Debatt Gunn Enli

Slik skal vi redusere frafallet ved Det humanistiske fakultet

Hver dag jobber vi som er ledere og undervisere ved HF målrettet med å gjøre studieopplegget bedre, for å hindre at studenter faller fra, skriver Gunn Enli. Her er fem grep for økt gjennomføring.

Frafallet er for stort ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Her Nils Treschows hus.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det høye frafallet fra bachelorutdanningene ved Det humanistiske fakultetet (HF) ble omtalt i flere medier sist uke. Årsakene til frafall er komplekse, noe blant annet saken i Khrono 1. desember viste. Her pekte vi blant annet på spøkelsesstudentene som ikke viser seg på campus, og HFs-særpreg med mange disiplinfag og studenter som ikke tar hele grader. Men det er også tydelig at HF har en jobb å gjøre.

Hver dag jobber vi som er ledere og undervisere ved HF målrettet med å gjøre studieopplegget bedre, for å hindre at studenter faller fra. De som gjennomfører utdanningen sin hos oss forteller om et godt faglig utbytte, og arbeidsmarkedet for humanister har utviklet seg positivt. Våre kandidater er etterspurt blant annet i skolen, kulturliv, medier og offentlig forvaltning.

Jeg vil særlig peke på fem grep som skal bidra til at studentene som begynner hos oss gjennomfører utdanningen ved vårt fakultet. Tiltakene griper inn i hele studieløpet, og er basert på kunnskap vi har samlet systematisk over tid.

1. Førsteårsopplevelsen

De fleste som faller fra gjør det i løpet av det første studieåret. Spranget fra videregående skole til å studere ved et universitet er stort for mange av våre studenter. Flere av fagene ved HF er ukjente, og mange er fortsatt usikre på valget de har tatt når de begynner på utdanningen.

Som en del av rekrutteringen tilbyr vi derfor faglige, digitale skolebesøk for videregående skoler, og vi gjennomfører åpne digitale informasjonsmøter der de som ønsker å studere ved HF kan stille oss spørsmål direkte om studier, studentliv og jobbmuligheter.

Vi har satt inn store ressurser på å ta imot de nye studentene. Vi kontakter dem på e-post og ringer til dem personlig før de kommer til oss. Det har vært særlig viktig denne høsten. Hos oss møter studentene fagmiljøet tidlig, slik at de får realistiske forventninger til fag og til studiehverdagen, og vi er mange ansatte som deltar i innsatsen for å skape et godt faglig og sosialt fellesskap gjennom det første året.

2. Digital kompetanse

Når vi kartlegger forventninger hos dem som ansetter humanister, er tilbakemeldingen gjerne at kandidatene våre er faglig sterke og at de raskt utvikler seg til verdifulle medarbeidere. Når vi spør om framtidige kompetansebehov, framhever mange digitale ferdigheter.

I samarbeid med karrieresenteret ved UiO starter vi i januar 2021 et nytt prosjekt for å integrere karriereplanlegging gjennom hele studieløpet. ​

Gunn Enli

Digital kompetanse integreres ulikt i de forskjellige fagene, fra sterke miljøer for databaser i korpuslingvistikken, til studier av sosiale medier i medievitenskapen. Vi tar også store grep for hele fakultetet, stimulert av utfordringene koronasituasjonen har gitt for undervisningen. Med en tildeling fra UiO starter vi nå HF-studio; et lyd- og filmstudio hvor våre undervisere vil utvikle nyskapende undervisningsopplegg. Studentene lærer ny teknologi og nye metoder for samarbeid. Et mål er å lage nye digitale interaksjonsformer mellom studenter og undervisere, som møter forventningene til nye generasjoner av studenter og som også arbeidsgivere vil ha nytte av.

3. Arbeidslivsrelevans

Jobbmuligheter er noe av det søkere til høyere utdanning legger størst vekt på. HF var initiativtaker til den første kandidatundersøkelsen på UiO i 2005. Undersøkelsen forteller om møtet studenter med fullført bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. fra HF har med arbeidslivet, og hva tidligere studenter mener HF-utdanningen har gitt dem av nyttig kompetanse for en relevant yrkeskarriere.

Siden den gang har vi jobbet målrettet med arbeidslivsrelevans i studiene. Vi har blant annet bygd inn praksis i de aller fleste av studieprogrammene våre. Av flere viktige tiltak, er praksis det kandidatene rapporterer som viktigst for å gjøre overgangen fra studier til jobb lettere. Arbeidslivssrelevans er i ferd med å bli en helt integrert del av undervisningen gjennom hvordan vi legger opp veiledning, oppgaveløsning og ved at tidligere studenter underviser om det de jobber med. Et satsingsområde for HF er lektorprogrammet og skolefagene, og vi jobber nå med å bygge tydeligere bro mellom fakultetet og videregående skole, blant annet gjennom en nyopprettet stilling som skolesatsingsleder.

4. Kompetansebevissthet

Arbeidsmarkedsundersøkelser viser at arbeidsgivere har større tillit til kandidatenes kompetanse enn kandidatene har selv.

Vi jobber med å gjøre studentene mer bevisste på hvilken kompetanse de får gjennom HF-studiene, og hvordan det er nyttig i arbeidslivet. Ferdigheter som å formulere seg godt skriftlig, å analysere komplekse tekster, og å sette sammen kunnskap på nye måter er veldig viktig kompetanse som mange arbeidsgivere etterspør.

I samarbeid med karrieresenteret ved UiO starter vi i januar 2021 et nytt prosjekt for å integrere karriereplanlegging gjennom hele studieløpet. Målet er at våre kandidater skal få enda bedre opplæring i hvordan de kan bli mer bevisst på egen kompetanse, og jobbe med å utvikle et begrepsapparat for å sette ord på egne ferdigheter, både de generiske og de fag- og profesjonsspesifikke ferdighetene.

5. Innovative studietilbud

Noe av frafallet ved HF kan forklares med at fakultet har mange fag som er relevante å kombinere med andre studier, og som gjør kandidatene mer attraktive på arbeidsmarkedet.

HF er en sterk bidragsyter til tverrfaglig tenkning ved UiO. Vi samarbeider med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet om et Honours-program for særlig motiverte studenter, og med Det samfunnsvitenskapelige fakultetet om bachelorprogrammet Filosofi, politikk og økonomi (FPØ). Honours-programmet har kunstig intelligens som overordnet tema for de første kullene, mens FPØ har fokus på miljøkrisen og bærekraft første studieår. Disse studiene er lagt opp med ulike virkemidler for å binde fagene og studentene sammen, og ble umiddelbart blant de mest populære programmene ved UiO.

HFs viktigste grep for å øke gjennomføringen er å lette overgangen fra videregående skole til studier, ved å skjerpe den digitale kompetansen, ved å gjøre arbeidslivsrelevans til en selvfølgelig del av fagene og ved å etablere nye studietilbud som treffer studentene og den tida vi lever i.

Powered by Labrador CMS