opptak

Regjeringen med forslag til nytt opptaks­system til våren 

Blir det slutt på at studenter kan forbedre karakterer fra videregående og forsvinner tilleggspoengene? Til våren kommer svaret.

Portrett av Sandra Borch. Hun har halvlangt blondt hår og hvit dress. Hun ser tankefull utover rommet.
— Vi kan ikke ha det slik at ungdom må bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.
Publisert

— Det er på høy tid at vi får ryddet opp i det som i dag er et veldig komplisert system, og som over tid har ført til kunstig høye poenggrenser på flere utdanninger. Vi kan ikke ha det slik at ungdom må bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding. 

Fakta

De viktigste forslagene fra opptaksutvalget

Karakterer beholdes som rangeringsmetode for de aller fleste: 

Utvalget foreslår at ordning med førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med én karakterkvote hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått.  Utvalget foreslår at kvoten skal gjelde 80 prosent av studieplassene.

Søkere som trenger en ny sjanse, skal få ta en opptaksprøve

20 prosent av plassene settes av til en opptaksprøvekvote, der søkerne kan ta en standardisert prøve. Dette er etter modell fra det svenske högskoleprovet. I dag er det søkere som ikke har karakterer fra videregående, men som oppnår studiekompetanse via andre ordninger, som realkompetanse. Disse søkerne vil kunne ta opptaksprøven for å kunne konkurrere seg inn på studier med flere søkere enn plasser.

Vil fjerne alle tilleggspoeng:

Utvalget foreslår å avvikle dagens ordning med alders- og tilleggspoeng. I dag er det mulig å opparbeide seg poeng for alder og for enten førstegangstjeneste, fagskole, folkehøyskole eller høyere utdanning. Poengene forsinker oppstart i høyere utdanning, særlig på studier med mange søkere.

Ikke mulig å forbedre karakterene, men mulig å ta nye fag

Også muligheten til å forbedre karakterer fra videregående opplæring bidrar til senere studiestart for mange. Derfor foreslår utvalget at forbedrede karakterer ikke skal telle i opptaket, og at søkere som trenger en ny sjanse, i stedet kan ta en opptaksprøve. Det skal være mulig å ta nye fag etter fullført videregående, men ikke forbedre karakterer.

Vil erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter

Utvalget foreslår å videreføre dagens ordning med spesielle kvoter for nordnorske søkere og søkere med samisk språkkompetanse. I tillegg til disse foreslår utvalget å erstatte kjønnspoeng med kvoter for kjønn på noen utdanninger. Kvotene skal bidra til at arbeidslivet og enkeltmennesker skal ha tilgang til yrkesutøvere av begge kjønn.

Foreslår å fjerne særskilte karakterkrav

Muligheten til å sette karakterkrav for å komme inn på en utdanning foreslås avviklet. Det gjelder blant annet dagens karakterkrav for lærerutdanninger og sykepleierutdanninger. Utvalget begrunner dette prinsipielt med at generell studiekompetanse er hovedveien inn til høyere utdanning og bestått skal bety at vedkommende er kvalifisert til en studieplass som er ledig. Karakterer skal brukes til rangering, ikke til kvalifisering.

Kilde: NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høgskoler 

I desember i fjor foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg svært omfattende endringer i opptakssystemet for høyere utdanning. 

Det ville blant annet fjerne alderspoengene, tilleggspoeng for blant annet førstegangstjeneste og muligheten til å forbedre karakterer fra videregående. De foreslo også å innføre en standardisert opptaksprøve (se faktaboks).

Forslagene har vært på høring. Nå varsler regjeringen at den til våren 2024 legger fram sitt samlede forslag i form av en stortingsmelding. 

Opptaksutvalget pekte på at dagens regelverk har et komplisert system for å rangere søkere, og at dette har utilsiktede effekter. Utvalget foreslo i stedet en helhetlig modell for opptak til høyere utdanning.

— Vi kommer til å legge frem et mer forståelig og mer rettferdig system, med enklere kjøreregler, sier Sandra Borch.

Hun sier at de vil legge til rette for at flest mulig komme raskt i gang med utdanning og videre ut i arbeid. 

Overgangsordninger 

— Vi har fått mange nyttige innspill i høringsrunden, og det er ryddig at vi bruker tid på å vurdere hvilke justeringer vi vil foreslå. Så skal vi legge frem vår samlede vurdering for Stortinget i et helhetlig forslag fra regjeringen, sier Borch.

Statsråden forsikrer om at alle endringer i opptaksregelverket vil bli varslet i god tid. 

— De som starter på videregående, skal ha forutsigbarhet når de gjør sine valg, sier Borch.

Stortingsmeldingen kommer også til å ta opp behov for overgangsordninger. Uansett vil ikke opptaket til høyere utdanning for studieåret 2024—2025 bli påvirket av forslagene.Powered by Labrador CMS