Fakultetet som huser teaterutdanningen ved Nord universitet vil få nye etiske retningslinjer når det gjelder mobbing, trakassering, seksuell trakassering og intimitet, opplyser prodekan Egil Solli etter varsler om seksuell trakassering i fjor. Foto: Nord universitet

Kvinnelig ansatt sluttet etter anklager om seksuell trakassering

Varsling. En kvinnelig ansatt ved Nord universitet måtte slutte etter at studenter anklaget henne for seksuell trakassering. Universitetet karakteriserer likevel ikke saken som trakassering, men «belastende undervisning».

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nord universitet måtte også betale inntil 60.000 kroner i saksomkostninger til den kvinnelige førsteamanuensisen som valgte å slutte ved universitetet etter at hun i juni i fjor ble anklaget for seksuell trakassering og uortodokse undervisningsmetoder på universitetets skuespillerutdanning.

Universitetet og kvinnen er uenig om måten universitetet har håndtert studentvarslene på, men er enige om at «det er beklagelig at studenter har opplevd deler av undervisningen som belastende».

Vi bruker ikke uttrykket seksuell trakassering, nei. Men partene i saken er enige om at det er beklagelig at studenter har opplevd deler av under-visningen belastende.

Egil Solli

Dette kommer fram i saksdokumenter, møtereferat, advokatbrev og eposter i saken som Khrono har fått delvis innsyn i via Felles klagenemnd.

Kvinnen er den femte ansatte ved en kunstfagutdanning i Norge som det i løpet av de siste månedene har blitt kjent har sluttet etter anklager om seksuell trakassering. I tillegg kjenner Khrono til ytterligere to tilfeller som går noe lenger tilbake i tid.

Kysset en kvinnelig student

Saken startet i begynnelsen av juni i fjor da ledelsen mottok klager og bekymringsmeldinger fra noen studenter ved universitetets skuespillerutdanning. Det kommer ikke fram hvor mange studenter som sto bak klagene, da varslerne er anonyme.

Den kvinnelige læreren som underviste på skuespillerutdanningen ved universitetet ble blant annet anklaget for å ha kysset en kvinnelig student mens hun demonstrerte et «scenisk kyss» foran klassen. Ved et annet tilfelle under en improvisasjonsøvelse skal hun ha holdt en student i nakken og rumpa, kysset vedkommende og uttalt at «...this is how you make out on stage..» og sagt at hun ikke kunne forklare, men måtte vise hvordan man gjorde. En annen student skal, under en øvelse, ha måttet kle av seg på overkroppen, og mens hun satt i bh og bukse skal en annen ansatt ha ropt: «Spread you legs».

Den kvinnelige ansatte skal også ha bedt studenter om massasje både under undervisningen og i pauser.

Den kvinnelige læreren skal også på et tidlig tidspunkt ha bedt studentene om ikke å ha seksuelle forhold med hverandre, men etterhvert trukket dette tilbake etter at hun hadde «innsett at det ikke var mulig å leve i sølibat» i Verdal.

Enkelte studenter skal ifølge bekymringsmeldingen ha oppfattet miljøet ved utdanningen som sexistisk, mens andre igjen roser læreren for å ha bragt nye undervisningsmetoder inn i utdanningen.

«Omdisponert» umiddelbart

Kvinnen, og en kollega som også var til stede under undervisningen uten å gripe inn under kysse-episoden, ble umiddelbart «omdisponert» til andre arbeidsoppgaver etter at studentvarslene kom inn.

Ledelsen ved fakultetet ba også de to ansatte om ikke å ta kontakt med studenter eller å vise seg på skuespillerutdanningen før ledelsen hadde fått undersøkt fakta i saken.

Kvinnens advokat, Karoline Henriksen, er ifølge brev sterkt kritisk til universitetets håndtering av saken, og mener at håndteringen var brudd på arbeidsmiljøloven, at å nekte ansatte å ha kontakt med studentene lå utenfor arbeidsgivers styringsrett, blant annet.

Oppsigelse

To dager før kvinnens prøvetid gikk ut, i september i fjor, sendte universitetet en oppsigelse til den relativt nyansatte førsteamanuensisen. Oppsigelsen var i tillegg til studentvarsler, begrunnet med at kvinnen i den såkalte «omdisponeringsperioden» ikke hadde vært til stede ved universitetet for å utføre andre arbeidsoppgaver.

