knudsen-saken i bergen

Råder ansatte til ikke å snakke med media om Knudsen-saken før i mars

PwC har fått oppdraget og skal i gang med granskingen av Knudsen-saken ved UiB. Universitetsdirektør Robert Rastad råder ansatte til å ikke svare på spørsmål fra media om saken fram til rapporten er ferdig i mars.

Min anbefaling er derfor at man venter med å svare på spørsmål om dette til den eksterne gjennomgangen er klar, sier universittesdirektør Robert Rastad.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konsulentselskapet PwC vant anbudskonkurransen og skal gjennomføre granskingen av den såkalte Knudsen/Olsen-saken ved Universitetet i Bergen (UiB).

Dette ble ifølge universitetsdirektør Robert Rastad klart tirsdag.

Fakta

Gransking ved UiB

  • Universitetsstyret diskuterte saken i to ekstraordinære møter, først lille julaften og deretter 7.januar. Lille julaften bestemte styret at det skulle gjennomføres en gransking.
  • I møtet 7.januar ble mandatet bestemt. Fristen for konsulentselskapet PwC ffor å levere en rapport er tidlig i mars.

Samme dag informerte universitetsdirektøren Khronos redaktør om at han hadde oppfordret ansatte ved UiB om å ikke snakke med mediene om saken før granskingen er ferdig - etter planen i begynnelsen av mars.

— Har du pålagt rektoratet munnkurv?

— Nei. Ingen har eller får munnkurv. Vi har svart fortløpende i denne saken i flere uker. Men jeg fikk spørsmål om det ikke var uryddig av journalistene å ta kontakt om dette nå, og det synes jeg det er. Min anbefaling er derfor at man venter med å svare på spørsmål om dette til den eksterne gjennomgangen er klar, sier Rastad.

— Hvis noen vil uttale seg, kan de selvsagt det. Men dersom noen spør meg, er mitt råd at man bør vente, legger universitetsdirektøren til.

Fakta

Granskingsmandat

  • Gi en oversikt over eventuelle pågående initiativ og prosjekter som er i gang i sektoren med tilsvarende formål og UiBs engasjement i disse og gi en redegjørelse for ideen om å etablere en praksisportal.
  • Gi en tydelig tidslinje for hvordan konseptet er utviklet som klargjør innhold, struktur og økonomi i skisserte modeller, og hvordan faglig og administrativ linje på UiB ble involvert i prosessen og hvilke vurderinger og råd som ble gitt av administrasjonen ved UiB.
  • En gjennomgang av alle økonomiske forhold og fellesinteresser som vedrører saken ved UiB og de berørte selskapene opp mot UiBs etikkreglement, gjeldende økonomireglement og andre relevante lover og forskrifter.
  • En spesifikk vurdering av hvilke samlede forhold og/eller forpliktelser som resulterte i et grunnlag for utbetaling av 540 000 kroner til dekning av kostnader som eksterne samarbeidspartnere hadde hatt i prosessen med tilrettelegging av prosjektet og hvilke leveranser som ble ytt for denne betalingen.
  • Gjennom kartlegging av omfang og former for kontakt mellom relevante aktører gi en beskrivelse av hva som er formidlet omkring støtte til prosjektet fra UiB og andre aktører, og når og i hvilken grad slik støtte er gitt.
  • En vurdering av grunnlaget for å etablere og direkteansette i et 6 måneders engasjement i forprosjekt ved UiB.
  • En klargjøring av styret, rektor og universitetsdirektøren sine fullmakter til å håndtere relevante beslutninger i denne saken og i hvilken grad disse fullmakter er etterlevd.
  • Eventuelle andre relevante problemstillinger som kommer fram i gjennomgangen.

Rundspørring fra Khrono

Khrono foretok en spørrerunde til ledere ved UiB om Knudsen/Olsen-saken før styremøtet 7.januar, og spurte når de hadde blitt kjent med saken. Men den gang ble viserektor Robert Bjerknes ved en inkurie ikke kontaktet. Khrono tok kontakt med han 26.januar.

