høyesterett

Tilsynsutvalg dropper varslingssak mot Skoghøy

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy fikk et varsel mot seg da han var professor i Tromsø. Det er nå tatt ut av behandlingen når Tilsynsutvalget for dommere skal avgjøre om han har brutt god dommerskikk.

Her holder Høyesterett til i Oslo. Her begynte Jens Edvin Skoghøy som høyesterettsdommer i oktober 2020. Tidligere på året ble det sendt inn et varsel på ham da han var professor ved Universitetet i Tromsø..
Publisert Oppdatert

— Dette er ikke et forhold som utvalget vil foreta noen vurdering av. Vårt mandat er å vurdere om dommere har overtrådt sine plikter som dommere, eller på annen måte har opptrådt i strid med god dommerskikk, sier utvalgsmedlem Ketil Myhre til Dagbladet onsdag ettermiddag.

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy sendte mandag sitt svar til Tilsynsutvalget for dommere. Khrono har fått tilgang til brevet.

Skoghøy ber i sin uttalelse om at tidligere varslingssak blir avvist av tilsynsutvalg for dommere. Et par dager seinere kommer altså beskjeden om at varslingssaken, som justitiarius Toril Marie Øie i Høyesterett ønsket utvalget skulle vurdere, ikke blir en del av behandlingen.

Bakgrunnen for saken er at Øie sendte et brev til Tilsynsutvalget for dommere rett før jul. Der ønsket hun at utvalget vurderer om Skoghøy kan ha brutt de etiske kravene som stilles til dommere.

Hun viste der til medieoppslagene der høyesterettsdommeren anklaget sin kone for å ha forgiftet ham, noe ektefellen har avvist. I tillegg trakk Øie inn et varsel mot Skoghøy i februar 2020 om en hendelse som fant sted i januar. Da var han professor ved UiT Norges arktiske universitet.

— Fornuftig klargjøring

Juristene Katrine Holter og Eirik Holmøyvik har i Khrono reagert på at Øie meldte inn varslingssaken for Tilsynsutvalget for dommere.

Nå sier Holter om at varslingssaken er droppet:

— Det er en fornuftig klargjøring, og jeg tror også det var riktig at tilsynsutvalget nå går så tydelig ut og gir beskjed om dette. Det er viktig at tilsynsutvalget stenger døra ettertrykkelig igjen for forhold som er dommergjerningen uvedkommende, sier hun til til Khrono.

Videre sier hun at hvis ikke dette hadde skjedd, kan vi få en situasjon der folk kan grave fram uvedkommende forhold mot dommere man vil bli kvitt, sende det til utvalget og skape et offentlig press mot en dommer for å trekke seg.

— Ved at tilsynsutvalget går ut på denne måten, bidrar de til å beskytte dommeres uavhengighet, sier hun.

— Varslingssak må avvises

I sin skriftlige uttalelse til Tilsynsutvalget for dommere skriver Skoghøy:

«Henvendelsen vedrørende varslingssaken må klart avvises. Varslingssaken gjelder et forhold som fant sted 19. januar 2020. På det tidspunktet var jeg ikke dommer. Det er ikke mulig å krenke tjenesteplikter som dommer eller opptre i strid med god dommerskikk uten å være dommer», skriver han.

Høyesterettsdommeren viser til domstolloven paragraf 236 første ledd og merknadene til bestemmelsen.

«Det er altså en grunnleggende forutsetning for å kunne opptre i strid med god dommerskikk at man er dommer. Det var jeg ikke 19. januar 2020», skriver han.

Lot student overnatte

Det var en kvinnelig jusstudent som varslet etter at hun i januar traff Skoghøy i en taxikø, ble med ham hjem, drakk alkohol og overnattet. Dette fikk han en skriftlig tilrettevisning for av universitetet i oktober 2020. Det var påstand mot påstand om det hadde funnet sted noe av seksuell karakter, så dette tok ikke UiT stilling til i sin behandling av saken.

