Syse fant ingen lovbrudd ved stengt UiO-klinikk

Ledelsen ved Universitetet i Oslo stoler ikke på jusprofessor Aslak Syse, som i juli konkluderte med at det ikke forekom lovbrudd på studentklinikkene ved Psykologisk institutt. De har derfor stengt klinikkene og bestilt en alternativ juridisk vurdering.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Temperaturen og konfliktnivået ved Universitetet i Oslo er høyt etter at toppledelsen ved universitetet denne uka stengte studentklinikkene ved Psykologisk institutt (PSI) med umiddelbar virkning.

Det var Universitas som først omtalte saken. 

Ønsker ikke helsetjenester ved UiO

I går, torsdag, besluttet universitetsledelsen også å overføre hele klinikken til spesialisthelsetjenesten.

Viserektor Per Morten Sandset sier til Khrono at ledelsen ikke ønsker at det skal utføres helsetjenester ved universitetet.

Universitets-ledelsen mener at det ikke er riktig at det utøves helsetjenester ved universitetet, for det er ikke vår primær-oppgave.

Per Morten Sandset

Dette har blitt en akutt krise nå som universitets-ledelsen har fattet denne beslutningen uten å lytte til oss i fagmiljøet.

Siri Erika Gullestad

— Universitetsledelsen mener at det ikke er riktig at det utøves helsetjenester ved universitetet, for det er ikke vår primæroppgave, sier Sandset.

Både klinikkledelsen og studentene fortviler. Det samme gjør de rundt 40 pasientene. De mener de ikke blir lyttet til av universitetsledelsen.

— Dette har blitt en akutt krise nå som universitetsledelsen har fattet denne beslutningen uten å lytte til oss i fagmiljøet, sier professor og klinikkleder Siri Erika Gullestad. 

Stengt pga mulige lovbrudd

Begrunnelsen for stengingen av klinikken tidligere denne uka er at UiOs toppledelse er usikre på om klinikkdriften skjer i henhold til gjeldende lovverk. Det er blant annet uenighet om hvorvidt virksomheten faller inn under lov om spesialisthelsetjenester eller ikke.

Til Aftenposten sier Sandset at det også kan handle om arkivrutiner, klagemuligheter, sikkerhet i lokalene og mye annet. 

Den nytiltrådte viserektoren har inntil nylig vært direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst før han ble utpekt og tiltrådte som viserektor for nyvalgt rektor Svein Stølen 1.august i år.

Usikre på Syses konklusjon

Så sent som i juli i år ba klinikkledelsen om en vurdering av forholdene ved klinikkene fra en av landets fremste eksperter på helse- og velferdsrett, UiOs egen professor emeritus, Aslak Syse.

Hans konklusjon var klar: «Studentklinikkene synes ikke på noen måte å være i strid med aktuell helselovgivning».

Dagens universitetsledelse, som tiltrådte 1.august, er ikke komfortable med konklusjonen: 

— Vi er usikre på den vurderingen Syse har gjort, bekrefter viserektor Per Morten Sandset overfor Khrono, og forteller at universitetsledelsen derfor har bestilt en vurdering fra advokatfirmaet Kluge.

(Foto: Martin Toft, Uniforum)

Advokatfirmaet Kluge har tidligere utarbeidet rapporter om klinikken. Den siste gangen i  juni i år, da advokatfirmaet utformet en rapport på oppdrag fra instituttledelsen ved Psykologisk institutt, hvor formålet var å kartlegge hvilke lover studentklinikkene er underlagt.

Kluge: Underlagt spesialisthelsetjenesten

Kluge mener klinikken er underlagt spesialisthelsetjenestelovgivningen fordi «Psykologitjenester krever spesialisert kunnskap, og reguleres derfor av spesialisthelsetjenesteloven».

Klinikkledelsen reagerte på argumentasjonen, og mener selv at klinikken ikke er en del av spesialisthelsetjenesten. Derfor ba de jurist og ekspert i helserett, Aslak Syse, om en «second opinion».

Syse er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved UiO og har tidligere blant annet vært overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark.

Syse: Ikke underlagt spesialisthelsetjenesteloven

I den juridiske vurderingen han skrev en måned etter Kluge, i juli i år, argumenterer han for at klinikken ikke er underlagt spesialisthelsetjenesten før den eventuelt blir underlagt spesialisthelsetjenesten og Lovisenberg Diakonale Sykehus, slik instituttledelsen har ønsket i lengre tid.

Syse konkluderer slik 19.juli:

«Om endringer besluttes, kan disse derfor ikke begrunnes av at juridiske vurderinger tilsier dette. Studentklinikkene synes ikke på noen måter være i strid med aktuell helselovgivning. Det er lagt opp forsvarlige rammer for virksomheten, og regelverket følges hva gjelder journalføring og journalinnsynsrett, veiledning sikrer kvalitet og oppfyllelse av forsvarlighetskrav, og det er tydelige prosedyrer dersom alvorlige situasjoner vil kunne oppstå.»

