samfunnsoppdrag

Lyser ut 170 millioner til regjeringens nye «missions»

Regjeringens to samfunnsoppdrag eller missions er fortsatt i støpeskjeen, men de tre første utlysningene er ute.

Forskningsrådet har lyst ut midler til å utvikle nye, bærekraftige fôrtyper til husdyr og oppdrettsfisk, her administrerende direktør Mari Sundli Tveit.
Publisert

Det er hittil lyst ut 170 millioner kroner i forskningsmidler innen de to samfunnsoppdragene eller «missions» som regjeringen har foreslått og Stortinget sluttet seg til i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning; «Bærekraftig fôr til husdyr og fisk» og «Inkludering av barn og unge».

Fakta

Målrettede samfunnsoppdrag

  • Samfunnsoppdrag skal være en banebrytende satsing for å finne løsning på definerte problemer innenfor gitt tidsfrist. Utfordringen skal være kjent, men løsningen ukjent. Det er et poeng at flere sektorer må koordinere seg og at resultatene reelt skal implementeres i samfunnet.
  • Bærekraftig fôr: Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr har som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Oppdraget skal føre til at nye innovasjoner og teknologiske løsninger blir tatt i bruk og at vi når de måla Norge har satt for klima, miljø, matproduksjon, sysselsetting og verdiskapning.
  • Forskningsrådet leder en operativ gruppe av fagetater som skal foreslå utforming og konkrete mål for dette samfunnsoppdraget fra 2024 og framover.
  • Inkludering av barn og unge: Målet med samfunnsoppdraget er å redusere antall unge som står utenfor utdanning, samfunns- og arbeidsliv. Forskningsrådet er sekretariat for samfunnsoppdraget i utformingsfasen og leder en operativ gruppe som som i februar 2024 skal foreslå organisering og konkrete mål for samfunnsoppdraget fra 2024 og framover.

Kilde: Forskningsrådet

Av dette skal inntil 41 millioner gå til innovasjonsprosjekter for å utvikle nye og mer bærekraftige fôrtyper til husdyr eller oppdrettsfisk, der hvert prosjekt kan søke om inntil 10 millioner kroner i støtte.

Innen inkludering av barn og unge er det lyst ut inntil 90 millioner til lærerutdanninger og helse-og velferdsutdanninger som vil etablere forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Pengene skal fordeles på tre sentre, som skal ha som mål å bygge kapasitet og styrke forskningen innenfor disse profesjonsutdanningene.

Videre er det også lyst ut inntil 40 millioner som skal brukes på forskning som kan bidra til bedre løsninger mellom og på tvers av tilbud, tjenesteområder og sektorer, slik at utsatte barn og unge får nødvendig og rettmessig hjelp, støtte og oppfølging, heter det i utlysningen.

Møteserie om fôr

Selv om de første utlysningene er gjort, er de to samfunnsoppdragene fortsatt i støpeskjeen.

Khrono har spurt Kunnskapsdepartementet hvordan universiteter og høgskoler har tatt i mot samfunnsoppdragene, hvordan interessen oppleves å være, og hva som har skjedd siden de ble vedtatt.

— Arbeidet med samfunnsoppdragene går etter planen og vi kommer tilbake med mer informasjon etter ferien, lyder svaret fra departementet.

Ifølge Forskningsrådet har mange vist stor interesse for å delta.

Forskningsrådet har nå bedt om innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr og vil arrangere åpne innspillsmøter rundt i landet. Hensikten er å få innspill på hvordan målet om bærekraftig fôr kan nås og hvordan samfunnsoppdraget kan utformes. Innspillene vil inngå i anbefalingen om det videre arbeidet med dette samfunnsoppdraget som skal leveres i midten av november 2023.

Ås først ute

Det første åpne innspillsmøtet vil bli holdt i Urbygningen ved NMBU på Ås 24. august, og deretter står Tromsø, Trondheim, Bergen og Hamar for tur, i tillegg til et digitalt møte.

— I samfunnsoppdragsmodellen er vi helt avhengige av involvering fra alle relevante aktører. Heldigvis registrerer vi stor interesse i å delta, og vi ser virkelig frem til denne møteserien, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit i en nyhetsmelding.

Arbeidet med begge samfunnsoppdragene er organisert gjennom hver sin operativ gruppe som ledes av Forskningsrådet og der det sitter representanter for flere etater og organisasjoner som har roller og ansvar på feltet. 

Jobber med utforming

Arbeidet med det andre samfunnsoppdraget, om inkludering av barn og unge, er også satt i gang. Det er satt ned en operativ gruppe der fire direktorater deltar, sammen med Kulturtanken, Doga og KS. Gruppen skal innen februar 2024 foreslå hvordan dette samfunnsoppdraget skal gjennomføres.

— Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag fra utredninger, forskning og stortingsmeldinger som peker på utfordringene og foreslår løsninger, men dagens system for å inkludere barn og unge fungerer ikke godt nok. Fra Forskningsrådets side vil vi bidra til at relevant forskning og innovasjon blir brukt og initiert slik at de komplekse utfordringene kan få bedre løsninger, sier Mari Sundli Tveit.

Arbeidet med samfunnsoppdraget om inkludering er nært knyttet til arbeidet med en ny stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet som arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen varslet om i juni. Fire departementer skal samarbeide om stortingsmeldingen, som vil være spesielt rettet mot barn og unge og familiene deres, fortalte hun på Integreringskonferansen 2023.Powered by Labrador CMS