Studentboliger

Reagerer på at kun et fåtall av byene får ekstra tilskudd

Høyres Turid Kristensen er kritisk til at Lillestrøm ikke er definert som et pressområde og derfor får lavere tilskudd til bygging av studentboliger.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen mener dagens ordning ikke fungerer bra nok.

Rett før jul sendte stortingsrepresentant Turid Kristensen et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nå har statsråden svart.

Fakta

Tilskudd til bygging av studentboliger

  • Ordningen skal sikre etablering av studentboliger ved høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Tilskuddet kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.
  • Kostnadsrammene er like for hele landet.
  • Tilskuddssatsene er større hvis byene er definert som pressområder.

Kilde: Husbanken

Kristensen viser i sitt spørsmål til at det gis ulike tilskudd til studentboliger avhengig av om de ligger i et pressområde eller ikke. Problemet, ifølge Høyre-representanten, er at det flere steder blir bygd studentboliger hvor kostnadsnivået er minst like høyt som de definerte pressområdene.

Derfor spør hun:

«Vil statsråden vurdere å justere kostnadsrammen i henhold til økte byggekostnader og fjerne eller justere inndelingen i pressområde/ikke pressområde?»

Flere studenter på Lillestrøm

I mai i fjor ble det avklart at OsloMets Romerike-campus skal etableres i Lillestrøm. Campusen vil få betydelig flere studenter enn det universitetet har på Romerike i dag, skrev Khrono.

— I tillegg får OsloMet beskjed om at minst 20 prosent av virksomheten skal være på Romerike. Det er en betydelig satsing og et løft for Lillestrøm som universitetsby, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe da beslutninga var tatt.

I det skriftlige spørsmålet peker Kristensen på at Lillestrøm er i dag ikke definert som et pressområde selv om byen ligger like utenfor Oslo og i et område med sterkt utbyggingspress og med høye tomtepriser og byggekostnader.

Hun viser til at når OsloMet nå skal etablere en fullverdig campus i Lillestrøm, vil det være behov for flere studentboliger.

«Det fremstår som uheldig at det kun er noen få utvalgte byer som er omfattet av de høyere kostnadsrammene og tilskuddssatsene, og at kostnadsrammer og tilskudd ikke i større grad reflekterer kostnadsnivået de ulike stedene», skriver stortingsrepresentanten som er innvalgt fra Akershus.

Vil fjerne inndeling i pressområder

Kristensen foreslår derfor at det bør tas en ny vurdering av kostnadsrammene på grunn av de økte byggekostnadene og å fjerne inndelinga av pressområder/ikke pressområder. På den måten kan kostnadsrammer og tilskuddssatser bedre tilsvarer kostnadsnivået på det aktuelle stedet.

Videre mener hun at dersom statsråden ikke ønsker å fjerne denne forhåndsinndelinga, så er det behov for at det bør tas en gjennomgang av hvilke områder, ut fra kostnadsbildet, som bør inkluderes i inndelinga i pressområde/ikke pressområde.

I Husbankens retningslinjer for tilskudd står det at det er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø som i dag er definert som pressområder.

— Øker ikke satsene i år

Ola Borten Moe sier i sitt skriftlige svar 6. januar at kostnadene i bygg- og anleggsbransjen har økt mer enn for andre varer og tjenester siden 2020. Han påpeker at dette har medvirket til at samskipnadene ikke har klart å bygge et tilstrekkelig antall nye studentboliger.

Statsråden opplyser at Regjeringa derfor i første omgang har økt kostnadsramma for hele landet til 1 450 000 kroner per hybelenhet. Dette ble vedtatt av Stortinget da de behandlet statsbudsjettet for 2023. Her skilles det ikke mellom pressområde/ikke pressområde.

Noen økning i tilskuddssatsene utover forventet prisvekt blir det ikke. Tilskuddssatsene i 2023 utgjør 393 700 kroner i pressområder og 336 000 kroner utenfor pressområder.

Ola Borten Moe svarer videre at han i det videre arbeidet vil vurdere tiltak som kan bidra til å nå regjeringas mål om å bygge 3000 nye studentboliger per år.

«En eventuell endring av tilskuddssatsene er et budsjettspørsmål som jeg må vurdere opp mot andre tiltak i arbeidet med statsbudsjettet», skriver han i svaret til Turid Kristensen.

Powered by Labrador CMS