campusprosjektet i Trondheim

NTNU-rapport: Sparer 6,4 milliarder uten flytting

Styret ved NTNU skal diskutere kuttplaner for campussamling mandag kveld. En rapport viser at campus-prosjektet uten flytting kan bli 6,4 milliarder billigere enn opprinnelig plan.

Rektor Anne Borg legger fram to ulike alternativer for NTNU-styret sent mandag kveld.
Publisert Oppdatert

Dersom NTNU skrinlegger flytting blir det rimeligste alternativet i campus-prosjektet beregnet til 5,5 milliarder kroner. Det er en besparelse på 6,4 milliarder kroner i forhold til det opprinnelige prosjektet som skulle samle hele campus i Norges tekniske høyborg. Den opprinnelige campus-samlingen innebar en flytting av campuset på Dragvoll, der Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap holder til.

Fakta

Campussamling NTNU

19. januar 2018 vedtok regjeringen de overordnede rammene for prosjektet NTNU Campussamling:

  • NTNUs campus i Trondheim skal utvikles videre som et helhetlig sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer i området rundt Gløshaugen
  • Staten skal finansiere nybygg på inntil 92 000 m2 BTA og ombygging av eksisterende arealer på inntil 45 000 m2 BTA.
  • Investeringsrammen er estimert til 11,8 mrd NOK
  • I desember 2019 mottok Statsbygg oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt (2020-2023).
  • I slutten av mars 2022 mottar Statsbygg og NTNU to brev fra Kunnskapsdeparetmentet. De stopper prosjektet til 11,8 milliarder og ber om utredning av billigere alternativer. det antydes at 2 milliarders kal kuttes.
  • Onsdag 25. mai er fristen for NTNU og Statsbygg for å levere en gjennomgang til departementet.

Kilde:NTNU

Dette fremgår av rapporten som NTNU og Statsbygg jobber med og som skal oversendes Kunnskapsdepartementet senest onsdag denne uken.

Det var Universitetsavisa som først omtalte styresaken.

Anbefales ikke

Rapporten inneholder også to alternativer som innebærer flytting, men i nedskalert form. Disse to alternativene har en kostnad på henholdsvis 5,8 og 7,9 milliarder kroner.

Alternativet uten flytting fra Dragvoll er ikke et alternativ rektor Anne Borg ved NTNU mener vil oppfylle ambisjonene institusjonen har.

Det var disse tre alternativene NTNU og Statsbygg ble bedt om å utrede og oversende innen 25.mai. Men på NTNU-styrets bord kommer det i kveld også til å ligge ved et fjerde alternativ som inneholder det opprinnelige prosjektet, der kostnadene er kuttet med om lag 1,5 milliarder kroner til 10,4 milliarder. Dette alternativet skulle etter det Khrono kjenner til ligge ved som et sammenligningsgrunnlag, men kan også bli gjenstand for ny vurdering. Det blir antydet at prosjektet kan kuttes ytterligere ned.

Bakgrunnen for stoppordren for campus-samlingsprosjektet kom etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mente det måtte bygges billigere i universitets- og høgskolesektoren.

Ulike risikovurderinger ligger til grunn

I sin sluttvurdering skriver NTNU-rektor Anne Borg til styret sitt at de har to valg. Begge valgene har usikkerhet og risiko knyttet til seg og begge har økonomiske konsekvenser.

  • A) Vedta at NTNU ikke skal stille seg bak vurderingene i rapporten.
  • B) Vedta at NTNU kan stille seg bak innholdet i rapporten.

Om konsekvenser av valg A skriver Borg:

  • «Da er det høy risiko for at campussamlingsprosjektet i praksis avsluttes fordi det vil kunne hefte tvil ved om NTNU ønsker campussamling i Trondheim innenfor de rammene regjeringen er villig til å stille til rådighet. Risikoen knyttet til dette valget er betydelig. »

Om konsekvenser av valg B skriver Borg:

  • «Vedta at NTNU kan stille seg bak innholdet i rapporten. Den største risikoen ved dette valget er om alternativet regjeringen velger å gå videre med oppleves som en tilstrekkelig forbedring fra status quo, i lys av de forventningene som er skapt gjennom flere års arbeid med samling av campus i Trondheim.»