Skoghøy tiltrådte som dommer i oktober, og i november hadde Øie et møte med den nye dommeren, etter at hun ble kjent med varselet fra UiT. Der gjorde hun det klart at dette ikke er akseptabel atferd for en som er dommer i Høyesterett. Hun fant imidlertid ingen grunn til å gå videre med saken da den skriftlige advarselen handlet om forhold som gjaldt før var ble ansatt som Høyesterettsdommer.

Mener frist er overskredet

I brevet til Tilsynsutvalget for dommere skriver Jens Edvin A. Skoghøy at det foreligger en absolutt frist for å ta opp spørsmål om brudd på god dommerskikk. Tilsynsutvalget kan ikke ta opp en sak til behandling når det er gått mer enn ett år siden forholdet fant sted, argumenterer han.

Skoghøy skriver videre:

«På bakgrunn av at jeg ikke var dommer 19. januar 2020 og fordi fristen for Tilsynsutvalget for å ta saken til behandling under enhver omstendighet er overskredet, er det ikke noen grunn for meg til å gå inn på realitetene i varslingssaken.»

Videre viser han til at han oversendte den skriftlige advarselen fra UiT til Øie da hun spurte om å få den. Deretter spurte hun om hun kunne oversende den til Domstolsadministrasjonen, noe han sa ja til. Skoghøy skriver at etter et par dager fikk han underretning fra Høyesteretts direktør om at justitiarius hadde diskutert saken med Domstolsadministrasjonen (DA), og at verken DA eller justitiarius hadde funnet grunnlag for å reagere.

Nå har altså Tilsynsutvalget for dommere konkludert forut for videre behandling av de andre mediesakene: Varslingssaken er ikke relevant.

— Opp til tilsynsutvalget

Informasjonssjef Ida Dahl Nilssen ved Norges høyesterett uttalte seg i forrige uke til Khrono på vegne av justitiarius Toril Marie Øie.

På spørsmål om hvorfor varselet og den skriftlige advarselen fra UiT ble brakt på bane i brevet fra Øie, svarer Nilssen på e-post:

— Som det fremgår av brevet, er den umiddelbare bakgrunnen hans opptreden og uttalelser den senere tid. Det overlates til tilsynsutvalget å vurdere om den tidligere advarselen fra UiT og forhold rundt varslingssaken kan og bør trekkes inn i en helhetsvurdering sammen med det som er redegjort for fra nyere tid.

— Ser Øie noen prinsipielle betenkeligheter ved å trekke inn dommeres privatliv og atferd, som ikke er koblet til dommergjerningen på den måten hun har gjort?

— Det er opp til tilsynsutvalget å vurdere hvilke forhold det vil vektlegge i vurderingen. I de etiske retningslinjene for dommere, som ligger til grunn for tilsynsutvalgets behandling, er det også punkt som gjelder atferd utenfor tjenesten.

I retningslinjene står det blant annet:

«En dommer skal også utenfor tjenesten opptre slik at atferden ikke er egnet til å skade respekten for eller tilliten til domstolene

Akuttinnlagt på Ullevål

Resten av brevet fra Skoghøy handler om medieoppslagene om forgiftning, hvor syk han har vært og at Høyesterett registrerte en personlighetsforandring. Slik han forsto det ble det reagert på redusert balanse, sløvet tale og at han stadig glemte koder.

«Det er et faktum at jeg har vært utsatt for tilførsel av gift fra mai 2022 til 18.oktober 2022», skriver han. Videre at han ble stadig dårligere, og fra midten av september 2022 fikk han studiepermisjon.

Han sier videre at han ikke har uttalt seg i media i egenskap av å være høyesterettsdommer, men som fornærmet i et straffbart forhold. Da er han som fornærmet berettiget til å mene noe om hvem som er gjerningspersonen og å gi uttrykk for det, skriver han i sin uttalelse til Tilsynsutvalget for dommere.

Thorstein Funderud Skogvang i Nord-Troms og Senja tingrett er leder av Tilsynsutvalget for dommere. Han opplyser at det er usikkert når denne saken blir behandlet i utvalget. De har møter 7-8 ganger i året, der hver sak som regel blir behandlet på første møte etter at den er ferdigbehandlet. Hvor lang tid saksforberedelsene tar, varierer fra sak til sak.

Powered by Labrador CMS