sikkerhet og forsvar

Reell nedgang til forskning på sikkerhet og forsvar

I fjor brukte Forsvarsdepartementet 1,2 milliarder kroner til forskning innen forsvars- og sikkerhetsområdet. De siste ti årene har bevilgningene likevel sakket akterut.

Soldatene i grensevakten går patruljer langs grensen for å observere eventuelle hendelser eller endringer.
Publisert Oppdatert

Siden 2012 er pengebruken fra Forsvarsdepartementet på forskning og utvikling økt fra drøye milliarden til 1,2 milliarder kroner. Målt mot prisutviklingen ellers i samfunnet er bevilgningene til denne sektoren redusert med 5,6 prosent. Forsvarsdepartementet bruker NIFU-tallene som gjelder egen bevilgning til forskning og utvikling over de siste ti årene.

Forsvarsdepartementets anslåtte bevilgning til FoU i perioden 2012-2021

2012201320142015201620172018201920202021
1010104510701100114011701225110011401200

Tall i 1000 NOK, Kilde: NIFU

Størsteparten av pengene går til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), men en rekke andre institusjoner og private bedrifter mottar midler fra Forsvarsdepartementet til forskning og utvikling.

Foruten FFI er det Forskningsrådets sikkerhets- og forsvarspolitiske forskning, støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien i Norge, og Nasjonalt Kompetansenter for sikring av bygg (Forsvarsbygg) som er bevilget midler i 2021.

— Forskning og utvikling er viktig for den langsiktige utviklingen av operativ evne. Forsvarsdepartementet (FD) har i perioden 2012-2021 tildelt i overkant av 1 mrd. kroner årlig til FoU i vår sektor, hvor størstedelen går til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Slik det fremgår av regnskapstall i årsrapportene, har FFIs omsetning hatt en nominell prisvekst på ca. 37 %, dersom man kun tar hensyn til bevilgninger fra forsvarssektoren. Dette er en høyere prisvekst enn for samfunnet for øvrig, uttaler forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en epost som er sendt fra departementet til Khrono.

Han legger til:

— Norge står overfor en forverret sikkerhetspolitisk situasjon med et komplekst trusselbilde preget av økt stormaktrivalisering, nye sårbarheter og et høyt tempo i teknologiutviklingen. Vi må ta lærdom av Russlands nylige invasjon av Ukraina i den videre utviklingen av Forsvarets operative evne. Her har forskning en viktig rolle å spille for sektorens langsiktige utvikling, sier Gram.

Én milliard til FFI

Forsvarsdepartementet bidrar med drøye én milliard kroner til Forsvarets forskningsinstitutt gjennom ulike ordninger. 244 millioner skriver seg fra ulike bevilgninger, mens størsteparten handler om prosjekter som er finansiert av Forsvarsdepartementet på ulike måter. Instituttet har inntekter fra sivile parter både i Norge og utlandet på til sammen 110 millioner kroner i 2021. De totale inntektene var på 1,15 milliarder kroner i fjor.

I årsrapporten fra FFI fremgår det at det er utført arbeidet i totalt 174 prosjekter og 234 forskningsoppdrag. Hva disse går ut på er gradert informasjon, derfor lages det ikke offentlige lister over hva pengene har gått til helt konkret. FFI publiserer likevel en oversikt over prosjekter de jobber med, uten at det er konkretisert hvor mye penger som brukes.

— FFI har sett et økende behov for FoU, særlig fra Forsvaret og Forsvarsmateriell, ofte knyttet til anskaffelser og innfasing av nytt materiell. Samtidig opplever vi at vår grunnfinansiering svekkes gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. Hvis denne utviklingen fortsetter, så er vi bekymret for at dette vil svekke vår evne til å opprettholde og forsterke vår kompetanse i bredden av de teknologiområder som er viktige for forsvaret og vår evne til å drive langsiktig forsvarsrelevant forskning for morgendagens utfordringer, sier administrerende direktør Kenneth Ruud i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Kenneth Ruud er direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Han viser både til endret sikkerhetssituasjon i Europa og en galopperende teknisk utvikling.

— Teknologi blir viktigere for stadig større deler av Forsvaret, teknologiutviklingen går raskere, og den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen er alle forhold som taler for en økt satsing på forsvarsrelatert forskning. En slik satsing vil også sette oss i stand til å følge opp den økte satsingen på FoU vi ser hos mange av våre nære allierte, sier Ruud.

Tett samarbeid med akademia

I denne oversikten ligger alt fra antiubåtkrigføring, asymmetrisk krigføring cybersikkerhet og biologiske trusler.

I prosjektbeskrivelsen av det som omhandler elektronisk krigføring skriver FFI:

«Elektronisk krigføring er teknologiintensiv, og utviklingen er basert på den nyeste og mest avanserte teknologien innenfor en rekke fagfelt. Forskningen bygger på et tett samarbeid med akademia, allierte nasjoner og nasjonale operative kompetansemiljøer».

De understreker at personell må trenes i teknikker for å motvirke en fiendes elektroniske krigføring.

«Dette kan for eksempel være jamming og narring, peiling, identifikasjon, posisjonering og innsamling av informasjon. Vi understøtter Forsvaret jevnlig i prøver, forsøk og øvelser både nasjonalt og internasjonalt», skriver FFI.

