«BYGGESKANDALER»

Setter ny NTNU-campus under administrasjon

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sa at kostnadene med ny NTNU-campus måtte betydelig ned. Nå varsler Kunnskaps­departementet detaljstyring av prosjektet.

Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe setter NTNU sitt nye campusprosjekt under administrasjon for å få omfang og kostnader ned. Her besøker han NTNU etter at han ble statsråd i fjor høst. Rektor Anne Borg er vertskap.
Publisert Oppdatert

I to brev til NTNU og Statsbygg beskriver departementet hvordan hele prosjektet med campussamling ved NTNU skal redefineres. Samtidig tar Kunnskapsdepartementet grep om hele prosjektet. De skal ha ukentlige møter med NTNU og Statsbygg for å følge opp at endringene som varsles blir utarbeidet slik som departementet vil.

Bare oppgradering

I brevet til NTNU ber departementet om at det utarbeides tre alternativer som er betydelig nedskalert i forhold til prosjektet med campussamlingen slik det har vært beskrevet til nå. Det varsles også at Statsbygg ikke skal jobbe videre med det opprinnelige prosjektet som hadde en kostnadsramme på 11,8 milliarder kroner.

Det ene alternativet skal være et såkalt nullalternativ der dagens aktivitet på Dragvoll forblir der den er og med kostnader for å oppgradere bygningsmassen på Dragvoll. De to andre alternativene skal beskrive flytting av aktiviteten fra Dragvoll til Gløshaugen slik det opprinnelig var tenkt, men der et av alternativene skal være kun det strengt nødvendige som må til for å få til flyttingen.

Det skal også utarbeides et anslag på salgsverdi ved salg av eiendommene på Dragvoll.

«Alle alternativene skal være nøkterne og tilstrebe lave enhetskostnader og høy arealeffektivitet», heter det i brevet som går fra Kunnskapsdepartementet til NTNU.

Det gis en frist til 25. mai med å presentere de nedskalerte forslagene til løsninger for nytt campus ved NTNU.

Tok grep etter «byggeskandaler»

Fakta

Campussamling NTNU

19. januar 2018 vedtok regjeringen de overordnede rammene for prosjektet NTNU Campussamling:

  • NTNUs campus i Trondheim skal utvikles videre som et helhetlig sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer i området rundt Gløshaugen
  • Staten skal finansiere nybygg på inntil 92 000 m2 BTA og ombygging av eksisterende arealer på inntil 45 000 m2 BTA.
  • Investeringsrammen er estimert til 11,8 mrd NOK
  • I desember 2019 mottok Statsbygg oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt (2020-2023).

Kilde:NTNU

De detaljerte instruksene kommer etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe var i møte med NTNU og Statsbygg denne uken. Da varslet han at prosjektet med campussamling ved NTNU måtte reduseres betydelig både i omfang og kostnad.

— Vi har behov for å rydde opp etter byggeskandalene til forrige regjering, sier statsråden til Dagens Næringsliv (abo) etter regjeringens budsjettkonferanse sist helg.

Nå tar ministeren styring over prosjektet og varsler tett oppfølging av prosjekt og kostnader.

Det blir bedt om at det presenteres et justert ressursbehov for prosjektet også i 2022 til revidert nasjonalbudsjett i mai.

«KD ber Statsbygg om å presentere et justert ressursbehov for prosjektet i 2022 og at dette innspillet sendes departementet senest i løpet av fredag 1. april. KD legger til grunn at Statsbygg spiller inn forslag om en betydelig nedskalering av aktiviteten og ressursbehovet i 2022 sammenlignet med opprinnelige planer», heter det i brevet.

Oppfølging hver uke

Det kommer også detaljerte instrukser fra Kunnskapsdepartementet når det gjelder kostnader ved utbyggingen som ved sist anslag skulle koste 11,8 milliarder kroner.

«I utgangspunktet skal enhetsprisene ikke overstige enhetspriser for sammenlignbare bygg. I den grad enhetsprisene overstiger slike nivåer må det forklares og begrunnes», er formuleringen i brevet som har gått til Statsbygg.

Til slutt i brevet varsler Kunnskapsdepartementet at NTNU og Statsbygg vil bli kikket i kortene løpende for å sikre at arbeidet med forslagene til nedskalert prosjekt gjennomføres som ønsket.

«Departementet vil følge arbeidet de kommende ukene tett, blant annet gjennom deltakelse i ukentlige arbeidsmøter med NTNU og Statsbygg», heter det i brevet.

Powered by Labrador CMS