høgskulen i volda

Skal vedta løn til ny rektor

Odd Helge Mjellem Tonheim får truleg høgare løn som rektor enn det forgjengaren hans hadde.

Odd Helge Mjellem Tonheim skal vera prorektor fram til han tek ferie. Frå 1. august er han rektor ved Høgskulen i Volda.

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, har ei årsløn på 1.134.957 kroner. Som Khrono har skrive har denne summen plassert han langt nede på lista over rektorane med best løn.

Når Odd Helge Mjellem Tonheim tek over som rektor i august, kjem han til å tena noko meir. 1.200.000 kroner vert løna, går det fram av ei av sakene som skal opp i høgskulestyret torsdag.

Møtet kan du sjå direkte her frå klokka 10:

Prorektor får 80 prosent

Bakgrunnen for saka er, som Khrono har skrive, at Kunnskapsdepartementet har bestemt ny løn for valde rektorar. Løna er maks 1,2 millionar kroner for liten institusjon, og Høgskulen i Volda er plassert i denne kategorien. Vidare er summane maks 1,4 og maks 1,6 millionar for mellomstore og store institusjonar.

Høgskulen i Volda har hatt ein særavtale som har bestemt rektor si løn. Prorektor har fått 75 prosent av rektor si tilleggsløn. Men når rektor si løn no vert bestemt av nokon andre enn høgskulen sjølv, er tilrådinga frå høgskuledirektøren at prorektor skal tena 80 prosent av rektorløna.

— Direktør meiner det bør vera ein klar skilnad mellom rektor og prorektor si løn. Det er rektor som er øvste faglege leiar, styreleiar og har det formelle ansvaret. Dette vil vera uavhengig av korleis rektoratet vel å fordela oppgåvene mellom seg, heiter det i saksframstillinga.

Hemmelege saker

Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for kulturfag skal begge halda orienteringar. 

I tillegg skal det opp ei «administrativ sak» og ei sak som har overskrifta «Orienteringssaker - adm». 

Begge desse er unnteke offentlegheit. Khrono har bede om innsyn og fått det. For den siste saka heiter det at det skal vera ei kort orientering om aktuelle saker frå administrasjonen, medan det om den administrative saka heiter at «saksframlegg og framlegg til vedtak vil bli ettersendt etter avklaring med KD».

Heile sakskartet finn du her.

Powered by Labrador CMS