16 mill. til Forskningsrådet

Når det gjelder Norges forskningsråd så fikk det bevilget 16 millioner kroner fra Forsvarsdepartementet i 2021. 1 million kroner ble overført til Forskningsrådets program «Samfunnssikkerhet- og risikoforskning» (SAMRISK). Programmet skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet. Forsvarsdepartementet skriver at denne overføringen også skal bidra til «målsettinger om styrket samarbeid med Forskningsrådet».

De resterende 15 millioner kronene til Forskningsrådet bevilges for å «styrke satsingen på muliggjørende teknologier som er spesielt sentrale for forsvarssektoren».

Dette gjelder ifølge Forsvarsdepartementet spesielt til å styrke samarbeidet innenfor «kunstig intelligens (KI), autonomi og kvanteteknologi». Disse midlene skal også bidra til samarbeid med virksomheter i sivil sektor.

15 forsvarsmillioner til akademia

En annen tilskuddsordning gjelder tilskudd til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning. Her ble nesten 28 millioner kroner tildelt i 2021.

15 av disse millionene gikk til posten «akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning»(se tabell).

Forsvarsdepartementet

Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning
FNIRussland og Kina i Arktis - partnere eller rivaler?788 896
PRIO (Peace Research Institute of Oslo) Security force capacity and professionalism in the Sahel 799 950Security force capacity and professionalism in the Sahe799 950
German Marshall Fund (Tankesmie ei Washington)Security Implications of Chinese Infrastructure800 000
IFSStrategic Partners for Security and Defence in Northern Europe769 820
NUPIThe Far Right's visions of foreign and security563 000
NUPIClimate Change and Security in the Arctic800 000
Globsec (Europeisk tankesmie med hovedkvarter i Bratislava)Enhanced European Opportunity Partners in EU's defence and security architecture798 601
IFSThe Russian Youth Army; Activities, agendas and security implications692 063
IFSEnhancing the Sino-Russian Strategic partnership688 210
Nord universitetThe Politics of Research Presence in Svalbard786 000
3 årige prosjekter
IFSProgram for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk2 500 000
NUPIRussia's strategic approaches to Europe638 000
NUPIProgram for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk1 000 000
NUPI (Phd 2019-2022) Catherine HirstRevolution, secession and international order875 000
PRIO (Phd 2019-2021) Marie SandnesThe GS Sahel Joint Force: Counter-insurgency in Mali61 709
UIOOslo Nuclear Project: Arms control in Europe259 032
Andre prosjekter
ACUS (Tankesmien Atlantic Council of the United States)Støtte til relasjonsbygging blant fagmiljøer innen atlanterhavssamarbeidet2300000
ForskningsrådetÅrlig tilskudd fra FD II for perioden 2020 - 2022500000
Totalt15 620 281

Kilde: Forsvarsdepartementet

I tillegg til disse prosjektene har Forsvarets høgskole et budsjett på om lag 120 millioner kroner som gjelder forskning og utvikling. Av disse er 34 millioner bevilget til Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Professor og direktør ved Institutt for forsvarsstudier, Kjell Inge Bjerga.

Professor Kjell Inge Bjerga er direktør for Institutt for forsvarsstudier.

— Den pengepotten som Sikkerhetspolitisk avdeling i FD fordeler til sikkerhetspolitisk forskning har økt en del etter 2014. Men disse pengene utgjør fortsatt en så bitteliten andel av FDs totale FoU-bevilgning at en påplussing av noen millioner her de senere år ikke vil gi synlig utslag i makrotallene de siste ti årene, sier Bjerga.

Betydelig næringslivssamarbeid

En annen betydelig budsjettpost er støtte til forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Forsvaret og industrien i Norge. Her ble det satt av 116 millioner kroner i fjor under posten «Samarbeidsordningen for norske bedrifter som ønsker å utvikle forsvarsteknologi».

Til sist går det midler til Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) – Forsvarsbygg. Bevilgningen i fjor var på 21,8 millioner kroner. Ifølge departementet gikk midlene til prosjekter for sikring av høygraderte fasiliteter, miljø (støy og forurensning av skyte- og øvingsfelt) og deltakelse i forskningssamarbeid.

Forsvarsdepartementet opplyser til Khrono følgende som en forklaring på tallene for det siste året:« I 2021 ble det bevilget om lag 1,2 mrd. kroner til FoU. Fra 2020 til 2021 økte bl.a. omsetningen ved FFI med ca. 96 mill. kroner, tilskudd til Forskningsrådet med 15 mill. kroner, tilskudd til forsvars- og sikkerhetspolitisk forskning med 13 mill. kroner og støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien med 42 mill. kroner. I tillegg til FDs bevilgninger kan det forekomme FoU-aktivitet i etatene som gjennomføres som en del av det ordinære driftsbudsjettet, slik som FoU ved Forsvarets Høgskole. Budsjettrammen det vises til, er midler som inngår i Forsvarets driftsbudsjett. Årsrapporten for FDs tilskudd for 2021 er ikke ferdigstilt ennå og planlegges publisert i andre halvdel av året»

Endringslogg: Saken er oppdatert med en uttalelse fra forsvarsministeren og de siste faktaopplysningene fra Forsvarsdepartementet nederst i artikkelen.

Powered by Labrador CMS