— Dette er en sak jeg ikke har hatt noen rolle i, og der mye av det som blir hevdet kun er blitt kjent for meg gjennom media, skriver Bjerknes i en epost til Khrono.

Han sier at han første gang hørte om tidligere rektors initiativ til et arbeidslivsportalprosjekt i fjor sommer.

Khrono spurte også om når Bjerknes mener han burde blitt informert om saken, og om han hadde hatt sjanse til å oppdage den på noen måte.

— Dette er vurderinger jeg ikke kan gjøre all den tid jeg ikke har annet enn delvis kunnskap om initiativet. Det kan eventuelt bli annerledes etter at rapporten fra den eksterne gjennomgangen er klar, sier Bjerknes.

Hele sakskomplekset

Nytilsatt universitetsdirektør Robert Rastad understreker overfor Nordlys at sty­rets gransk­ning ikke er ret­tet mot Dag Rune Olsen spe­si­fikt, men til hele saks­kom­plek­set rundt mu­lig opp­kjøp og av­ta­ler om en ar­beids­livs­por­tal. Det inkluderer også administrasjonen og styret selv.

Rastad forteller til Khrono tirsdag at de har gjort klar en rekke forslag på navn til de eksterne granskerne om folk som kan og bør intervjues i sakens anledning. I mandatet heter det at mellom 25 og 30 personer skal intervjues.

— Vi har laget en liste med navn, for at selskapet som skal granske kan spare tid. Men det er ikke krav om at disse skal intervjues, sier Rastad.

Daværende universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har tidligere sagt til Khrono at han ble kjent med saken i fjor sommer. Rektor Margareth Hagen, som var prorektor frem til Dag Rune Olsen trakk seg som rektor fra 4.januar, har sagt at hun ikke har noen rolle i saken.

Både Hagen og viserektorene Annelin Eriksen og Oddrun Samdal, sa til Khrono tidligere denne måneden at de ikke kjente til saken før tidligst i fjor sommer. Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden svarte at han ble kjent med substansen i saken i juni.

Kontakten mellom Knudsen og Olsen begynte allerede i januar i fjor.

Hagen ikke orientert av Olsen

Margareth Hagen sier det er vanskelig å svare på akkurat når hun ble kjent med saken, men mener at det var i juni en gang.

Hagen sier hun i juni fikk videresendt en e-post, som var sendt til direktørene Kjell Bernstrøm og Tore Tungodden, fra Vis (Vestlandets innovasjonsselskap).

— Da tok jeg kontakt med universitetsdirektøren for å høre mer om hva dette var.

— Du hadde altså ikke i det hele tatt hørt om saken før juni 2020 – den er ikke blitt diskutert uformelt?

— Nei. Ikke som jeg kan huske. Jeg har ikke oversikt over alt, det er mye som skjer og mange saker her på Museplassen. Det viktigste for meg er å understreke at jeg ble kjent med saken i juni. Jeg ba om status hos universitetsdirektøren. Deretter fikk jeg en grundigere orientering.

— Hva mener du om måten saken er blitt håndtert på – fra Olsens side – og fra universitetsledelsens side?

— Dette vil den eksterne gjennomgangen vise. Jeg avventer konklusjonene der. Men jeg synes Olsen burde ha orientert oss tidligere, samlet, og på en ryddigere måte. Han burde tatt oss med på råd. Jeg har aldri blitt orientert av Olsen i denne saken.

Olsen burde orientert oss og tatt oss med på råd, mener rektor Margareth Hagen.

Tungodden: Sa ifra

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden er den som har lagt til rette administrativt for den universitetsstyrenedsatte gruppen som arbeidet frem forslag til mandat for granskingen. Heller ikke Tungodden visste om saken før juni i fjor, sier han til Khrono.