I sluttavtalen som ble inngått mellom partene i oktober 2017 kommer det fram at kvinnen selv valgte å avslutte arbeidsforholdet, men anklager om seksuell trakassering er ikke nevnt. Det står blant annet at:

«Partene er uenige om hvordan arbeidsgiver har håndtert mottatte klager og bekymringsmeldinger fra studenter i mai/juni 2017. Det er enighet om at det er beklagelig at studenter har opplevd deler av undervisningen belastende. Arbeidsgiver har ikke grunn til å tro at XXXXX har hatt andre intensjoner enn at handlingene i de aktuelle situasjonene skulle fremme læring og at det var en del av hennes undervisningsopplegg. Arbeidsgiver har forståelse for at situasjonen også har vært belastende for XXXXX. Begge partene ønsker hverandre alt godt, og har et felles ønske om ro i saken.»

Ifølge avtalen skal også universitetet betale saksomkostninger for kvinnens juridiske bistand med inntil 60.000 kroner.

Dekan og øverste leder ved fakultetet, Sarah Paulson, har signert avtalen på vegne av universitetet. Hun tiltrådte ved Nord universitet i januar 2017, men har nå sagt opp stillingen sin og skal begynne som dekan ved lærerutdanningen ved OsloMet i august i år.

Arbeidsmiljøkonflikter og splittelse

Ifølge de mer enn 200 sidene med saksdokumenter, møtereferater, mailutveksling og - etterhvert - advokatbrev som Khrono har fått delvis innsyn i, kommer det tydelig fram at det også har vært store arbeidsmiljø- og personkonflikter blant de ansatte ved utdanningen.

Det har også vært pedagogisk og faglig uenighet om undervisningsmetoder.

Ifølge møtereferater med førsteamanuensisen har hun forklart at hun driver undervisning ut ifra prinsippene om «kind heart, open mind og brave spirit». Ifølge hennes egne forklaringer i møtereferat innser hun at hun kan oppfattes som provoserende i undervisningen, og hun ser på seg selv som en «tourguide» og ikke en lærer.

I møter med ledelsen skal hun ifølge møtereferat ha beklaget at hun kysset en av studentene og at sånt ikke skal gjenta seg.

Førsteamanuensisen hadde undervist ved skuespillerutdanningen i to-tre måneder, da de første bekymringsmeldingene kom.

Ifølge dokumentene i saken er det enkelte av de ansatte ved utdanningen som karakteriserer vedkommendes undervisning og oppførsel som både «overgrep» og «seksuell trakassering», og det er tydelig to leire i det faglige miljøet. Også studentmiljøet var splittet i synet på saken.

Les også: Rektor om #metoo-sak: Vi fikk problemer med håndteringen

Sjokkert og undrende

Hovedpersonen selv ble både «sjokkert og undrende» når faggruppeleder og en HR-ansatt konfronterte henne med anklagene og at hun ikke lenger fikk lov til å ha kontakt med studentene.

Hun forteller også, ifølge referater, at hun har opplevd «et forgiftet miljø» blant de ansatte på utdanningen og at «noe riktig ille er på gang».

Protester fra øvrige ansatte

I midten av juni i fjor fant imidlertid ledelsen at de to utestengte vitenskapelige ansatte kunne gjeninnsettes i jobbene sin, men da reagerte flere av de øvrige ansatte ved utdanningen. En av dem - som ifølge ulike eposter og har vært et av bindeleddene mellom studentene som varslet og ledelsen - sa opp sitt engasjement i protest.

Den ansatte som sa opp i protest skrev i slutten av juni i fjor brev til studentene der vedkommende gir uttrykk for at hun «tar kampen for de utsatte, de som har opplevd urettferdighet, og tar vare på den svakeste part». Vedkommende gir også uttrykk for at studentene som ikke er enig i varslene har vedkommendes fulle respekt også. Den ansatte skriver også at:

«Jeg kommer tilbake dersom det viser seg at jeg jobber på et universitet med baller».

Sladdet arbeidsmiljø

I dokumentene som Khrono har fått tilsendt er en 10 sider lang beskrivelse av arbeidsmiljøet ved skuespillerutdanningen sladdet i sin helhet.