Khrono har vært i kontakt med Aslak Syse, men han ønsker ikke å kommentere saken før det foreligger en rettslig begrunnelse for stengingen.

— Vi er usikre på Syse

Viserektor Per Morten Sandset er den som har ansvar for saken i universitetsledelsen. 

— I juli vurderte jurist og ekspert i helserett, Aslak Syse, studentklinikken ved Psykologisk institutt. Da fant han ingenting som var i strid med lovverket. Har det skjedd noe i løpet av sommeren?

— Det har ikke skjedd noe i løpet av sommeren, men vi er usikre på den vurderingen Syse har gjort. Det er vanskelig å vite hvilket grunnlag den er gjort på, og hvor stort arbeid som ligger bak, sier Sandset og fortsetter:  

— Den første rapporten fra Kluge skulle avdekke hvilke lover som gjelder, den gikk ikke inn i selve klinikken. Syse gjør det, men spørsmålet er om den har avdekket alle forhold. Vi er kanskje uenige i noen av vurderingene han gjør, og det er derfor vi nå har bedt om en intern og ekstern vurdering av saken.

— Den første rapporten mener klinikken kan være omfattet av spesialisthelsetjenestelovgivningen, mens Syse mener den ikke er det. Er det dét dere er uenige i?

— Jeg kan ikke uttale meg om selve sakskomplekset. Vi har bare bedt om en full gjennomgang, så får vi vente på resultatet av den.

Sandset: En gråsone

— Når du sier at du ikke kan gå inn på om det gjelder uenigheten om hvorvidt klinikken er underlagt spesialisthelsetjenestelovgivningen fordi vi da beveger oss inn på sakskomplekset - betyr det at det har med den lovgivningen å gjøre?

— Spesialisthelsetjenesteloven er viktig i den vurderingen vi har bedt om, blant annet når det gjelder hvilke personer som har rett til helsehjelp. Hele sakskomplekset må gjennomgås her, men det handler ikke om enkeltsaker. Vi vil ha alle juridiske aspekter vurdert, det er ingen tvil om at det er områder her som klart er i en gråsone, og vi må få en kompetent vurdering.

— Men Kluge er vel ikke eksperter på helserett?

— Når de har påtatt seg oppdraget, så har vi tillit til at det blir satt på folk som har kompetanse hos firmaet, og vi har vurdert at det blir utført av kompetente personer, sier viserektoren og legger til: 

— Det er også slik at lovverket har endret seg gjennom de årene klinikken har blitt drevet. Vi spør om de oppfyller alle systemoppleggene som er nødvendig for å drive denne typen virksomhet. Jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten selv, og vet at det er krevende å drive et sykehus eller en klinikk. Det er mange ulike lover som skal tilfredsstilles. Men, som vi har sagt: vi forventer få avklaring i løpet kort tid. 

Klinikken ved Psykologisk institutt har vært i drift i 42 år.

Ledelsen vedtok flytting torsdag

Per Morten Sandset bekrefter at universitetsledelsen torsdag vedtok å flytte klinikken til spesialisthelsetjenesten. Hvorvidt det blir ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, slik instituttledelsen har ønsket, må forhandlingene avgjøre, ifølge Sandset.

(Viserektor Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo.)

— På sikt ønsker vi at universitetet ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet. Det har vært en prosess som instituttet har hatt over en periode, og universitetsledelsen mener at det ikke er riktig at det utøves helsetjenester ved universitetet, for det er ikke vår primæroppgave. Vår primæroppgave er å gi god undervisning til våre studenter, og videreføre det gode studietilbudet vi har.

— Men ved andre institusjoner har man jo også studentklinikker?

— Det er riktig at andre universiteter foreløpig har tilsvarende organisering av sine studentklinikker, men vi er ikke kjent med at det er gjort nyere juridiske vurderinger, så jeg vil tro de er ganske spent på våre beslutninger, sier Sandset.

— Studenter og ansatte mener de ikke har blitt involvert i beslutningen om å flytte, har dere brukt kaoset som et dekke for å vedta  flyttingen nå?

— Nei, vi har ikke hatt noen hensikt om å bruke noe kaos. Dette er en prinsipiell beslutning, og vi har sagt at det var viktig å ta den beslutningen nå.

— Hvorfor nå?

— Grunnen til at den beslutningen er fattet, er at det er en prosess som er pågått over noen tid, og slik situasjonen er nå, følte vi det var nødvendig å ta en beslutning, slik at spørsmålet ikke fortsetter å leve videre. Vi føler også at slik saken har utviklet seg, er det viktig å lokalisere dette innenfor helsevesenet og ikke innenfor universitetssystemet, sier Sandset og fortsetter: 

— Det er universitetsledelsen som har besluttet dette i samråd med fakultet- og instituttledelsen, og det er full enighet om å flytte klinikken til spesialisthelsetjenesten.

