universitet

Rapporten som skal berge Nord som universitet

Nord har levert rapporten som universitetet håper skal redde både doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap og universitetsstatusen.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet har stått i stormen flere ganger i sin rektorperiode. Nå er det Nords status som universitet det gjelder.
Publisert Oppdatert

Søndag 13. februar sendte Nord universitet en egenrapport til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om endringer som er gjort i doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap.

Det var nøyaktig to år etter at Nokuts sakkyndige komité påpekte alvorlige mangler ved programmet, som da het ph.d. i profesjonspraksis.

Nord fikk to års frist for å rette opp manglene og dokumentere endringene i en rapport. Nå blir det opp til en ny sakkyndig komité som Nokut oppnevner å vurdere om doktorgradsprogrammet bør bli akkreditert, før Nokut-styret tar den endelige avgjørelsen.

Hvis programmet ikke blir akkreditert, vil Nord bare ha tre doktorgradsprogrammer og derfor ikke lenger oppfylle kravet til universitetsstatus.

Mener de svarer på kritikken

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Ketil Eiane, har ledet arbeidet med å revidere doktorgradsprogrammet.

— Jeg mener vi leverer et omfattende og godt dokument som svarer ut den kritikken vi fikk fra Nokut for to år siden, sier han i en pressemelding fra Nord universitet.

Eiane sier at revideringsarbeidet har krevd grundig arbeid med mange involverte ansatte og at det største arbeidet har vært å videreutvikle fagområdet.

Ketil Eiane er prorektor for forskning ved Nord universitet og har ledet arbeidet med doktorgraden.

— Kort sagt er dette nå et empirisk basert doktorgradsprogram hvor vi har styrket forskningsarbeidets tilknytning til praksis. Programmet utdanner forskere som bidrar med ny kunnskap som utvikler de velferdstjenestene vi trenger i samfunnet. Doktorgraden er derfor et viktig bidrag for de profesjonene som velferdsstaten er avhengig av, sier han.

Nord universitet ønsker av hensyn til den videre prosessen ikke å gi noen kommentarer utover det som står i pressemeldingen som ble sendt ut mandag, heter det.

Regner med vedtak i løpet av året

Nokut-direktør Kristin Vinje sier at Nokut nå vil opprette en sakkyndig komité som skal foreta en ny vurdering av om doktogradsstudiet oppfyller gjeldende standarder og kriterier for akkreditering. Komiteen vil så avgi en rapport med anbefalinger til Nokut. Sammensetningen av komiteen er foreløpig ikke klar, opplyser hun.

— Hvor lang tid dette vil ta avhenger litt av hvor omfattende arbeidet er, men vi regner med at Nokut vil kunne fatte vedtak i saken i løpet av året, sier hun i en kommentar til Khrono.

Nokut som rettesnor

Første utkast av egenrapporten ble ferdig høsten 2021, og denne er i ettertid vurdert av eksterne professorer innen fagområdet og en høykompetent referansegruppe, skriver universitetet.

— Vi har hatt god nytte av alle tilbakemeldinger, på samme måte som det har vært nyttig å ha rapporten fra Nokuts sakkyndige komite som en rettesnor for vårt arbeid, sier Eiane.

Khrono har fått innsyn i egenrapporten, der endringene i programmet er beskrevet. Styret ved Nord universitet ble også orientert om endringene på styremøtet forrige uke.

Nokut pekte i 2020 på flere områder hvor ph.d.-programmet ikke oppfylte kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Videre bemerket Nokut særlig at Nord måtte tydeliggjøre fagområdets bredde, dybde og sammenheng, og avklare hvilke deler av den totale forskningsvirksomheten som defineres inn under programmet.

En rekke endringer

Ifølge egenrapporten er det gjort en rekke endringer i faglig innretning og organisering.

Blant annet er fagområdet beskrevet og avgrenset og det er etablert en fler- og tverrfaglig kjerne med vitenskapelig ansatte med ansvar for utvikling innenfor fagområdet og ph.d.-programmet. Programmet har fått ny studieplan og en ny organisasjonsmodell med doktorgradsutvalg, et arbeidsutvalg og et tverrvitenskapelig utviklingsforum med ansvar for å videreutvikle fagområdet og programmet.

Ifølge egenrapporten møter ph.d.-programmet et behov i samfunnet for ny, forskningsbasert kunnskap om profesjoner og profesjonsutøvelse. Det legges til rette for praksisnære, vitenskapelige studier med stor relevans for regional og nasjonal politikkutvikling innen både helse-, sosial- og utdanningssektoren, heter det i beskrivelsen.

Antagelig ferdig mot slutten av året

Nokuts direktør, Kristin Vinje, uttalte tidligere i februar til Forskerforum at det kan ta tid før Nokut kan fatte et vedtak om doktorgradsprogrammets framtid.

– Det er vanskelig å si nøyaktig. Det vil sikkert gå store deler av dette året. Det betyr at det vil gå en stund, før vi fatter et vedtak den ene eller andre veien, sa hun.

Hvis Nokut-styret vender tommelen ned, må det settes i gang en separat prosess for å kunne trekke tilbake Nord universitetsstatus. Nøyaktig hva slags prosess det eventuelt blir, må Nokut komme tilbake til, ifølge direktøren.

Det har aldri skjedd at et universitet i Norge har mistet universitetsstatus.

(Saken er oppdatert onsdag morgen med en ny kommentar fra Kristin Vinje i Nokut)

Powered by Labrador CMS