— Jeg ble gjort kjent med saken i midten av juni. Da ba jeg umiddelbart universitetsdirektøren om å følge opp saken overfor rektor. Allerede 2. juli konkluderte administrasjonen med at det ikke var aktuelt å ta dette videre. I september ble jeg kjent med at saken ikke hadde blitt lagt bort. Sammen med en samlet administrasjon sa jeg ifra at dette fortsatt ikke lot seg realisere innenfor rammene, sier Tungodden.

— Etter det vi har forstått skal saken ha vært kjent siden februar 2020. Hvordan har det seg at du ikke var kjent med saken tidligere?

— Det var først i juni at jeg var kjent med substansen i saken, sier han.

— Bernstrøm har sagt at han først ble kjent med saken i juni – har andre i ledelsen hatt kjennskap til dialogen med Knudsen før dette?

I ettertid er det enkelt å se at denne saken burde vært drøftet i universitetsledelsen helt fra starten av

Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør

— Etter det jeg har grunn til å tro er det ingen andre i ledelsen som var kjent med saken på et tidligere tidspunkt enn juni, sier han.

— Hva med Olsens kalender – burde det ikke vært informasjon der som tilsier at saken burde blitt tatt og diskutert på et tidligere tidspunkt?

— I en så stor og kompleks organisasjon som UiB er det naturlig at ikke alle i ledelsen er kjent med substansen i alle saker. I ettertid er det enkelt å se at denne saken burde vært drøftet i universitetsledelsen helt fra starten av, sier han.

— Hva mener du om måten saken er blitt håndtert på – fra Olsens sin side – og fra universitetsledelsen sin side?

— Jeg overlater til styret å foreta en endelig vurdering etter den eksterne gjennomgangen. Jeg mener jeg har vært så tydelig som det er mulig å være på min vurdering gjennom hele denne prosessen – også overfor universitetsdirektøren, sier han.

I september ble jeg kjent med at saken ikke hadde blitt lagt bort, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

Samdal: Ikke kjekt

Oddrun Samdal, som er viserektor for utdanning, sier at hun ble kjent med saken i august.

— Det helt konkrete innholdsmessige ble jeg kjent med i august i fjor. Da fikk jeg en orientering av Dag Rune Olsen og Tom Knudsen. Jeg har ikke kjent til innhold i avtaler eller forhandlinger. Jeg hadde fanget opp før sommeren, i juni tenker jeg, at det var en utredning på gang. Da hørte jeg at navnet Tom Knudsen var nevnt.

— Hva mener du om måten saken er blitt håndtert på – fra Olsens side – og fra universitetsledelsens side ellers, burde noen ha reagert tidligare?

— Det vesentlige er at det blir en gjennomgang av hele prosessen, slik at den blir opplyst med tanke på hva som har vært status på ulike tidspunkt. Men det kan også gjøres en vurdering av hvilken involvering som burde vært.

—Hvilke konsekvenser har denne saken for omdømmet til UiB?

— Hva skal jeg si? Det er ikke kjekt for verken institusjonen eller enkeltpersoner å få så mye negativ oppmerksomhet som det har vært. Av samme grunn blir gjennomgangen viktig for å få belyst saken godt. Er det noe vi burde eller kunne gjort på en annen måte? Av det jeg vet, ser det ut til at avtalene som er inngått er i tråd med de offentlige rammene og reguleringene. Det er selvsagt nødvendig og viktig for oss.

Viserektor Oddrun Samdal ble orientert av Dag Rune Olsen og Tom Knudsen i august 2020.

Eriksen: I hovedsak gjennom media

— Denne saken har ikke blitt tatt opp med meg, sier viserektor Annelin Eriksen på spørsmål om når hun fikk vite om saken.

— Den har ikke blitt diskutert på noen møter, og jeg kjenner den i hovedsak gjennom media.

Eriksen sier hun hørte om en arbeidslivsportal i forbifarten i september.