Etter det Khrono kjenner til så var det person- og arbeidsmiljøkonflikter ved skuespillerutdanningen som etterhvert ble en hovedgrunn til at den andre vitenskapelige ansatte ble «omdisponert» og nå har fått andre arbeidsoppgaver ved universitetet, selv om det også ble varslet om manglende tillit til vedkommende fra studenter ved et annet klassetrinn.

Prodekan Egil Solli, ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet bekrefter overfor Khrono at saken med den andre omdisponerte ansatte ble avsluttet i mai i år, men at det ikke foreligger noen konkret avtale som det er mulig å gi innsyn i.

— Vedkommende fortsetter ved Nord universitet, men med andre oppgaver enn tidligere, sier Solli.

«Bruker ikke uttrykket seksuell trakassering»

— Mener Nord universitet nå at det ikke forekom seksuell trakassering i saken mot den kvinnelige ansatte slik noen studenter varslet om?

Egil Solli, prodekan Nord universitet. Foto: Nord universitet

— Vi bruker ikke uttrykket seksuell trakassering, nei. Men partene i saken er enige om at det er beklagelig at studenter har opplevd deler av undervisningen belastende. Arbeidsgiver har heller ikke grunn til å tro at vedkommende har hatt andre intensjoner enn at handlingene i de aktuelle situasjonene skulle fremme læring og at det var en del av hennes undervisningsopplegg, siterer prodekanen fra avtalen som ble inngått mellom partene i oktober i fjor.

— Men enkelte av studentene opplevde dette som seksuell trakassering, enkelte ansatte har tilogmed karakterisert det som «overgrep», ifølge dokumentene?

— Vi oppfattet at da varselet kom, var det av en slik karakter at vi grep inn fort. Samtidig var vi veldig tydelig på overfor partene at det var en uoversiktlig situasjon, som vi måtte få oversikt over, og alle involverte måtte få uttale seg, sier Solli.

— Så dere synes ikke det var en overreaksjon å omdisponere de to ansatte og nekte dem kontakt med studentene og at de heller ikke fikk vise seg på campus?

— Vi reagerte utifra de opplysningene vi hadde der og da, og det som kom fram underveis i saken. Studenthensynet veide tungt. Samtidig var det viktig for oss å få belyst alle sider av saken og å unngå forhåndsdømming, sier Solli.

Nye etiske retningslinjer om intimitet

— Har Nord universitet lært noe av denne saken?

— Vi oppfatter at saken har vært uhyre kompleks, og vi har håndtert den etterhvert som ny kunnskap og nye oppysninger har blitt framskaffet, sier Solli.

Prodekanen kan også fortelle at de nå er i ferd med å utarbeide et sett med nye etiske retningslinjer på fakultetet.

— Vi oppretter enda tydeligere retningslinjer om hvordan man skal omgås i ulike situasjoner, både når det gjelder forhold kolleger imellom, mellom lærer og student og studentene seg imellom. Dette er viktig for å ha god opplevd studie- og læringskvalitet, sier Solli, og stikkord for retningslinjene er:

— Mobbing, trakassering, seksuell trakassering og intimitet, sier prodekanen.

Kjenner ikke til nye varsler

— Det har vært flere saker med varsler om seksuell trakassering ved kunstutdanninger, og flere av lærerne er ansatt eller leid inn på kunstnerisk kompetanse og ikke nødvendigvis på pedagogisk kompetanse. Kan det ha noe å si?

— Jeg ser at det er en diskusjon om dette. Men det er mange utdanninger som har tette forhold mellom lærer og student, sier Solli.

De nye etiske retningslinjene skal gjelde hele fakultetet og etterhvert muligens hele universitetet, ifølge Solli.

— Sett i ettertid; er det noe du/dere ville gjort annerledes i denne saken?

— Vi lærer av alle saker vi har. Ut i fra den informasjon og kunnskap vi til enhver tid hadde under saken handlet vi slik vi mente var riktig, sier Solli.

Han kjenner ikke til om det har kommet ytterligere varsler om seksuell trakassering på fakultetet.

— Var det også ulike pedagogiske retninger som sto mot hverandre i arbeidsmiljøet blant de ansatte her?

— Faglig uenighet og diskusjoner er noe som hører akademia til, og noe som skal være til gode for faglig utvikling, sier han.

