forskning

Regjeringen «glemte» ett av tre samfunns­oppdrag. — Veldig rart, sier Høyre

Regjeringen ville bare ha to ekstra satsingsområder innen forskning, men Stortinget vedtok tre. Nå jobber regjeringen med sine to egne og har lagt det tredje til utredning. Høyre er både overrasket og skuffet.

Tre ministre på rekke og rad da den første del rapporten om samfunnsoppdraget, eller missions, om bærekraftig fôr, ble overlevert. Forsknings- og høyere utdannings minister Sandra Borch, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og landbruks- og matminister Geir Pollestad.
Publisert Oppdatert

Fredag overleverte en operativ gruppe sin rapport og anbefalinger om hvordan regjeringen bør utforme og satse på det vedtatte målretta samfunnsoppdraget - bærekraftig fôr.

Fakta

Missions i Norge

 • Missions, eller målrettede samfunnsoppdrag, er et grep som har vært brukt i EUs forskninsgprogram i noen år.
 • Skepsisen har vært stor med tanke på å innføre slike oppdrag i Norge, men i den siste utgaven av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er tre slike oppdrag formulert: Bærekraftig fôr, Utensforskap, få barn og unge inn i utdanning og Sirkulær økonomi med vekt på grønn omstilling og digital omstilling.
 • Oppdraget med bærekraftig fôr møtte mye motstand, både faglig og politisk, og kompromisset Stortinget landet på var et tredje oppdrag.
 • Regjeringen jobber videre med de to oppdragene de selv hadde formulert.
 • Det tredje oppdraget formulert av flertallet på Stortinget og vedtatt er så langt ikke vært gjenstand for tilsvarende oppmerksomhet. 
 • I en pressemelding fra næringsdepartementet blir det snarere tvert om fastslått at det bare finnes to slike oppdrag, et om fôr og ett om barn.
 • Dette reagerer partier på Stortinget på.

Kilde: Forskningsrådet, Langtidsplanen, Forslag til statsbdusjett for 2024 og Nærings- og fiskeridepartementet

Bærekraftig fôr er ett av tre slike oppdrag, eller missions som det blir kalt i EU-systemet, som Stortinget har vedtatt. Oppdragene er omtalt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

En mer konkretisert handlingsplan for bærekraftig fôr skal leveres 15. november. Også på oppdraget Utenforskap, inkludering av flere barn og unge i utdanning har arbeidet kommet langt. Innspillsmøter skjer nå i november, og rapport skal leveres 1. februar 2024.

Det «glemte» oppdraget

Men da Stortinget behandlet langtidsplanen i vår, var missions et området som skapte splid. Flere partier mente bærekraftig fôr var for smalt og ønsket seg et bredere oppdrag. Disse partiene hadde støtte fra en lang rekke høringsinstanser som uttalte seg om langtidsplanen.

Det endte med et kompromiss der Stortinget la til et samfunnsoppdrag, sirkulær økonomi med særlig vekt på grønn omstilling og digital omstilling, slik at man gikk fra to til tre av denne type samfunnsoppdrag.

I statsbudsjettet har Kunnskapsdepartementet beskrevet at regjeringen i tillegg vil «greie ut eit samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi, jf. fleirtalsmerknad til Innst. 170 S (2022–2023). Sjå ytterlegare omtale av dette i Prop. 1 S (2023–2024) for Klima- og miljødepartementet». Og Klima- og miljødepartementet bekrefter i sitt budsjettforslag at det skal starte et utredningsarbeid. 

I pressemeldingen som omtaler rapporten om bærekraftig fôr, heter det fra Nærings- og fiskeridepartementet at man bare har to samfunnsoppdrag på prioriterte områder; bærekraftig fôr og inkludere flere barn og unge i utdanning.

Det tredje er ikke nevnt.

Khrono spør Forskningsrådet om situasjonen for alle tre oppdragene. Om det tredje oppdraget sier Eva Falleth, områdedirektør for bærekraftig utvikling i Forskningsrådet:

— Regjeringen har i statsbudsjettet bekreftet at de vil utrede et tredje samfunnsoppdrag med sirkulærøkonomi som tema. Vi mener dette er et spennende og nyttig tema. Forskningsrådet har i dag ingen rolle i dette arbeidet, men er beredt til å bidra med de erfaringene vi har fra de to første samfunnsoppdragene og den lange erfaringen vi har med forskning og utvikling om sirkulærøkonomi.

Høyre: Overrasket og skuffet

Kari-Anne Jønnes, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre, sier hun umiddelbart både er overrasket og skuffet over at regjeringen så langt ikke har prioritert dette oppdraget høyere.

Fakta

Nevnt i forslag til statsbudsjett for 2024

Kunnskapsdepartementet skriver om det tredje missions eller oppdraget:

 • Regjeringa vil i tillegg greie ut eit samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi, jf. fleirtalsmerknad til Innst. 170 S (2022–2023). Sjå ytterlegare omtale av dette i Prop. 1 S (2023–2024) for Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet skriver om det tredje missions eller samfunnsretta oppdrag:

 • I Stortingets Innst. 170 S (2022-2023) til langtidsplanen meiner fleirtalet i Utdannings- og forskingskomiteen at det bør utviklast fleire samfunnsoppdrag innanfor grøn omstilling og vekst. Eit av desse bør rettast inn mot sirkulære løysingar og meir berekraftig bruk av naturen, og knytte dette til digitalisering som eit sentralt premiss for grøn omstilling. Fleirtalet meiner vidare at planlegginga av eit tredje samfunnsoppdrag bør setjast i gang så tidleg som mogleg i planperioden. For å følgje opp merknaden til fleirtalet vil regjeringa greie ut et nytt samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi. Eit slikt samfunnsoppdrag vil kunne bidra med løysningar for å gjere økonomien og samfunnet meir sirkulært, i tråd med prioriteringane i Hurdalsplattforma. Regjeringa har der som ambisjon at Noreg skal være et føregangsland i utviklinga av ein grøn, sirkulær økonomi som utnyttar ressursane betre. Klima- og miljødepartementet vil lede arbeidet med utgreiinga og inkludere dei andre relevante departementa. Utgreiinga vil gjere det mogleg å hauste erfaringar frå  allereie igangsette samfunnsoppdrag og sikre god utnytting av verktøyet samfunnsoppdrag.

På bakgrunn av opplysninger fra Khrono har hun dermed sendt følgende skriftlig spørsmål til regjeringen:

«I statsbudsjettet framgår det at regjeringen vil utrede et tredje samfunnsoppdrag slik Stortinget vedtok i behandlingen av Langtidsplan for Forskning og høyere utdanning. Hvordan er fremdriften for det tredje samfunnsoppdraget om sirkulærøkonomi og på hvilken måte vil Stortinget holdes orientert om fremdrift og hvordan det innholdsmessig følges opp?» 

Jønnes trekker fram at det var et flertall på Stortinget som var skeptisk til at oppdraget bærekraftig fôr var litt smalt, men at man endte opp med et kompromiss der man la til et litt mer overordnet oppdrag. Hun legger også vekt på at man her hadde støtte av en lang rekke høringsinstanser.

— Jeg synes det er veldig rart at regjeringen ikke har grepet fatt i det tredje oppdraget, på lik linje med det arbeidet som er satt i gang med de to andre. Det er jo formulert helt konkret i henhold til de utfordringene vi står overfor, med det grønne skiftet, fornybar energi og digital omstilling, sier Jønnes. 

— Av høringssvarene ser vi at her er det mange som står klare til å være med. Når det gjelder bærekraftig fôr er dette naturlig nok omfavnet av Sintef og NMBU, men ikke så mange flere, sier Jønnes.

Jønnes sier at de hadde forventet at det tredje oppdraget ble behandlet på lik linje med de to andre, men at hun ikke har hørt noe siden langtidsplanen ble vedtatt.

— Her lå det en klar forventning fra Stortinget. Jeg er spent på hva de svarer, sier Jønnes. 

SV: — Ikke imponert

— Vi leser av statsbudsjettet at regjeringen har gode intensjoner, men det er likevel noe med fokuset de har og tidshorisonten som ikke er imponerende, sier Grete Wold (SV) som en respons på regjeringens behandling av det tredje oppdraget, vedtatt av Stortinget. 

Wold sitter i utdannings- og forskningskomiteen for SV, men satt ikke i denne komiteen i vår da debatten om langtidsplanen ble tatt. SV støttet da flertallet som ønsket et grønt samfunnsoppdrag i tillegg til de to regjeringen hadde lagt opp til.

— Dette vil vi følge nøye opp. Det grønne skiftet og omstilling står alltid høyt på SVs agenda. Her har et flertall på Stortinget pålagt regjeringen et oppdrag, som vi må følge nøyere med på framdriften i, sier Wold.

Hun legger til at hun vurderer å sende inn et skriftlig spørsmål til Stortinget for å få svar på hvordan regjeringen vurderer situasjonen og egen innsats. 

Tre konkrete mål

Ekspertgruppen som har jobbet med bærekraftig fôr har ifølge pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet foreslått tre mål, med tilhørende delmål:

 • redusere klimagassutslipp og bevare naturmangfold
 • øke forsyningssikkerheten
 • utvikle en sterk fôringrediensindustri i Norge

— Gjennom samfunnsoppdraget har vi sagt at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder. Nå har vi fått forslag til tidfesta mål som kan få oss dit. Jeg ser fram til å se nærmere på forslagene og ta dette videre, sa fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, da hun fikk ekspertgruppens arbeid i sine henders ist fredag, ifølge en pressemeldingen.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, mottar rapporten fra Christina Abildgaard. Myrseth har Sandra Borch (tv) og Geir Pollestad ved sin side.

— Målretta samfunnsoppdrag er en ny måte å løse komplekse problem på. Her kan Norge ta en lederrolle i arbeidet med å sikre at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder. Jeg har stor tro på denne måten å rette søkelyset mot en utfordring, og koordinere innsatsen fra mange sektorer mot et felles mål, sa forskings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, ifølge samme pressemelding.

Se også: Her er første delrapport om bærekraftig fôr

— Fantastisk engasjement

Christina Abildgaard har ledet den operative gruppen om bærekraftig fôr.

— Målene vi har kommet fram til, er funnet gjennom en omfattende prosess med forslag fra ekspertgruppen og seks innspillsmøter med til sammen 285 deltakere. Det har vært et fantastisk engasjement, så nå ser vi fram til at samfunnsoppdraget starter, sier Christina Abildgaard i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Abildgaard har ledet den operative gruppa på vegne av Forskingsrådet. Den operative gruppa har bestått av personer fra ni relevante fagetater og virkemiddelapparatet. Forskingsrådet har, sammen med Innovasjon Norge, hatt sekretariatsfunksjonen for arbeidet og har også ledet den operative gruppen.

— Det er veldig spennende å følge dette arbeidet, og det er lagt ned et imponerende arbeid bak disse rådene. For å løse den store samfunnsutfordringen på bærekraftig fôr så trenger vi samarbeid der forsking blir hentet inn tettere på forvaltning og næringsliv, seier administrerende direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit, i samme pressemelding.

Kunnskapsdepartementet har foreløpig ikke besvart Khronos spørsmål i sakens anledning. De henviser 7. november 2023 kl. 11.30 til at det er Klima- og miljødepartementet som skal besvare spørsmål i denne saken.

Powered by Labrador CMS