— Men navnet Tom Knudsen kjenner jeg bare via media.

— Hva mener du om Olsen og resten av universitetsledelsens håndtering av saken?

— Den vet jeg lite om, jeg vet lite om hvem som visste hva når. Jeg regner med at den eksterne gjennomgangen vil kunne si noe om dette.

— Hva synes du om Olsens håndtering?

— Det er vanskelig å mene noe om noe jeg vet lite om.

Viserektor Robert Bjerknes ønsket tirsdag ikke å svare på Khronos spørsmål om saken.

Mandatet klart 7.januar

Det var i et ekstraordinært universitetsstyremøte 7.januar styret vedtok mandat for granskingen. Det er omfattende, og handler ikke bare om tidligere rektor Olsens og tidligere NHO-topp Tom Knudsens planer om en arbeidslivsportal for kobling av studenter og næringsliv. Både økonomi, etikk og grunnlaget for å ansette Tom Knudsen er blant punktene på listen.

I tillegg skal de eksterne granskerne komme med en avklaring av styret, rektor og universitetsdirektøren sine fullmakter til å håndtere relevante beslutninger i denne saken og i hvilken grad disse fullmakter er etterlevd.

Bakgrunnen for saken er daværende rektor Dag Rune Olsen og tidligere NHO-topp Tom Knudsens samarbeid om en arbeidslivsportal. En avtale verdt 20 millioner kroner ble stoppet, men Knudsen er nå ansatt i et engasjement ved UiB.

Dag Rune Olsen gikk av som rektor ved UiB 4. januar. Han grunnga dette med at han er ansatt som rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) fra 1.august. Han arbeider fremdeles ved UiB, blant annet med å innføre den ferske universitetsdirektøren i ulike prosesser, og skal også jobbe inntil tjue prosent ved UiT.

Annet inntrykk enn mediene

— Det er sikkert ting som er gjort på en mindre bra måte. Og at det kan komme kritikk er jeg naturligvis forberedt på. Men en del av de springende punktene som styret er opptatt av, er det mulig å fremstille faktuelt på en måte som gir et annet inntrykk enn det som har stått i mediene, har Dag Rune Olsen selv sagt om granskingen.

Et av punktene i mandatet er at det skal lages en tidslinje som blant annet skal vise når både faglig og administrativ ledelse ved UiB ble orientert om saken.

Rapport i mars

Det ble sendt ut tilbud om å være med i konkurranse om å gjennomføre granskingen til fem aktører. UiB fikk tre svar; fra konsulentselskapene PwC, Deloitte og KPMG. Rastad skriver i en sms til Khrono at etter å ha evaluert tilbudene basert på kompetanse og erfaring hos tilbudte ressurser, oppdragsforståelse og metode, samt pris, har PwC fått oppdraget.

— Vi skal ha oppstartsmøte neste uke. Rapporten skal leveres tidlig i mars, sier Rastad. Han gjør også oppmerksom på at de andre tilbyderne har to dager på seg til å eventuelt klage på tildelingen av oppdraget.

Universitetsstyret kommer til å få en orientering om saken i sitt møte 4.februar.

Endringslogg: kl. 23.11 tirsdag 26.januer: Den opprinnelige tittelen på saken er justert med at universitetsdirektøren råder ansatte til ikke å snakke med media om saken så lenge granskingen pågår.
I en tidligere versjon av saken sto det at UiB hadde sendt over en liste med navn til de eksterne granskerne. Det stemmer ikke. De har skrevet ned navnene og skal levere listen på oppstartsmøtet neste uke.
Det er også lagt inn en presisering på at de øvrige tilbyderne i anbudet har to dager på å klage på tildelingen til PwC. Granskingen starter i praksis dermed først neste uke.

Saken er også endret 27.januar kl 20.13 med kommentarer fra viserektor Robert Bjerknes.

Powered by Labrador CMS