hav og næring

Sterk kritikk av prestisjesenter i Tromsø. Samarbeidet sprakk

Hovedpartnerne har trukket seg ut. Senter for hav og Arktis i Tromsø får det glatte lag fra Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt.

Senter for hav og Arktis kom i drift i 2017 og ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg i 2018. Her er statsministeren under åpningen flankert av fra venstre: Nofima-sjef Øyvind Fylling-Jensen, rektor Anne Husebekk, UiT og direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For drøye to år siden klippet statsminister Erna Solberg snoren for det prestisjefylte Senter for hav og Arktis i Tromsø. Senteret skulle blant annet styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene, og bidra til bærekraftig bruk av havet.

Nå har tre av de tyngste samarbeidspartnerne trukket seg og tar til orde for nærmest å avskilte senteret i sin nåværende form.

Direktør Jan-Gunnar Winther er uenig i kritikken og leder for senterets styringsgruppe, UiT-rektor Anne Husebekk mener uenigheten med hovedpartnerne som forsvant ut er et tilbakelagt steg.

Trekker seg ut

«Vi trekker våre institusjoner ut av dette formelle arbeidet når vi går ut av styringsgruppen fordi vår deltagelse kan bli tatt til inntekt for at vi støtter opp om senterets profil og arbeid», skriver direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet og direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt i et felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det kan umulig være ønskelig fra Departementet at statens midler brukes slik.

Sissel Rogne og Ole Arve Misund

I det en og halv siders lange brevet går det tydelig frem at de to viktige institusjonene er svært misfornøyde med senterets start og utvikling, både organisatorisk og faglig.

«Det har vært valgt å sette produksjoner ut på anbud, og de to første produksjonene er dessverre av en langt dårligere kvalitet enn det vi ønsker å være bekjent av fra våre institusjoner», heter det videre i brevet.

Statens midler

Senter for hav og Arktis er finansiert med 5,3 millioner kroner over statsbudsjettet. Sissel Rogne og Ole Arve Misund fortsetter:

«Vi ønsker ikke at senteret fortsetter en slik utvikling fordi det skaper uryddighet og til dels også duplisering av velfungerende prosesser. Det kan umulig være ønskelig fra Departementet at statens midler brukes slik», er den drepende ordlyden i brevet fra de to direktørene.

De vil ha oppnevnt og ny styringsgruppe, og foreslår å legge senteret inn under forskningsinstituttet Nofima. «Slik at den institusjonelle forankringen til senteret blir tydeligere», heter det i brevet fra Havforskningsinstituttet og Norsk polarinstitutt.

Fakta

Senter for hav og Arktis

  • Senter for hav og Arktis ble i 2017 oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord.
  • Ambisjonen er å bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye havnæringer. Vi er tuftet på sektornøytralitet, helhetstenking og samarbeid.
  • Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima.
  • Senteret finansieres med 5,3 millioner kroner over statsbudsjettet
  • I styringsgruppen er UiT, Innovasjon Norge og Nofima representert
  • Senter for hav og Arktis har seks ansatte
  • Direktør er Jan Gunnar Winther

Styretrøbbel

Heller ikke arbeidet i styringsgruppen har gått knirkefritt. Det handler om at senteret administrativt har tilhørt Nofimas organisasjon, samtidig som styringsgruppen er det øverste styrende organet.

«Dette har gjort at arbeidet i nåværende styre har vært utfordrende for å få til en god faglig retning som er unik for senteret og som ikke dupliserer allerede sterke fagmiljøer», skrive Sissel Rogne og Ole Arve Misund.

Etter det Khrono kjenner til har Norsk Polarinstitutt også sagt seg villige til å ta Senter for hav og Arktis inn som en del av virksomheten, dersom det skulle være et alternativ.

Jobber med organisering

I øyeblikket jobber Nærings- og fiskeridepartementet med et forslag til ny organisering for det prestisjefylte senteret. Direktør for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, er spent på hvilke forslag NFD kommer frem til.