Rektor Anne Borg selv innstiller på og anbefaler at NTNU-styret om å gå for alternativ B, nemlig stille seg bak rapporten som skal leveres Kunnskapsdepartementet.

Styremøtet starter 20.30 i kveld, mandag, og kan følges fra denne lenken.

Det fjerde alternativet

I rapporten tar ikke NTNU og Statsbygg stilling til hvilke av de nedskalerte prosjektene man ønsker, men konsekvenser og muligheter omtales.

Fra før av er det lagt på bordet tre mulige alternativer for campus-samlingsprosjektet. Men NTNU-styret bes altså om at et fjerde alternativlegges ved. Dette er en nedkuttet versjon av det opprinnelige prosjektet, til en pris som er 10,4 milliarder kroner, 1,5 milliarder kroner lavere enn den siste kostnadsrammen.

I brevet NTNU fikk fra Kunnskapsdepartementet i slutten av mars ba departementet om at det utarbeides tre alternativer som er betydelig nedskalert i forhold til prosjektet med campussamlingen slik det har vært beskrevet til nå. Det ble også varslet om at Statsbygg ikke skal jobbe videre med det opprinnelige prosjektet som hadde en kostnadsramme på 11,8 milliarder kroner.

Det ene alternativet skal være et såkalt nullalternativ der dagens aktivitet på Dragvoll forblir der den er og med kostnader for å oppgradere bygningsmassen på Dragvoll.

De to andre alternativene skal beskrive flytting av aktiviteten fra Dragvoll til Gløshaugen slik det opprinnelig var tenkt, men der et av alternativene skal være kun det strengt nødvendige som må til for å få til flyttingen.

I styrepapirene omtales det også et basisprosjekt 4, som NTNU mener ikke er godt nok økonomisk utredet, og der de mener kostnadene for dette alternativet kan bli lavere, og NTNU skriver at de forventer at dette blir med i rapporten som skal levers onsdag.

Skal levere svar til Statsbygg onsdag

NTNU har frist til onsdag med å lever sine synspunkter på den felles rapporten som er utarbeidet av Statsbygg og NTNU.

De to partene har fått frist av Kunnskapsdepartementet å legge på bordet planer og konsekvenser for campus-samlingsprosjektet som innebærer kutt i kostnadene på 2 milliarder kroner,

Dette skriver rektor Anne Borg om mer om risikoen hvis styret går for alternativ A:

«Risikoen knyttet til dette valget er betydelig. For det første knyttet til evnen til å investere tilstrekkelig i fremtidsrettet læringsareal på Dragvoll, men også på Gløshaugen. For det andre evnen knyttet til å utvikle Dragvoll som en attraktiv campus som tiltrekker seg studenter. Og for det tredje knyttet til evnen til å ivareta og oppgradere bygningsmassen på Dragvoll. Det er høy risiko for at NTNU ikke vil få ressurser til å oppgradere Dragvoll dersom campussamlingsprosjektet ikke realiseres. Dette er et prosjekt som til nå ikke har vært vurdert, etter at styret fattet beslutning om campussamling i juni 2014. »

Og dette heter det hvis styret velger alternativ B:

«Alle alternativene som skisseres i rapporten er mulige, men ikke nødvendigvis ønskelige. De ulike alternativene har i tillegg ulike risikoer knyttet til seg, f.eks. knyttet til kostnadskalkylene og hvordan de fremmer NTNUs strategi. Side 6 av 7 Rektor mener at målanalysen så langt det er mulig, gir tilstrekkelige vurderinger av hvordan alternativene i ulik grad fremmer NTNUs strategi.»

Powered by Labrador CMS