttet til Levanger. Men som kompensasjon legger rektor opp til en stor satsing på bioøkonomi/sirkulærøkonomi.

Rektor foreslår at en arbeidsgruppe får i mandat å utrede mulighetene Nord universitet har for å ta en internasjonal posisjon med basis i disse fagmiljøene som finnes ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur og Handelshøyskolen Nord på Steinkjer.

Og mens hun opprettholder forslaget om å legge ned lærerutdanningen på den tidligere Høgskolen i Nesna, foreslår hun at det heller for første gang skal opprettes lærerutdanning i Stokmarknes/Vesterålen, sammen med sykepleieutdanningen.

Ved Namsos har hun ombestemt seg og beholder den campusbaserte sykepleieutdanningen, mens det foreløpig er forslag om å avvente studentopptak til paramedisin (ambulansetjeneste).

Rektor vil, med støtte i høringsuttalelsene, foreslå at man benevner Bodø og Levanger som campus og de øvrige stedene (Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer og Stjørdal) som studiesteder. Benevnelse fra tidligere forslag med nedstrippede utdanningssteder for nettbasert utdanning er ikke lenger en del av planen

Største konsekvenser i Nesna

«Omleggingen til en lærerutdanning som skal gi flere lærere til Helgeland og Nordland medfører at Nesna avvikles som studiested», heter det i saksframlegget.

«Omleggingen til en lærerutdanning som skal gi flere lærere til Helgeland og Nordland medfører at Nesna avvikles som studiested»

Rektors innstilling

De 60 ansatte, hvorav halvparten er vitenskapelig ansatte, ved Nords studiested i Nesna, vil ifølge styrepapirene få tre år på å omstille seg.

Tidligere i vår stengte verneombudet ved Nesna studiestedet med øyeblikkelig virkning på grunn av et uforsvarlig arbeidsmiljø og belastning under trusler om nedlegging.

Nord universitet er en stor arbeidsgiver på Nesna. Av de foreslåtte endringene er det kun på Nesna at endringene har potensielt stor betydning for lokalsamfunnet, heter det i papirene.

I 2019 har Nesna 21 campusbaserte studenter, av disse er 12 knyttet til et årsstudium i friluftsliv. Disse studiene er organisert slik at studentene i varierende grad er til stede gjennom semesteret. De samlingsbaserte studiene innebærer at de aller fleste tilreisende kun er til stede på Nesna få uker i året.

I forslag til styrevedtak heter det:

Nord universitet skal være til stede i regionene Lofoten/Vesterålen, Salten, Helgeland, Namdalen og Innherred med Stjørdal. Studiestedene i regionene skal ha følgende kjennetegn:

Region Salten med Campus Bodø

Bodø skal styrkes som hovedsete for Nord universitet og være det ledende stedet for forskning og utdanning. Det skal satses på våre internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen entreprenørskap og innovasjon, samt biovitenskap og akvakultur blant annet ved realiseringen av «Blått bygg». Grunnskolelærerutdanningene skal styrkes for å møte behovet for kandidater i Salten og hele Nordland. Det skal utvikles et sterkere fagmiljø innenfor paramedisin, i samspill med de andre Anestesi- Barne-, Intensiv-, Operasjons- og Kreftsykepleie (ABIOK)-miljøene. Universitetets ledelse ved rektor og ledelsen ved fire fakulteter har sete i Bodø .

Region Innherred inkludert Stjørdal med Campus Levanger

Levanger skal videreutvikles som campus med profilområdene helse, velferd og oppvekst. Samling av mediefagene og skuespillerfag sammen med de andre kunst- og kulturfagene på Levanger, skal styrke utdanningene og tilhørende forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

En samling av sosiologi, geografi og ledelsesfag på Levanger skal legge grunnlaget for å øke attraktivitet til samfunnsfagene. Sammen med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) vil Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) legge grunnlaget for å kunne ta en posisjon innenfor BSV-barnevern, sosionom og vernepleier-utdanningene (BSV) i Trøndelag. Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag har hovedsete på Levanger.

Studiestedet Steinkjer

Universitetet vil forsterke den strategiske satsingen på de «grønne fagene» med nye forskningslaboratorier og nye studieplasser i tilknytning til satsing på master i biovitenskap.

Nord vil ta en sterkere posisjon innen bioøkonomi / sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap med utgangspunkt i fagmiljøene på Steinkjer. Innocamp blir et virkemiddel for å bygge attraktive fagmiljø og utdanninger.