— Vi ser fram til at departementet konkluderer, fordi Polarinstituttet, Akvaplan NIVA og Havforskningsinstituttet mener at senteret ikke har funnet sin form og ikke arbeider etter intensjonene. Derfor er det også bare halvparten av de opprinnelige institusjonene som fortsatt står bak senteret, sier Sissel Rogne.

Hos Norsk polarinstitutt venter de også at det kommer en annen organisering.

— Vi forventer at det kommer en god løsning for Senter for hav og Arktis med tanke både på faglig, juridisk og administrativ forankring. Slik det er nå ligger senteret administrativt under Nofima, som ikke har et faglig ansvar. Et slikt senter bør ikke operere faglig på egenhånd, sier direktør Ole Arve Misund i Polarinstituttet.

Ikke næringsutvikling

Tidligere toppsjef i Akvaplan-niva, Salve Dahle, satt også i styringsgruppen og skrev et temmelig likelydende brev til departementet. Dahle forklarer at Senter for hav og Arktis etter hans mening ikke jobbet etter mandatet. Derfor trakk han Akvaplan-niva også ut av samarbeidet.

— Slik det utviklet seg ble imidlertid senterets aktiviteter i betydelig grad rettet mot internasjonalt arbeid, og dette arbeidet var ikke en del av mandatet, og heller ikke forankret i styringsgruppen. Jeg ser fram til at senteret får en organisering som sikrer et godt samarbeid med eksisterende fagmiljøer, noe som også er uttrykt i mandatet, sier Salve Dahle.

Uenig i kritikken

Direktør Jan-Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis, er uenig i kritikken som de tidligere hovedpartnerne har fremført overfor Nærings- og fiskeridepartementet.

Jan-Gunnar Winther mener det både er høy aktivitet og kvalitet i senteret han leder.

— Departementet har flere ganger bekreftet at vår virksomhet er i henhold til mandat. Det gjelder både høy aktivitet og kvaliteten på det vi leverer, sier Winther.

— Hva tenker du om at så sentrale partnere er så misfornøyde at de har trukket seg ut?

— Det er uheldig, og jeg skulle selvfølgelig ønsket at det ikke hadde skjedd, sier Jan-Gunnar Winther.

En av aktivitetene som partnerne har irritert seg over handler om det de omtaler som internasjonal representasjon og møteaktivitet.

Etter mitt syn er det derfor ikke hold i denne kritikken.

Senter-direktør Jan-Gunnar Winther

Direktør Jan-Gunnar Winther var gjennom Norsk Polarinstitutt, der han tidligere jobbet i 12 år som direktør, medlem av ekspertgruppen tilknyttet det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Dette engasjementet fortsatte som en del av Senter for hav og Arktis sin aktivitet, noe som er blitt kritisert av partnerne som har trukket seg, fordi Senter for hav og Arktis mer skulle jobbe med lokal næringsutvikling.

— Hva tenker du om kritikken som går på at dere har jobbet mest med internasjonale spørsmål, mens det i mandatet handler om lokal næringsutvikling basert på havressurser?

— Vårt mandat sier at senteret skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for nasjonale og regionale strategier for næringsutvikling. Senteret jobber mest med nasjonale spørsmål. Videre skal vi bidra til å sette dagsorden i nordområdepolitikken og havpolitikken. Vervet som medlem av ekspertgruppen ble ikke arvet fra Norsk Polarinstitutt, jeg ble oppnevnt med tilknytning til Senter for hav og Arktis. Etter mitt syn er det derfor ikke hold i denne kritikken, sier Jan-Gunnar Winther.

Justerte tilskuddsbrev

I tillegg skal samarbeidet ha fått seg et skudd for baugen etter at Winther gikk til departementet for å få justert mandatet, uten at de tre aktuelle partnerne ble informert om det.

— Stemmer det at du gikk til departementet uten at styret var informerte med tanke på endring av mandat?

— Dette var snakk om mindre justeringer i det årlige tilskuddsbrevet – ikke mandatet – og styreleder var hele veien orientert om at vi hadde bedt om justeringer fordi den opprinnelige teksten på noen punkter ikke var hensiktsmessig.

— Hva dreide endringene seg om?

— Et av punktene handlet om at vi ikke skal drive forskning, noe vi heller ikke gjør. Men det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig at vi deltar i forskningsprosjekter, men da med administrative og kommunikasjonsfaglige bidrag, sier Jan-Gunnar Winther.

— Hva tenker du om bakgrunnen for at Havforskningsinstituttet, Norsk polarinstitutt og Akvaplan NIVA har trukket seg ut?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Men som sagt er jeg uenig i begrunnelsen for at de har valgt å trekke seg, og synes det er leit at dette har skjedd, sier Jan-Gunnar Winther.

Tilbakelagt steg

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet er leder for styringsgruppen i Senter for hav og Arktis. Hun forklarer at uenigheten om mandatet for senteret gjorde det naturlig at de tre partnerne trakk seg ut.

— Vi kom ikke videre og de tre valgte å trekke seg. Det er en helt real konsekvens. Jeg ser på dette som et tilbakelagt steg, sier Husebekk.

Hun forteller at styringsgruppen etterpå har hatt løpende kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet.

UiT-rektor Anne Husebekk mener det nå er god kvalitet på det som leveres fra senteret.

— Departementet har ønsket at styringsgruppen skulle fortsette sitt arbeid. Og slik jeg har forstått det er departementet fornøyd med arbeidet som foregår i senteret både når det gjelder omfang og kvalitet, sier Husebekk.

— Hva tenker du om at de tre som trekker seg ut mente kvaliteten på arbeidet var for dårlig?

— Dette handler vel i stor grad om det første oppdraget for senteret der rapporten ble kritisert. Jeg kan til dels være enig i deler av den kritikken, men nå er det god kvalitet på det som leveres fra Senter for hav og Arktis. For eksempel en rapport om sameksistens i havnæringen som kommer om en ukes tid, sier Husebekk.

Husebekk og Winther har også skrevet brev til Nærings- og fiskeridepartementet der de imøtegår kritikken som er kommet fra de tre partnerne som trakk seg ut. De stiller også spørsmål ved at styringsgruppen ikke ble gjort kjent med at kritikken ble oversendt departementene.

«Vi stiller spørsmål ved at brevene oversendes to departement uten at de øvrige styringsgruppemedlemmene var kjent med det», heter det i brevet som er undertegnet av leder i styringsgruppen Anne Husebekk og direktør Jan Gunnar Winther.

Ikke fått til samarbeidet

I Nærings- og fiskeridepartementet jobber de for øyeblikket med å finne ut av hvordan Senter for hav og Arktis skal organiseres og drives fremover.

— Akkurat nå jobber vi med å finne den beste organiseringen av senteret ut fra en helhetsvurdering. Ikke alle hensyn kan oppfylles samtidig, derfor søker vi å finne en løsning som totalt sett er den beste, sier fungerende departementsråd Morten Berg i NFD.

— Hva tenker du om at så sentrale partnere som Havforskningen, Polarinstituttet og Akvaplan NIVA har trukket seg?

— Det er åpenbart at vi da ikke har fått til den samarbeidskonstellasjonen som vi håper på. Noe mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier Morten Berg.

Han antyder at et forslag til organisering kan være klart for intern behandling i departementet om en drøy uke. Deretter skal både fiskeri- og sjømatministeren og næringsministeren vurdere saken.

— Det ligger til næringsministerens ansvar, men siden den administrative tilknytningen har vært lagt til Nofima er også fiskeri- og sjømatministeren en instans her, sier Morten Berg.

— Hva er alternativene for organisering?

— Det er selvfølgelig en mulighet å fortsette slik som nå, ut over det kan jeg ikke si noe om alternativene. De må ministrene først få på bordet, sier departementsråden.

Powered by Labrador CMS