forskning

Regjeringen om samfunns­oppdraget som ble «glemt»: Fortsatt i støpeskjeen

Regjeringen har prioritert sine to egne målretta samfunnsoppdrag, men klima- og miljøministeren sier de jobber også med det tredje oppdraget.

Sandra Borch, Cecilie Myrseth og Geir Pollestad mottar rapport om bærekraftig fôr. Klima- og miljøministeren må svare for det tredje oppdraget, vedtatt av Stortinget.
Publisert Oppdatert

Regjeringen ville bare ha to ekstra satsingsområder innen forskning, men Stortinget vedtok tre da langtidsplanen for høyere utdanning og forskning ble behandlet og vedtatt før sommeren. 

Fakta

Missions i Norge

  • Missions, eller målrettede samfunnsoppdrag, er et grep som har vært brukt i EUs forskninsgprogram i noen år.
  • Skepsisen har vært stor med tanke på å innføre slike oppdrag i Norge, men i den siste utgaven av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er tre slike oppdrag formulert: Bærekraftig fôr, Utensforskap, få barn og unge inn i utdanning og Sirkulær økonomi med vekt på grønn omstilling og digital omstilling.
  • Oppdraget med bærekraftig fôr møtte mye motstand, både faglig og politisk, og kompromisset Stortinget landet på var et tredje oppdrag.
  • Regjeringen jobber videre med de to oppdragene de selv hadde formulert.
  • Det tredje oppdraget formulert av flertallet på Stortinget og vedtatt er så langt ikke vært gjenstand for tilsvarende oppmerksomhet. 
  • I en pressemelding fra næringsdepartementet blir det snarere tvert om fastslått at det bare finnes to slike oppdrag, et om fôr og ett om barn.
  • Dette reagerer partier på Stortinget på.

Kilde: Forskningsrådet, Langtidsplanen, Forslag til statsbdusjett for 2024 og Nærings- og fiskeridepartementet

Nå jobber regjeringen med sine to egne satsingsområder og har lagt det tredje til utredning. Høyre er både overrasket og skuffet. Regjeringen hadde selv annonsert bærekraftig fôr og utenforskap blant barn og unge som såkalte missions, eller målretta samfunnsoppdrag. Stortingets tredje lød: Sirkulær økonomi med særlig vekt på grønn omstilling og digital omstilling.

Khrono har sendt spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch som ansvarshavende for langtidsplanen, men spørsmålene er sendt videre til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). 

— Regjeringen følger opp

— Hvorfor er ikke det tredje oppdraget som Stortinget la til behandlet på lik linje med de to andre? 

Andreas Bjelland Eriksen
Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen.

— Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag til samfunnsoppdrag. I tillegg ba Stortinget regjeringen utvikle nye og målrettede samfunnsoppdrag innenfor grønn omstilling og vekst. Stortinget ønsket at ett av disse innrettes mot sirkulære løsninger og mer bærekraftig bruk av naturen. Regjeringen følger nå dette opp, sier Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en e-post til Khrono.

— Nå ser det jo veldig ut til at regjeringen har prioritert de to man ville ha, og lagt det tredje i en utredningshaug på ubestemt tid, er dere fornøyd med egen framdrift her?

Dette spørsmålet besvares med henvisning til svaret over og spørsmålet besvart under.

— De to andre ligger foran

— Khrono har snakket med Høyre som både er skuffet og overrasket og har sendt spørsmål via Stortingets kanaler i sakens anledning. Hva tenker dere om denne reaksjonen?

Fakta

Nevnt i forslag til statsbudsjett for 2024

Kunnskapsdepartementet skriver om det tredje missions eller oppdraget:

  • Regjeringa vil i tillegg greie ut eit samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi, jf. fleirtalsmerknad til Innst. 170 S (2022–2023). Sjå ytterlegare omtale av dette i Prop. 1 S (2023–2024) for Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet skriver om det tredje missions eller samfunnsretta oppdrag:

  • I Stortingets Innst. 170 S (2022-2023) til langtidsplanen meiner fleirtalet i Utdannings- og forskingskomiteen at det bør utviklast fleire samfunnsoppdrag innanfor grøn omstilling og vekst. Eit av desse bør rettast inn mot sirkulære løysingar og meir berekraftig bruk av naturen, og knytte dette til digitalisering som eit sentralt premiss for grøn omstilling. Fleirtalet meiner vidare at planlegginga av eit tredje samfunnsoppdrag bør setjast i gang så tidleg som mogleg i planperioden. For å følgje opp merknaden til fleirtalet vil regjeringa greie ut et nytt samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi. Eit slikt samfunnsoppdrag vil kunne bidra med løysningar for å gjere økonomien og samfunnet meir sirkulært, i tråd med prioriteringane i Hurdalsplattforma. Regjeringa har der som ambisjon at Noreg skal være et føregangsland i utviklinga av ein grøn, sirkulær økonomi som utnyttar ressursane betre. Klima- og miljødepartementet vil lede arbeidet med utgreiinga og inkludere dei andre relevante departementa. Utgreiinga vil gjere det mogleg å hauste erfaringar frå  allereie igangsette samfunnsoppdrag og sikre god utnytting av verktøyet samfunnsoppdrag.

— Allerede oktober 2022 varslet regjeringen at vi ønsket å sette i gang arbeidet med samfunnsoppdrag på bærekraftig fôr, og inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Da startet arbeidet med design- og implementeringsfasen, som nå har vært jobbet med i ett år, skriver Eriksen, og han legger til:

— De ligger derfor et godt stykke foran det tredje samfunnsoppdraget som Stortinget fremmet forslag om i etterkant. Det er altså ingen grunn til å være verken skuffet eller overrasket. Vi er i gang med arbeidet med samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi og skal sikre bred medvirkning framover.

Høyre spør i Stortinget

Kari-Anne Jønnes, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre, sier hun umiddelbart både er overrasket og skuffet over at regjeringen så langt ikke har prioritert dette oppdraget høyere.

På bakgrunn av opplysninger fra Khrono har hun dermed sendt følgende skriftlig spørsmål:

«I statsbudsjettet framgår det at regjeringen vil utrede et tredje samfunnsoppdrag slik Stortinget vedtok i behandlingen av Langtidsplan for Forskning og høyere utdanning. Hvordan er fremdriften for det tredje samfunnsoppdraget om sirkulærøkonomi og på hvilken måte vil Stortinget holdes orientert om fremdrift og hvordan det innholdsmessig følges opp?» 

Jønnes er nå informert om at det er klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) som skal besvare spørsmålet.

— Forskningsrådet er beredt

Sist fredag ble første delrapport om samfunnsoppdraget bærekraftig fôr overlevert til tre statsråder.

En mer konkretisert handlingsplan skal leveres 15. november.

Også på oppdraget Utenforskap, inkludering av flere barn og unge i utdanning, har arbeidet kommet langt. Innspillsmøter skjer nå i november, og rapport skal leveres 1. februar 2024.

Forskningsrådet uttaler om det tredje oppdraget:

— Regjeringen har i statsbudsjettet bekreftet at de vil utrede et tredje samfunnsoppdrag med sirkulærøkonomi som tema. Vi mener dette er et spennende og nyttig tema. Forskningsrådet har i dag ingen rolle i dette arbeidet, men er beredt til å bidra med de erfaringene vi har fra de to første samfunnsoppdragene og den lange erfaringen vi har med forskning og utvikling om sirkulærøkonom, sier Eva Falleth, områdedirektør for bærekraftig utvikling i Forskningsrådet, i en e-post til Khrono.

Powered by Labrador CMS