Tilrettelegging

Student med kroniske søvn­problemer saksøker NHH

Studenten krever eksamensstart tidligst klokken 12. NHH har tilbudt egen seng. Neste uke møtes partene i retten.

En student ved Norges Handelshøyskole har gått til rettssak mot høgskolen for manglende tilrettelegging på eksamen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvor langt skal en utdanningsinstitusjon gå for å tilrettelegge for en student med en medisinsk diagnose som fører til kroniske søvnvansker? Det spørsmålet skal Oslo tingrett avgjøre senere denne måneden.

En student ved Norges Handelshøyskole (NHH) møter 23. september sitt studiested i retten. Vedkommende søkte høsten 2018 om individuell tilretteleggingen på sine eksamener.

Det ble starten på en toårig konflikt.

I korte trekk har konflikten utspilt seg slik:

 • Studenten søkte høsten 2018 om tilrettelegging, fikk avslag.
 • Avgjørelsen ble klaget inn til Diskrimineringsnemnda, som i oktober 2019 fastslår at studenten har blitt diskriminert.
 • I mellomtiden, i april 2019, fattet NHH et nytt vedtak som ga studenten mer tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid og hviletid utenfor eksamenslokalet. NHH var usikre om på Diskrimineringsnemnda hadde tatt høyde for det da de fattet sitt vedtak seks måneder senere.
 • Utover høsten 2019 ga NHH studenten tilbud om ytterligere tilrettelegging i form av forskjøvet eksamensstart med én time og eksamensgjennomføring på et eget rom med en tilgjengelig seng.
 • Studenten fastholdt at hen trenger eksamensstart senere enn klokken 10. Studentens advokat sendte 25. oktober et prosessvarsel til NHH.
 • I et endelig vedtak 26. februar i år ble students klage ikke tatt til følge.

Les bakgrunn: Kroniske søvnproblemer gir student eksamenstrøbbel. Varsler søksmål mot NHH for manglende tilrettelegging

«Misoppfattet»

Studenten har hele veien ønsket å starte eksamen tidligst klokken 12-13, og forklart dette med at hen kan ha vært våken fra klokken 12-17 dagen i forveien på eksamensdager.

Partner i Advokatfirmaet Sulland, Henriette Willix, fører saken for studenten.

I sluttinnlegget, som nå ligger tilgjengelig for pressen på domstol.no, skriver advokat Henriette Willix i Advokatfirmaet Sulland at: «... har krav på egnet og individuell tilrettelegging som ivaretar (...) konkrete behov for å sove uavbrutt frem til eksamensstart tidligst kl. 12-13, med den konsekvens at eksamensoppstarten må forskyves til nevnte tidspunkt.»

Verken Willix eller studenten har ønsket å kommentere saken overfor Khrono.

Willix argumenterer med at den tilretteleggingen NHH har tilbudt i form av forskjøvet eksamensstart, utvidet eksamenstid, hvile og tilgjengelig seng ikke er nok til å avhjelpe diagnosen studenten har.

«NHH synes å ha misoppfattet hvilke konsekvenser diagnosen har for (...) i eksamenssituasjonen», skriver Willix i sluttinnlegget.

Studenten ønsker oppreisning etter rettens skjønn og omkostninger for rettssaken.

Les også: NHH ga nytt tilbud om tilrettelagt eksamen - student vurderer fortsatt søksmål

Ønsker ikke å betale for hotellovernatting

Spørsmålet er om NHH har brutt likestillings- og diskrimineringsloven § 21 første ledd og universitets- og høyskoleloven (UHL) § 4-3 femte ledd første punktum.

Fakta

Dette sier lovverket

 • Likestillings- og diskrimineringsloven § 21:
 • Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.
 • Universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd første punktum.
 • Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.
 • Kilde: lovdata.no

Et viktig moment i begge paragrafene er at tilretteleggingen ikke fører til en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen.

«I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser», står det i universitets- og høgskoleloven.

Dette mener Regjeringsadvokatens kontor, som fører saken for Kunnskapsdepartementet og NHH, er et sentralt moment.

De viser blant annet til at studenten har «krevd at NHH» skal sørge for overnatting på hotell med en eksamensvakt som «skal sikre at ikke saksøker får tilgang til eksamensoppgaven i tidsrommet fra oppgaven anses offentlig (kl. 10 om morgenen) og frem til saksøker påbegynner eksamen».

Dette er en uforholdsmessig byrde for NHH, argumenterer Regjeringsadvokaten.

Satt av tre dager i retten

De viser også til at en eksamensstart klokken 12-13 og studentens krav om en egen eksamensoppgave vil føre til at studenten ikke kan vurderes opp mot andre studenter. Dette vil stride mot universitets- og høgskoleloven, som sier at «tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen», mener Regjeringsadvokaten.

Ellers mener Regjeringsadvokaten at tiltakene handelshøgskolen innvilget for studenten oppfyller kravet om egnet individuell tilrettelegging.

Willix tilbakeviser at studenten har krevd en egen eksamensoppgave.

«Det synes ikke nødvendig, og er heller ikke ønskelig. For det andre følger det altså av forarbeidene at det ikke skal gjøres en kost-nytte-vurdering. For det tredje har saksøkte selv dokumentert at egen eksamensoppgave har blitt utarbeidet en rekke ganger for andre studenter», skriver Willix.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Oslo tingrett. Rettssaken går fra klokken 13 til klokken 18 onsdag til fredag.

Saken er oppdatert kl. 15.11: I andre avsnitt sto det «tidligere studiested». Dette er nå endret til «studiested». I femte avsnitt under mellomtittelen «Ønsker ikke å betale for hotellovernatting» er det presisert at det er Regjeringsadvokaten som skriver i sitt sluttinnlegg at studenten «krevde» hotellovernatting.

Powered by Labrador CMS