Riksrevisjonen

Riksrevisjonen peker på uklar kommunikasjon om Forskningsrådet

Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om Kunnskapsdepartementet har vært tydelig nok i sin styring av Forskningsrådet.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la fram Dok 1, den årlige gjennomgangen av statens regnskaper, torsdag 27. oktober.
Publisert

Riksrevisjonen la torsdag fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen, kalt Dokument 1, denne gang for budsjettåret 2021.

Her sier Riksrevisjonen at Forskningsrådets årsregnskap er et av fire i staten som inneholder vesentlige feil og mangler, noe som ble kjent allerede i juni da Riksrevisjonen gjorde en ny vurdering av Forskningsrådets årsregnskap.

Kan ha vært utydelig

Nå peker Riksrevisjonen på at det kan ha vært utydelig om Forskningsrådets praksis med midlertidig overforbruk på enkelte kapitler og poster var akseptabel.

— Vi stiller spørsmål ved om Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet tydelige nok styringssignaler, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på Riksrevisjonens pressekonferanse torsdag.

Schjøtt-Pedersen understreker overfor Khrono at det ikke er noe nytt i selve revisjonen, men at Riksrevisjonen mener det er relevant å spørre om Kunnskapsdepartementet har formulert seg uklart i statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S)

— Det er ikke slik at vi gir kritikk, men vi ser at formuleringene der kan ha bidratt til uklarhet om praksisen med overforbruk på enkelte poster var akseptabel, sier han.

Han legger til at det er viktig at departementets styringsdialog er tydelig.

I «Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2021» vises det til omtalen i statsbudsjettet for 2020 og 2021 (Prop. 1 s), der reduserte bevilgninger til Forskningsrådet for å få ned avsetningene er omtalt. I omtalen står det at reduksjonen i bevilgning ikke skulle føre til redusert aktivitet og at Forskningsrådet skulle fortsette å lyse ut midler som om bevilgningene ikke var blitt redusert.

Videre står det at Forskningsrådet i 2021 kunne legge opp til at aktivitet med utgangspunkt i at disse midlene ville bli tilbakeført i 2022.

«Riksrevisjonen vil peke på at denne omtalen kan ha bidratt til at det har vært utydelig om Forskningsrådets praksis med midlertidig overforbruk på enkelte kapitler og poster var akseptabel», heter det i Riksrevisjonens rapport som nå er oversendt Stortinget.

Sa først OK

Riksrevisjonen gikk først gjennom økonomien i Forskningsrådet for 2021 uten å komme med noen merknader. Direktoratet for forvaltning økonomistyring (DFØ) fikk imidlertid i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sjekke om bevilgningspraksisen i Forskningsrådet var i tråd med statens økonomireglementet. Deres konklusjon var at Forskningsrådets praksis strider mot gjeldende regelverk.

Etter DFØs rapport gikk Riksrevisjonen gjennom sin revisjon på nytt og i et brev fra ekspedisjonssjef Tora Jarlsby i vår gav Riksrevisjonen beskjed om at deres opprinnelige revisjonsrapport inneholdt feil.

Deretter om det en ny revisjonsrapport der det fremgikk at Forskningsrådets praksis med å flytte bevilgninger mellom områder ikke var i tråd med gjeldende regler.

Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet, regnskapene til alle departementene og over 200 andre statlige virksomheter, der i blant universiteter og høgskoler.

Powered by Labrador CMS