selvplagiat

Regjerings­advokaten: Riktig å utestenge student for selv­plagiat

Selvplagiat bør straffes mildere enn å plagiere andre, sa Ola Borten Moe. Fem dager senere sa Regjeringsadvokaten at det var riktig å utestenge en student i to semestre for selvplagiat.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i rettssal
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener beslutningen om å utestenge studenten var riktig,
Publisert Oppdatert

 «Statsråden hevder én ting overfor Stortinget, noe annet overfor lagmannsretten», skriver studentens advokat Magnus Stray Vyrje i et leserinnlegg i VG.

Saken om selvplagiat ved Høgskolen i Innlandet har vakt stort engasjement.

Den handler om at student ble utestengt i to semestre for å gjenbruke sine egne ord fra en ikke bestått eksamen. Studenten gikk til sak, men tapte i Oslo tingrett. Flere stortingspolitikere etterlyste klarere regler, og statsråd Ola Borten Moe (Sp) kom på banen.

Til VG og Khrono kunne han 26. mai fortelle at det vil komme klarere retningslinjer. 

— Det er forskjell på grovheten i å plagiere andres arbeid og gjenbruk av eget arbeid. Dette bør gjenspeiles ved reaksjonsfastsettelsen i saker om fusk, uttalte han.

Statsråden sa det ville komme presiseringer i lovproposisjonen til den nye universitets- og høgskoleloven, som regjeringen skal legge fram fredag denne uken. 

 — Ordet «selvplagiering» er egentlig meningsløst når man snakker om studentenes egne tekster. Det handler om gjenbruk av egne tekster, som vi skal ha klare og lettforståelige retningslinjer for, uttalte han.

Staten mener dommen var riktig 

Men Regjeringsadvokaten, som fører rettssaken på vegne av Kunnskapsdepartementet, står fast ved at reaksjonen mot studenten var riktig.

Studenten anker nemlig saken, og i sitt anketilsvar 31. mai skriver Magnus Johan Færø hos Regejringsadvokaten at staten slutter seg til vurderingen i dommen om «at det var riktig å fatte vedtak om utestenging i to semester i dette tilfellet.»

Og videre: 

«Forsettleg fusk — i dette tilfellet gjennomført ved at den ankande parten ikkje etterlevde reglar som ho uttrykkeleg hadde stadfesta at ho hadde sett seg inn i og ville følgje — inneber eit alvorleg tillitsbrot. Fast praksis hjå Felles klagenemnd er at utestengingsperioden ved forsettleg fusk vert fastsett til to semester.»

— Dobbeltkommunikasjon

I leserinnlegget i VG skriver studentens advokat Magnus Stray Vyrje at studenten ikke hadde blitt utvist hvis høgskolen, Felles klagenemnd og Oslo tingrett hadde lagt samme lovforståelse til grunn som det Ola Borten Moe har uttrykt i media og til Stortinget. 

«Man skulle derfor tro at Borten Moe ville hevde det samme overfor lagmannsretten som han gjorde overfor Stortinget når hans departementet innga anketilsvar. Men nei, slik er det ikke», skriver han i innlegget, og kaller det «dobbeltkommunikasjon». Han fortsetter: 

«Departementet ønsker med andre ord at studenten ikke skal få prøvet anken. Reaksjonene fra akademia, ledende jurister og utdannings- og forskningskomiteen mv. kan ikke ha gjort inntrykk.»

— Delte meninger

 I sitt anketilsvar skriver regjeringsadvokaten at «staten konstaterer at det er delte meiningar om korleis regelverket på området bør utformast.»

Det står også at departementet for tiden jobber med en ny lov, og erfaringer med dagens regelverk gir nyttige innspill i arbeidet. 

«Ut frå det gjeldande regelverket er det likevel ikkje tvilsamt at slik gjenbruk som i vår sak i dag vert ramma av eksamensreglementet hjå HiNN, og dette har også̊ fleire gode grunnar føre seg. At den ankande parten meiner regelverket burde vore annleis, kan ikkje medføre at dagens regelverk vert sett til side.»

Regjeringsadvokaten skriver også at saken bør avsluttes før studenten belastet med enda flere kostnader. Noe som advokat Vyrje tolker som en trussel: « Gir du deg ikke nå, kan ankesaken koste deg dyrt.»

— Vil ikke føre fram

Khrono har bedt Kunnskapsdepartementet kommentere den påståtte dobbeltkommunikasjonen. I en skriftlig kommentar sier departementet: 

«Det er ikke naturlig å kommentere detaljer i en sak som går for domstolene, men det er viktig å understreke at denne saken er behandlet under de reglene som gjelder i dag.

Regjeringen vil i forslag til ny universitets- og høyskolelov gi føringer for hvordan fuskesaker skal behandles framover, og har varslet at det blant annet vil komme forslag til endringer for saker som gjelder gjenbruk av eget arbeid.»

På spørsmål om hvorfor de ber om at anken avvises, svarer Magnus-Johan Færø hos regjeringsadvokaten: 

— Begrunnelsen for det at tvisteloven gir anledning til å nekte anke fremmet som klart ikke kan føre fram. Og etter statens syn er dette en sak som klart ikke kan føre fram, ut fra det gjeldende regelverket.

Endringslogg 14.06 kl. 20:38: Oppdatert med kommentar fra Kunnskapsdepartementet. 

Powered by Labrador CMS