universitetet i Sørøst-Norge

Ny rektor vil endre ledelsen

Fra 1. januar går en ny rektor på jobb ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun kommer med ønsker om endret ledelse. Styret behandler sak i dag.

Pia Cecilie Bing-Jonsson
Pia Cecilie Bing-Jonsson
Publisert

Etter 17 år med Petter Aasen som rektor er det helt slutt fra nyttår. Da tiltrer Pia Cecilie Bing-Jonsson som rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Torsdag behandler styret en sak som omhandler lederstrukturen ved universitetet. Åremålsperioden for tre av dekanstillingene og de tre viserektorstillingene utløper 31. juli 2024.

Fakta

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

 • Tore Isaksen, styreleder
 • Natalia Aleksandra Marczynska
 • Victor Grunde Simonsen
 • Torun Degnes
 • Lars Frers
 • Mattias Øhra
 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Mogens Rysholt Poulsen
 • Marit Sagen Gogstad
 • Ann Marit Roterud
 • Annett Arntzen
 • Petter Aasen, observatør
 • Heidi Ormstad, observatør
 • Nils Kristian Bogen, observatør
 • Ingvild Marheim Larsen, observatør
 • Anita Dale, møtesekretær

Det er styret selv som fastsetter universitetets øverste lederstruktur og antall viserektorer, vedtar utlysningstekster og foretar ansettelser i nevnte stillinger.

I styrepapirene heter det at det etter ønske fra påtroppende rektor legges fram forslag om å redusere antall viserektorer, gjøre endringer i deres ansvarsområder og involvere dekanene sterkere i strategisk institusjonell utvikling.

Den nye rektor begrunner

Styret har fått et notat fra påtroppende rektor om saken. Hun framhever at universitetet i de neste årene står overfor nye utfordringer knyttet til omstilling og endring av kjernevirksomheten, som fordrer en effektiv toppledergruppe som krever noen justeringer. 

— De økonomiske prognosene viser at det må jobbes målrettet for å rekruttere flere studenter og få studentene til å lykkes med studiene sine i enda større grad, skriver Bing-Jonsson og legger til at universitetet også må satse offensivt på etter- og videreutdanning og eksternt finansiert forskning, utvikling og innovasjon.

Bing-Jonsson skriver at fremtidsbildet krever en godt koordinert ledelse som tar modige og fremtidsrettede strategiske beslutninger i dialog med studenter, ansatte og samarbeidspartnere, samt en organisasjon som evner å gjennomføre endringer på tvers av etablerte strukturer for å realisere universitetets ambisjoner. 

— Med dette som utgangspunkt, vil jeg for ny rektorperiode foreslå en lederstruktur som løfter frem tverrgående strategiske utviklingsområder som bærekraft, nyskaping, mangfold, regional samfunnsutvikling og internasjonalisering, skriver Bing-Jonsson.

Hun foreslår å gå fra tre til to viserektorer og at dette blir:

 • Viserektor for forskning, bærekraft og nyskaping 
 • Viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering 

Endringene som foreslås, innebærer at viserektorene får et hovedansvar for faglig-/strategisk utvikling henholdsvis for utdanning og for forskning og innovasjon. I tillegg får viserektorene et delansvar som omfatter både utdanning og forskning når det gjelder bærekraft, nyskaping, mangfold og regional samfunnsutvikling og internasjonalisering. 

Vil ha dekanene mer på

Bing-Jonsson skriver at hun er fornøyd med at den strategiske kompetansen og gjennomføringskraften i faglig virksomhet er styrket ved universitetet, og at hun ønsker å videreutvikle dette i neste periode blant annet ved å trekke dekanene tettere inn i den strategiske utviklingen på institusjonsnivå. 

— Ved utlysning av nye dekanstillinger foreslår jeg derfor at ansvaret for å bidra til helhetlig institusjonell strategisk utvikling tydeliggjøres blant annet gjennom å representere institusjonen i utvalgte fora regionalt, nasjonalt og internasjonalt, skriver den nye rektoren og legger til at hun videre ønsker å trekke dekanene med i den daglige ledelsen gjennom hyppigere ledermøter.

— Møtene bør fortrinnsvis avholdes fysisk. Dette vil sørge for fakultetenes involvering og forankring i strategisk institusjonell utvikling, sikre koordinering av tverrfakultære initiativ og strategiske satsinger samt øke effektiviteten i beslutningsprosessene, skriver hun.

Støtte fra Petter Aasen

I styrepapirene foreslår avtroppende rektor Petter Aasen at styret støtter innspillene fra ny rektor.

— Etter min vurdering er det viktig og riktig at påtroppende rektor får forme sin nærmeste lederstruktur, skriver Asen og legger til:

— Min vurdering er at de foreslåtte endringene som forenkler lederstrukturen, trekker dekanene enda tettere på institusjonell utvikling, synliggjør og utvider viserektorenes strategiske ansvarsområder og knytter rektor tett på det regionale perspektivet og regionalt samarbeid, kan bidra til å styrke en koordinert strategisk ledelse av universitetet.

Dagsorden 16. november 2023

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 16.11.2023 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.10.2023
 • Akkreditering av studietilbudet Bachelor i språk og litteratur, nett- og samlingsbasert
 • Akkreditering av studietilbudet Bachelor i språk og formidling
 • Akkreditering av Bachelor i innovasjon og bærekraft
 • Akkreditering av master i operasjonssykepleie
 • Fastsettelse av engelskspråklig studieportefølje, deler av grad, for studieåret 2024 / 2025
 • Fastsettelse av studieporteføljen for studieåret 2024/25, fordeling av studieplasser og 0-opptak.
 • Lederstruktur og utlysning av viserektorstillinger og dekanstillinger

Orienteringssaker

 • Opptak av nye studenter høst 2023

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 16.11.2023
Powered by Labrador CMS