Debatt Hege Njaa Aschim

Statsbygg rådgir statlege verksemder

Nei, Statsbygg har ikkje fått som samfunnsoppdrag å omlokalisere store delar av universitets- og høgskule­sektoren, skriv Hege Njaa Aschim.

Statsbygg har konkludert med at noverande HINN campus Lillehammer (på Storhove) bør leggast ned for å byggje opp eit nytt som ligg meir sentralt. Professor emeritus Håvard Teigen spør om det er Statsbyggs samfunnsoppdrag å omlokalisere UH-sektoren. Nei, svarar Statsbygg.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I eit innlegg i Khrono 13. juli spør Håvard Teigen om Statsbygg har fått som samfunnsoppdrag å omlokalisere store delar av universitets- og høgskulesektoren. Svaret på det er nei.

Statsbyggs samfunnsoppdrag er å vere rådgivar for statlege verksemder i bygge- og eigedomssaker. Vi skal gi råd om korleis ein statleg aktørs nye eller endra behov for lokale best kan løysast gjennom ombygging eller tilbygg til eksisterande bygningar, nybygg eller leige i den private marknaden. Vi gjennomfører konseptvalsutgreiinger som viser kva samfunnøkonomisk perspektiv alternativa har.

Statsbygg er ein forvaltningsbedrift underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og har ingen privatkapitalistisk mål for verksemda si. I rådgivinga vår legger vi vekt på å forstå leigetakaranes og brukaranes ønsker og framtidige behov og korleis lokala kan legge til rette for deira mål for verksemda.

Når det gjeld lokalisering følger Statsbygg statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging der det heiter at:

«Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremje utvikling av kompakte byar og tettstadar, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlege transportformer. I samsvar med klimaforliket er det eit mål at veksten i persontransporten i storbyområda skal takast med kollektivtransport, sykkel og gonge.»

Følg fleire debattar i akademia på Khronos meiningsside

Powered by Labrador CMS