Studentøkonomi

Stu­dent­le­der vil ha eks­tra sti­pend for tom­me hyb­ler

— Det bur­de fin­nes ord­nin­ger som hjel­per stu­den­ter her. Vi er nep­pe de enes­te som opp­le­ver det­te, sier to stu­den­ter ved Høgskulen på Vestlandet.

Sogndal-studenter sier digital undervisning har gjort at de har betalt for unødvendige hybler. Her fra Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal.
Publisert

Fle­re stu­den­ter har ikke hatt bruk for stu­dent­hyb­le­ne sine de siste to åre­ne. Men lom­me­bo­ka har li­ke­vel fått svi.

Nå et­ter­spør stu­dent­le­der høy­ere sti­pend for å bøte på kost­na­der for tom­me hybler.

Det er VG som først skriver om saken.

— Stor kost­nad

Sogn­dal-stu­den­te­ne Thea Bruar­øy (21) og Eli­se As­pe­nes (21), har beg­ge be­talt 6000 kro­ner for hyb­ler som har stått tom­me stør­ste­par­ten av ti­den, skri­ver VG.

De går på ba­che­lor­stu­di­et i bar­ne­vern ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Sto­re de­ler av stu­di­et har fore­gått di­gi­talt, og det har ikke vært nød­ven­dig å være ved stu­die­ste­det.

— I prak­sis har stu­di­et vårt vært stengt for fy­sisk un­der­vis­ning i to sko­le­år. Nes­ten alle reis­te hjem, men vi måt­te ha hyb­le­ne kla­re, i til­fel­le ting plut­se­lig end­ret seg, sier stu­den­te­ne til VG.

— Det­te er en stor kost­nad øko­no­misk, men for man­ge er det sik­kert det sik­kert tøft men­talt også, un­der­stre­ker de.

De sier at de ikke øns­ker å leg­ge an­sva­ret over på ut­lei­er, men et­ter­spør støt­te­ordn­in­ger:

— Det bur­de fin­nes ord­nin­ger som hjel­per stu­den­ter her. Vi er nep­pe de enes­te som opp­le­ver det­te.

Lå­ne­kas­sen bør un­der­sø­ke

— Vi har ikke over­sikt over hvor man­ge som har be­talt for tom­me hyb­ler, men det er klart det er man­ge stu­den­ter som mer­ker det­te øko­no­misk. Jeg ten­ker det­te er noe Lå­ne­kas­sen bur­de se på, sier le­der av Stu­dent­tin­get på Vestlandet, Jel­le Se­bas­ti­an Bruin, til VG.

Han ser for seg at en stør­re an­del av stu­die­lå­net blir om­gjort til sti­pend.

I dag er ut­gangs­punk­tet at 40 pro­sent av stu­die­støt­ta fra Lå­ne­kas­sen blir til sti­pend, res­ten må til­ba­ke­be­ta­les.

Jelle Sebastian Bruin, leder av Studenttinget på Vestlandet.
Powered by Labrador CMS