Som grunnlag for dette vil utviklingen av en ny felles profil for Fakultet for biovitenskap og akvakultur og Handelshøyskolen innen disse områdene utredes.

Studiestedet Stjørdal

Nord skal ha nasjonalt ledende fagmiljø i trafikkfag med tilhørende forskning og utdanninger for alle kjøretøyklasser. Videreutdanningen MBA skal tilbys her. Stjørdal skal også utvikles til å bli et profesjonelt senter for gjennomføring av etter- og videreutdanning i Nord universitet.

Region Helgeland med studiestedet Mo i Rana

Vi skal være tydelig tilstede på Helgeland og bygge videre på de fagmiljøer og det utdanningstilbudet vi har i dag. Fagmiljøene skal bidra til videre utvikling av profilområdene innen profesjonsfag og sirkulær økonomi.

Samspillet med industri- og forskningsmiljøet skal utvikles videre. Fagmiljøet i sykepleie skal styrkes og opptaket til utdanningen skal økes. Det skal tilbys årlig opptak til samlingsbasert grunnskolelærerutdanning med basis i fagmiljøet i Bodø.

Region Namdalen med studiestedet Namsos

Sykepleie, vernepleie og farmasi skal tilbys som campusbaserte utdanninger i Namsos. Sykepleierutdanning skal tilbys med tilpasset kapasitet. Det skal initieres et arbeid om en nasjonal utredning av farmasiutdanningene. Videre opptak til paramedisin i Namsos avventes.

Det skal etableres tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos, og med de andre helse- og sosialfaglige miljøene ved Nord universitet.

Nord universitet vil tilby heltids campusbasert sykepleierutdanning i Namsos, men analysene viser at det ikke er søkergrunnlag for å opprettholde dagens måltall for antall kandidater. En reduksjon i antall studieplasser ved sykepleieutdanningen vil medføre en naturlig reduksjon i vitenskapelige ansatte i fagmiljøet.

Universitetets analyser viser at fagmiljøet i Namsos består av få personer, er forskningssvakt og svært sårbart.

Nord har vurdert om alternativ lokalisering av farmasi kan redusere risikobildet. Til tross for høy risiko i dag fremgår det av analysene at risikoen vurderes som enda høyere ved å flytte til Levanger. En flytting til Bodø vil gi en skjev geografisk fordeling nasjonalt ettersom de andre to utdanningene er i Oslo og Tromsø.

Paramedisin er et nytt samlingsbasert studium i Namsos med opptak første gang høsten 2018. Det er per i dag to vitenskapelige tilsatte på denne utdanningen, noe som i seg selv indikerer et lite robust fagmiljø. Planlagte opptak til paramedisin foreslås utsatt.

Region Lofoten/Vesterålen med studiestedet Stokmarknes

Stokmarknes skal tilrettelegges for samlingsbaserte utdanninger for lærer og sykepleiere.

Nord universitet vil etablere et tilbud om lærermaster i Stokmarknes; både grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn. Tilbudet skal være samlingsbasert og nettstøttet, hvor samlingene delvis vil være lokalt og delvis knyttet til Bodø, når det er behov for spesialrom. Utdanningene vil ivaretas av et forsterket fagmiljø i Bodø, eventuelt Mo i Rana.

Avvikling av studiestedene Nesna og Sandnessjøen

«Grunnlaget for å være til stede på Nesna og Sandnessjøen er ikke lenger til stede, og studiestedene avvikles», heter det i forslaget til vedtak i styret.

I saksframlegget skriver rektor blant annet at:

Forslaget til ny struktur vil gi en mer effektiv utnyttelse av vårt fagmiljø for lærerutdanningene og vår infrastruktur. I tillegg er det behov for en ytterligere satsing på lærerutdanningen i alle deler av Nordland for å styrke rekrutteringen og gjennomføringen. Rektor mener at lærerutdanningene i Nordland er et av de områdene som bør prioriteres og vil komme tilbake til styret med en egen sak på dette i løpet av høsten 2019.

Rektor vil høsten 2019 iverksette et eget prosjekt for videreutvikling av vårt tilbud innenfor etter- og videreutdanning.

Vurderingen i dag er at det også på sikt vil være hensiktsmessig å ha vitenskapelige tilsatte med arbeidssted på alle studiesteder for veiledning og oppfølging av studentene, og koordinering med praksisfeltet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS