oslomet

OsloMet får kritikk av retten for prosess og tallbruk

En eiendomsutvikler i Eidsvoll har tapt sak mot OsloMet, men fått medhold i kritikk av OsloMets argumentasjon og bruk av fakta.

Skisse av et mulig OsloMet-prosjekt i Eidsvoll.
Publisert
Fakta

15 ganger har Kjeller-saken stått på dagsorden i styret fra høsten 2014 til desember 2020

 • 28/10-2014. Styret ved HiOA ble orientert om at det var nedsatt en arbeidsgruppe (Grund-utvalget) som skulle utarbeide forslag til fremtidig faglig og operativ profil for campusen på Kjeller/Lillestrøm. Høgskoledirektørens initiativ var en respons for å møte en økende uro på Campus Kjeller og i regionen som så at stadig flere fagmiljøer ved studiestedet på Kjeller ble flyttet inn til studiested Pilestredet.
 • 16/6-2015. Orientering i styret om Grund-utvalgets rapport. Utvalget fremme ett forslag Campus: Kjeller/Lillestrøm - en arena for innovasjon. (Rapporten «Campus Kjeller/Lillestrøm – en arena for innovasjon»)
 • 9/3-2016. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ber om at det utredes alternativ med muligheter for fysisk flytting av virksomheten på Kjeller til en mer sentral beliggenhet på Romerike. Det bes om en styresak i 2017, med anbefaling om framtidig lokalisering på Romerike.
 • 9/5-2017. Orienteringssak. Følgende skulle diskuteres: 1. Gitt de forutsetningene som er presentert i saken, skal HiOA gå inn for å opprette et nytt campus i sentrum av Lillestrøm? 2. Hvordan skal HiOA finansiere nytt spesialutstyr til moderne verksteder og laboratorier? a) Søke midler utenfor ramma til digitalisering og infrastruktur? b) Sette av en årlig investeringspott over tre til fire år, totalt opp mot 50-60 millioner kroner fra og med budsjettåret 2019.?
 • 15/6-2017. Vedtak: 1. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ber om at det utarbeides kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag som kan sendes ut til de seks prekvalifiserte tilbyderne på Lillestrøm, og til gårdeier på campus Kjeller. 2. Det bes videre om en ny styresak andre kvartal 2018, med anbefaling om endelig vedtak om HiOAs fremtidige campus i Lillestrøm.
 • 15/12-2017. Orienteringssak om framdriften for ny campus i Lillestrøm
 • 24/4-2018. Orienteringssak om campus i Lillestrøm, unntatt off
 • 13/6-2018. Orienteringssak, uoff
 • 25/10-2018. Vedtak: På bakgrunn av dialog som har vært med huseier i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, Hemfosa Samfunnsbygg AS, vedtar universitetsstyret at OsloMet går i forhandlinger med Hemfosa med sikte på å videreføre leieavtalen på Kjeller.
 • 6/2-2019. Styret ble orientert om status i forhandlingene med Hemfosa
 • 7/3-2019. Vedtak: Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oversende utkast til leiekontrakt med tilleggsavtale for Kunnskapsveien 55 på Kjeller til Kunnskapsdepartementet.
 • 6/2-2020. OsloMets tilstedeværelse på Kjeller ble tatt opp under Eventuelt
 • 12/3-2020. Vedtak: Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi. Rektor bes om å 2 komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike. Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023.
 • 9/9-2020. Styret blir orientert om søksmålet fra Hemfosa
 • 7/12-2020. Styret blir orientert om videre fremdrift i campusprogrammet (avvikling av Kjeller, finne ny lokalisering på Romerike og arealeffektivisere i Pilestredet)

Hvam Invests datterselskap Storgaten 5b AS har vært involvert i en rettslig prosess mot OsloMet. Selskapet ba om en midlertidig forføyning mot OsloMet idet de mente at universitetet hadde brutt reglene for offentlig anskaffelse når de utelukket deres alternativ som mulig nytt campus for OsloMet.

Peter Dybvad-Roll er daglig leder i Storgaten 5b AS.

Han poengterer overfor Khrono at denne saken ikke handler om at han er en dårlig taper, men at han synes det er rimelig at OsloMets håndtering av tall og fakta i denne prosessen blir offentlig.

Eidsvoll har vært ett av alternativene når OsloMet har jobbet med alternative beliggenheter for sin nye campus på Romerike.

En av eiendommene til Dybvad-Rolls selskap var ett av to alternativer i kommunen.

Saken ble behandlet i universitetsstyret ved OsloMet 8. desember, der ledelsen ved universitetet gikk på en kjempesmell og tapte avstemningen. Styret valgte med én stemmes overvekt (6 mot 5) å flytte fra Kjeller til Lillestrøm.

Storgaten 5b AS reiste sak om midlertidig forføyning for Glåmdal og Romerike Tingrett mot OsloMet. Kjennelsen kom mandag kveld. Storgaten 5b AS og Peter Dybvad-Roll får ikke medhold, men det reises mange kritiske punkter mot OsloMet i kjennelsen.