Ikke organisering, men lokalisering

Sandset mener at avgjørelsen om flytting ikke dreier seg om organisering, men lokalisering.

— Foreløpig ser det ikke ut til at det blir noen endring i undervisningstid for studentene. Det må også startes en prosess med forhandlinger om hvor vi skal være, det er ikke bestemt om det blir på Lovisenberg Diakonale Sykehus. I den prosessen vil ansatte og studenter være viktige partnere, sier han.

Sandset understreker at ledelsen oppfatter at studentklinikken er blitt drevet på en god måte.

— Alt tyder på at de har gitt veldig god undervisning til studentene og et godt tilbud til pasientene i alle årene klinikken har eksistert. Vår intensjon er først og fremst å ivareta den plikten vi har til å gi god undervisning. I tillegg kan dette by på flere muligheter for forskningen når vi får en bredere flate mot helsetjenestene, sier viserektor Per Morten Sandset.

— Hvis ledelsen nå har besluttet å flytte klinikken til spesialisthelsetjenesten, blir ikke den juridiske gjennomgangen overflødig? 

— Den juridiske vurderingen ser på aktiviteten som foregår i dag. Vi må være helt sikre på at denne driften er i samsvar med loven, og kan ikke avvente en flytting til helseforetak med å få klarhet i det, sier Sandset.

Psykologforeningen kritiske

Norsk psykologforening sier i en pressemelding at de er kritiske til flyttingen av klinikken til spesialisthelsetjenesten. I et brev til tillitsvalgt ved instituttet skriver fagsjef Andreas Høstmælingen og forhandlingssjef Christian Zimmermann at de mener ansvaret for klinikken bør ligge hos Psykologisk institutt ved UiO.

De skriver blant annet at: «En integrering av studentklinikken i spesialisthelsetjenesten vil i utganspunktet legge så store lovmessige føringer på driften at universitetets mulighet til å legge premisser for studentenes terapeutiske aktivitet begrenses.»

Videre skriver de: «Etter vårt syn må ansvaret for pasientbehandlingen og pasientinntaket på studentklinikken derfor ligge hos universitetet og lærerkreftene på PSI med relevant kompetanse».

Lang konflikt - akutt krise

Det hører med til historien at det har vært en konflikt på instituttet i lengre tid, etter at det ble klart at instituttledelsen ønsker å flytte studentklinikken til Lovisenberg Diakonale Sykehus, og dermed bli en del av spesialisthelsetjenesten

Klinikkleder og professor Siri Erika Gullestad mener det nå er akutt krise.

— Dette har blitt en akutt krise nå som universitetsledelsen har fattet denne beslutningen uten å lytte til oss i fagmiljøet, sier Gullestad. 

Hun påpeker at det har pågått en faglig diskusjon om hvorvidt praksisen i det siste året på profesjonsstudiet skal flyttes til spesialisthelsetjenesten, og mener det er en viktig faglig debatt.

— Men med denne avgjørelsen om flytting griper ledelsen inn i det faglige innholdet i studieplanen som angår en sentral del av opplæringen av psykologer. Det er uakseptabelt.  De har rett og slett bare tatt en beslutning uten å inkludere fagmiljøene, sier klinikklederen.

Student: Opprørende

— Det at universitetsledelsen har tatt beslutningen om å flytte klinikken i dette kaoset styrker våre mistanker om at dette er et ledd i å utfase driften, sier Eir Torvik, student på siste året i profesjonsstudiet i psykologi og terapeut ved klinikken. 

Hun er også i tvil om hvorvidt deres studietilbud vil være upåvirket av situasjonen.

— Ledelsen sier at undervisningen ved klinikkene skal foregå akkurat som i dag, noe som er helt urealistisk all den tid vi blir underlagt et helt annet og mye mer omfattende regelverk som del av spesialisthelsetjenesten. Klinikkene vil miste sin faglige autonomi, og det er fare for at byråkratiske prosedyrer blir styrende for behandlingen til fordel for psykoterapiforskningen. Det er heller ikke gitt at rekrutteringen av de beste veilederne kan fortsette som i dag, i og med at UiO-ledelsen ser ut til å ville fraskrive seg alt ansvar for klinikkene. Da kan det bli problematisk at veiledere og klinikkledere er ansatte på UiO og ikke ved Lovisenberg, sier Torvik.

Hun og mange av studentene har demonstrert i flere omganger, også før universitetsledelsen vedtok stengingen tidligere denne uka. De har gått i demonstrasjonstog mot instituttledelsen, og denne uka dukket de opp på et informasjonsmøte med svart teip for munnen. 

— Vi forstår ikke hvordan de kan gjøre dette. Det er utrolig opprørende, sier Torvik.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS