Juks

Student felt i retten for juks

Da en student ved Høgskolen i Østfold ble felt for juks i Felles klagenemnd tok hen saken til tingretten, men fikk heller ikke medhold der.

Studenten som ble tatt for fusk tok en eksamen ved Høgskolen i Østfold.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er nå oppdatert med kommentarer fra studentens advokat

En student ved Høgskolen i Østfold tok saken sin til retten etter at Felles klagenemnd avgjorde at hen skulle bli utestengt fra høgskolen i et semester på grunn av fusk på eksamen. Halden tingrett valgte å frikjenne Felles klagenemnd, og opprettholde utestengingen av studenten.

Fakta

Felles klagenemnd

Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-7 (8), § 4-7 til § 4-10 og § 7-9.

Sakene som behandles omfatter annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av dokumentfalsk, fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest. Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene vil derfor kunne være retningsgivende for de vurderinger som klagenemnda ved hver enkel institusjon gjør i tilsvarende saker.

Nemnda består av sju medlemmer valgt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for fire år av gangen. Studentrepresentantene velges for to år av gangen.

Kilde: Unit.no

Retten mener at det ikke er tvil om at fusk eller forsøk på fusk foreligger, og at saksøkers opptreden var forsettlig.

Leder av Felles klagenemnd, Marianne Klausen, skriver i en epost til Khrono at det ikke er mange fuskesaker som blir overprøvd i tingretten.

— Det har vært en liten økning i antall stevninger i fuskesaker de siste to årene. Imidlertid har det vært flere tilfeller hvor saksøker har trukket søksmålet kort tid før hovedforhandlingen, uten at vi har fått opplyst årsaken til at dette er gjort, skriver hun.

Hadde pensumdokumenter på skjermen

Fuskingen skal ha funnet sted på en fire timers digital skoleeksamen i et statsvitenskapelig emne ved Høgskolen i Østfold.

Ifølge dommen skal studenten ha valgt å vente med å logge seg på det elektroniske eksamenssystemet etter at eksamen offisielt var i gang, og hatt pensumrelaterte dokumenter åpent på skjermen sin. Studenten skal ha ment at hen hadde rett til dette, men både Felles klagenemnd og Halden tingrett er uenig i den tolkningen av regelverket.

Retten mener den utfyllende informasjonen om eksamen klart og tydelig angir at eksamen startet kl. 09.00, og at det ikke står noe sted at kandidaten kan velge et annet oppstarts-eller påloggingstidspunkt. Retten mener at studenten bevisst valgte å ha tilgang til egen notater etter at eksamen var gjort tilgjengelig for hen, til tross for at hen hadde fått tydelig beskjed om reglene.

— Absurd diskusjon

Ifølge en eksamensvakt som vitnet i saken, hadde studenten fortsatt ikke logget seg på tre minutter før eksamensstart. Hen nektet for å logge seg inn da hen fikk beskjed om å gjøre det.

«Like etter klokken 9 gikk Knudsen tilbake til saksøker,» står det i rettens redegjørelse. Da saksøker fortsatt ikke hadde logget seg inn og fortsatt hadde pensumrelaterte dokumenter på skjermen sin, ble det en diskusjon i klasserommet på hva de skulle gjøre. «Saksøker holdt på sitt og sa at Knudsen ikke kunne tvinge hen til å påbegynne eksamen. Hen skulle fortsette puggingen og påbegynne eksamen når hen selv ønsket det».

Diskusjonen ble så tatt ut på gangen. Studenten fastholdt at hens tolkning av regelverket var riktig. Ifølge redegjørelsen fra retten har eksamensvakten beskrevet hendelsen som en «absurd diskusjon» som endte med at saksøker måtte velge mellom å gå inn i klasserommet og fortsette eksamen ved å logge seg inn uten hjelpemidler tilgjengelig. Alternativt måtte hen avslutte.

«Saksøker ble gjentatte ganger forklart at hen ikke kunne fortsette eksamen med hjelpemidler, og at de ikke kunne tillate at hen slapp inn i klasserommet dersom hen fastholdt sin rett til å fortsette puggingen. De forklarte saksøkeren at saken kom til å få etterspill. Saksøkerens svar til dette var at hen mente de tvang hen til å avbryte eksamen».

Streng tolkning

Retten skriver òg at det har kommet fram at studenten også under to tidligere anledninger har fulgt den samme fremgangsmåten med senere innlogging og lesing på notater etter eksamensstart, uten at dette har blitt påtalt.

Studentens advokat argumenterer for at vedtaket om utestenging er ugyldig. Han mener vilkårene for utestenging ikke er oppfylt, og at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil.

Det vises og til at studenten måtte logge seg inn for å få tilgang til oppgaven.

«Det å ta av sin eksamenstid for å lese videre på generell pensumlitteratur kan vanskelig sies å gi kandidaten noe uberettiget fortrinn. Kandidaten taper verdifull tid til skriving av eksamen i samme grad som hun/han får ekstra lesetid,» står det i saksøkerens påstandsgrunnlag.

Har ikke anket

Studentens advokat, Kristoffer Dalvang, skriver i en epost til Khrono at studenten på forhånd var godt innforstått med muligheten for at tingretten ville følge Kunnskapsdepartementets argumentasjon fremfor studentens, og at hen tok domsresultatet med fatning.

Studenten anket ikke saken på grunn av kostnadene ved en ny runde i retten.

Dalvang skriver videre at søksmålet ble tatt ut fordi studenten opplevde at hen ble svært urettferdig behandlet, «og ikke på noe vis har forsøkt å fuske». Og han mener at det særlig er tre forhold som talte mot å utestenge studenten.

  1. Studenten hadde ikke begynt på sin eksamen da studenten kun minutter/sekunder etter kl. 09:00 ble tatt ut av lokalet og konfrontert med at han leste egne notater. Studenten avsto fra å ta eksamen etter diskusjon med eksamensansvarlig, og klaget på formell feil ved eksamen.
  2. Eksamensvaktene var før kl. 09:00 orientert om at studenten aktet å lese videre på eget lesestoff også etter kl. 09:00. Eksamensvaktene burde grepet inn før dersom de mente at det ikke var tillatt å lese på eget lesestoff etter kl. 09:00.
  3. Det forelå uklare regler om eksamensgjennomføringen og hva som er å anse som fusk ved Høgskolen i Østfold, og dette tilsa at studenten ikke kunne anses å ha fusket.

— Viktig rettesnor

— Felles klagenemnd overprøver om vedtakene fattet av et universitet eller en høgskole er i tråd med gjeldene regelverket. Vi er derfor godt fornøyd med at tingretten var enig i våre vurderinger i nevnte sak, skriver leder av Felles klagenemnd, Marianne Klausen.

Hun forteller at i de tilfeller hvor tingretten kommer til et annet resultat enn Felles klagenemnd, vurderer nemnda hvilken betydning det har for deres praksis.

— Resultatet av domstolenes behandling er derfor viktig rettesnor for vårt arbeid, skriver Klausen.

Det ble også bestemt at den aktuelle eksamenen skulle annulleres, men dette ble ikke påklaget av studenten.

Powered by Labrador CMS