Fra avtale til å bli tilsidesatt på en dag

Slik Dybvad-Roll har oppfattet saken så inngikk OsloMet en avtale med Eidsvoll kommune, dagen før de parkerte Eidsvoll som alternativ i et styremøte, dette skal ha skjedd 16. og 17. juni 2021.

Samtalene med Eidsvoll ble innledet i 2020.

Dybvad-Roll poengterer at da OsloMet inngikk avtale med Eidsvoll, forelå allerede sakspapirene der man foreslo å parkere kommunen som alternativ.

— Vi har ment at prosessen har foregått uryddig og fremfor alt at Eidsvoll er dømt ut basert på helt gale økonomiske forutsetninger og unfair play, sier Dybvad-Roll.

Han trekker fram at de opplevde at det var noe veldig rart i grunnlaget, når det i saksfremlegget til styret i OsloMet var satt opp at Eidsvollalternativet ville koste godt over 80 millioner kroner i årlig husleie, mens det skulle være langt billigere både ved Ahus og Lillestrøm.

— Vi spurte allerede i juni om disse kostnadsberegningene, men har ikke fått svar.

— Opplysninger som ikke stemmer

Dybvad-Roll oppgir at det i et styremøte ble opplyst at det var høyere tomtekostnader og høyere tomteopparbeidingskostnader som gjorde Eidsvoll-alternativet dyrere.

— Det vet vi at ikke stemmer. Vi tåler helt fint å ikke bli valgt hvis vi er for dyre eller dårlige, men det vet vi at verken Eidsvoll eller vi er, sier styreleder Dybvad-Roll som eier begge eiendomsselskapene.

Og på denne bakgrunn reiste de sak om midlertidig forføyning.

— Det var viktig for oss å få rettens vurdering av prosessen og om OsloMet hadde utelukket Eidsvoll av prosessen på korrekt grunnlag.

Han forteller at fakta som kom fram dels i forkant, dels underveis i saken, viste at OsloMet, når de beregnet kostnadene for Eidsvoll, hadde lagt til grunn tre ganger så mye bygningsmasse på Eidsvoll som ved Ahus, og ca fem ganger så høye tomtekostnader som eier av tomta hadde regnet med.

— Det kunne de fått oppklart om de hadde spurt meg, sier han, men ingen ved OsloMet brød seg om å spørre grunneieren, kommenterer Dybvad-Roll.

OsloMet fikk medhold

Kjennelsen fra retten kom mandag kveld denne uka.

OsloMet hadde først av alt krevd at retten ikke kunne behandle saken overhode fordi de mente eierne bak Storgt 5 b ikke hadde såkalt «rettslig interesse» i å prøve saken.

— Dette ble blankt og grundig avvist av dommeren, sier Dybvad-Roll.

Han legger til at i kjennelsen får OsloMet medhold i at de kunne kjøre videre med et såkalt «konseptvalg» og senere ta en offentlig anskaffelse knyttet til «konseptet».

— Dommeren skriver ganske mange ganger i sin utredning at han er i tvil. Han sier også i klare ordelag at saksbehandlingen er både mangelfull, kritikkverdig og at saken kan prøves på ny om forutsetningene ikke holder, mener Dybvad-Roll.

Må betale saksomkostninger

Etter Dybvad-Rolls oppfatning slår dommeren fast at OsloMets valg er bygget på direkte feil om de økonomiske forutsetninger og at saksbehandlingen er både uryddig og kritikkverdig. Han sier rett ut at OsloMet kan skylde seg selv for at det kom til rettssak.

— Både av den grunn og fordi saken er rettslig tvilsom, får OsloMet ikke tilkjent saksomkostninger. Dommeren sier også at han er i tvil om OsloMet faktisk klarer å holde tidsplanen og gjennomføre en konkurranse senere som de sier, men landet under tvil på at han nå ikke kunne annet enn å ta dem på deres ord, sier Dybvad-Roll.

Og Dybvad-Roll avslutter med:

— Her skal OsloMet merke seg et viktig varselskilt i kjennelsen: Dommeren sier at sak kan reises igjen hvis disse forutsetningene ikke holder, og dette ikke går på stram line for Oslo Met.

OsloMet: Fornøyd med avklaring

Khrono har stilt organisasjons- og virksomhetsdirektør ved OsloMet, Asbjørn Seim, en rekke konkrete spørsmål knyttet til vurderinger i kjennelsen og uttalelser fra eiendomsutvikleren i Eidsvoll.

Peter Dybvad-Roll.

Seim velger å svare samlet:

— OsloMet fikk rettens medhold i at vi ikke har brutt anskaffelsesregelverket, med begrunnelse i at vi fremdeles er i en utredningsfase i prosjektet med etablering av en ny campus på Romerike. Denne avklaringen er vi godt fornøyd med.

Seim legger til:

— Vi har merket oss dommerens kommentarer, og vi vil justere arbeidet i tråd med det videre fremover. Vi ser at det er mange interesser i denne saken, og det anerkjenner vi. Nå er vi opptatt av at vi kan jobbe videre med gjennomføring av prosjektet, på bakgrunn av universitetsstyrets vedtak 8. desember.

Et vedtak som atter en gang sender universitetet tilbake til utredning om en romerikecampus på Lillestrøm.

Powered by Labrador CMS