Prodekanen ønsker ikke å kommentere om det har vært store arbeidsmiljøkonflikter ved skuespillerutdanningen.

— En tredje ansatt som sa opp engasjementet sitt underveis i saken har skrevet til studentene, ifølge dokumentene at, «Jeg kommer tilbake dersom det viser seg at jeg jobber på et universitet med baller». Jobber vedkommende hos dere i dag?

— Ja, vedkommende har et engasjement hos oss som timelærer, sier prodekan Solli.

Ingen ønsker om å kommentere

Advokat Karoline Henriksen i advokatfirmaet Henriksen Bakke-Nielsen ANS har representert begge de to «omdisponerte» ansatte i saken.

— Vi har ikke noe ønske om å kommentere saken, skriver hun i en sms som svar på Khronos henvendelser om hvordan de har opplevd universitetets håndtering av sakene.

Førsteamanuensisen som valgte å slutte i jobben har ikke svart på Khronos henvendelser.

Khrono har snakket med den andre vitenskapelig ansatte som var såkalt omdisponert i saken, men vedkommende ønsker heller ikke å kommentere saken.

Ifølge Nords ledelse er partene i saken informert om at det er gitt innsyn i saken.

(Red.mrk: Felles klagenemnd har innvilget en stor grad av innsyn i denne saken. I følgebrevet fra nemnda heter det bl.a. at «flere av dokumentene beskriver handlinger av ansatte under utførelse av arbeid for det offentlige. Disse opplysningene er så nært knyttet til arbeidsutførelsen, blant annet undervisning, at de ikke kan anses for å være taushetsbelagte opplysninger om de ansattes personlige forhold».

Felles klagenemnd har unntatt navnene på studentene som varslet da disse ønsket å være anonyme. Klagenemnda har ikke unntatt navnene på noen av de ansatte, verken de som er innklaget eller kollegene som har deltatt i epostutvekslinger, møter, og ellers bidratt inn i saken. Khrono har likevel valgt å ikke navngi ansatte, da det er universitetets håndtering av varsler om seksuell trakassering som var bakgrunnen for innsynsforespørselen.)

Les også: Flere saker om seksuell trakassering

Fakta

Registrerte saker i akademia 24.05.18

En spørrerunde Khrono har gjennomført til 21 høyere utdanningsinstitusjoner viser at over 100 saker om seksuell trakassering er registrert og kommet for en dag i løpet av #metoo-kampanjen og fram til mai 2018.

Dette er saker både av ny og gammel dato og det er både saker om ansatte og studenter.

Khrono presenterte også tall på det samme per 31. januar 2018. Institusjonene opplyser om rundt 12 nyregistrerte saker siden den gang.

Disse rapporterer om flere saker enn i januar 2018, totalt 12 saker:

 • UiT: studentombudet - 1 sak til, fra 22 til 23, Rapportert til ledelsen 2 nye saker fra 4 til 6​
 • UiS: - 1 sak, fra 1 til 2 (NB: Langeland-saken er ikke registrert som seksuell trakasseringssak)
 • USN: - 2 nye saker, fra 1 til 3
 • UiO: 1 ny sak i 2018, gjelder en ansatt
 • UiA: en ny sak, pluss en gammel sak som er innrapportert nå
 • UiB: Registrert tre «nye» saker i 2018

Her er totaltallene institusjonene rapporterer per mai 2018:

 • UiT: 6 til ledelsen, 23 til studentombudet
 • UiB: 19 UiO: 15-20, hvorav 9 er via studentenes Si fra-system
 • Nord: 12
 • NTNU: 11
 • UiA: 8
 • Norges musikkhøgskole: 4
 • NHH: 3
 • KHiO: 6
 • BI: 3 (etter #metoo, to per år før dette)
 • NMBU: 3
 • OsloMet: 2
 • Innlandet: 2 + 3 fra Høgskolen i Hedmark som er avsluttet
 • VID: 2
 • HSN/USN: 3 (seksuell trakassering, men også kritikkverdig oppførsel. Student varslet mot ansatt)
 • HiMolde: 1
 • UiS: 2
 • Kristiania: 1
 • Høgskolen i Østfold: 1
 • HVL: «Noen få» - 1 sak har vært omtalt i media.
 • HiVolda: 0
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS