utenlandsk Utdanning

Tar fra Nokut og gir til nytt direktorat

Regjeringen vil krympe Nokut og la det nye stordirektoratet ta seg av godkjenning av utenlandsk utdanning.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier de vil se nøye på regjeringens argumenter før de kommer med sine reaksjoner på regjeringens forslag.
Publisert Oppdatert

Alle oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning flyttes til det nye HK-direktoratet (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), lyder det i regjeringens forslag, som er sendt på høring med frist 2. oktober.

I dag ligger mange av disse oppgavene hos Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og hvis Stortinget vedtar endringene vil Nokut bli kraftig krympet.

– En samling av alle godkjenningsoppgaver i det nye direktoratet mener jeg vil gi store gevinster og at vi kan bygge opp et godt fagmiljø for dette. Nokut på sin side skal fortsatt være et sterkt og uavhengig kvalitetssikringsorgan, med oppgaver knyttet til analyse og utvikling av kvalitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

I det nye direktoratet vil Nokuts godkjenningsoppgaver bli samordnet med tilgrensende oppgaver fra tidligere Diku, Unit og Kompetanse Norge, heter det.

En samling av alle godkjenningsoppgaver i det nye direktoratet mener jeg vil gi store gevinster og at vi kan bygge opp et godt fagmiljø for dette.

Henrik Asheim, statsråd

Endringene i Nokuts oppgaver innebærer endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven og må gjennom en prosess før de eventuelt blir vedtatt i Stortinget våren 2022.

Betydelig reduksjon av Nokut

Nokut har i dag 160 ansatte og omtrent 50 av dem jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning.

Nokut-direktør Kristin Vinje har kjempet for å beholde godkjenning av utenlandsk utdanning hos seg og mener at dette er en kjerneoppgave som henger sammen med, og er gjensidig avhengig av, de andre oppgavene som Nokut har innen tilsyn og kvalitetsutvikling. Det gikk fram av Nokuts innspill i forbindelse med Kunnskapsdepartementets arbeid med omorganiseringen av de underliggende etatene i vår.

— Hvordan reagerer du på regjeringens forslag?

— Jeg er ikke overrasket, for det har jo vært en diskusjon om det. Nå skal vi se grundig på argumentene og komme tilbake med et gjennomtenkt høringssvar innen fristen 2. oktober. Vi har lagt opp til en intern prosess i Nokut og vil også snakke med andre aktører, sier hun.

Vinje legger til at hun er veldig fornøyd med at regjeringen ønsker at Nokut fortsatt skal være et kvalitetsutviklingsorgan, der kontroll og utvikling henger sammen.

Ifølge regjeringens forslag beholder Nokut oppgavene som tilsyns- og akkrediteringsorgan, ansvarlig for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i sektoren, for økonomisk tilsyn med private høgskoler og studentsamskipnader og for Studiebarometeret.

Vil samle godkjenningsoppgaver

Regjeringens argumenter for å flytte godkjenning av utenlandsk utdanning til HK-direktoratet er å samle godkjenningsoppgaver ett sted for å samordne og optimalisere kunnskap og kompetanse.

«Det er også et selvstendig mål at alle oppgaver knyttet til godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning skal ha en enhetlig organisering og styring. Det vil gjøre at det rettslige grunnlaget for de ulike godkjenningsoppgavene blir likt, og at oppgavene vil bli definert som forvaltningsoppgaver med ansvaret lagt til departementet», heter det i høringsnotatet.

I dette ligger at alle godkjenningsoppgavene blir liggende i et direktorat, mens Nokut er et uavhengig forvaltningsorgan.

I sitt innspill til omorganiseringen i mars la Nokut vekt på sin uavhengige rolle.

«I en restrukturering av Nokut er det viktig for oss å påpeke at Nokut fortsatt får beholde både de oppgavene vi er forpliktet til å gjøre i henhold til internasjonale standarder og de oppgavene vi mener det er vesentlig å beholde i et uavhengig forvaltningsorgan. Det handler om tillit og legitimitet», het det i innspillet.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Nytt direktorat

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble etablert 1. juli 2021, og er eid av Kunnskapsdepartementet.

HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) , Kompetanse Norge, Universell, og deler av Unit og Norsk senter for forskningsdata (NSD). I tillegg kommer oppgaver som overføres fra Nokut.

Hovedkontoret er i Bergen, med kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Powered by Labrador CMS