styremøte

Ubrukte midler og status for byggeprosjekter

Håndtering av ubrukte midler og status for Livsvitenskapsbygget er blant sakene på styremøtet ved Universitetet i Oslo tirsdag.

Daværende statsminister Erna Solberg satte i 2019 i gang gravearbeidet på det som skal bli Livsvitenskapsbygget, etter planen ferdig i 2026. Tirsdag får styret en orientering om hvordan det går med dette o andre bygg- og eiendomsprosjekter.
Publisert

Styret ved Universitetet i Oslo (UiO) har møte i Professorboligen i Oslo sentrum tirsdag 5. desember fra kl. 10.

En av sakene er håndteringen av universitetets ubrukte midler.

UiO hadde ved utgangen av oktober et akkumulert mindreforbruk på cirka 10 prosent av bevilgningen i 2023. Dermed må en del av mindreforbruket settes av i en investeringsplan for å unngå at Kunnskapsdepartementet inndrar midler.

I 2024 settes 193,5 millioner kroner av til investeringer, der det største beløpet er 150,5 mill. til større vedlikeholdsinvesteringer og 43 mill. til forskningsinfrastruktur. 

I perioden 2024-2028 settes 450 mill. kroner av avsetningene av til investeringer, blant annet til å rehabilitere dagens farmasibygg og gjøre det om til et bærekraftshus når farmasi flytter inn i det nye Livsvitenskapsbygget.

Bekymret for husleie

Styret skal også informeres om den lange rekken av bygg- og eiendomsprosjekter ved UiO. Blant dem er Livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i 2026. Ifølge oppdragsbrevet byggherre Statsbygg fikk fra Kunnskapsdepartementet i oktober 2023 skal UiO og Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus HF samlokaliseres i et felles bygg for livsvitenskap.

UiO er bekymret for prosjektets økte kostnader og konsekvenser dette har for fremtidige husleieforpliktelser, går det fram av orienteringen.

 «For tiden arbeider partene med å beregne fremtidig husleie og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, og det utredes fremtidig driftsmodell og ansvarsfordeling», heter det.

Kutt på grunn av studieavgift

En annen sak handler om kuttet UiO har fått i sin bevilgning på grunn av forventede inntekter i form av studieavgift fra studenter utenfor EU/EØS. UiO kutter 40,4 millioner kroner i budsjettet for 2024 på grunn av frafall av studenter fra disse landene, og nå skal kuttet fordeles på de ulike fakultetene.

Universitetsstyret skal også ansette ny direktør for Kulturhistorisk museum etter dagens direktør Håkon Glørstad og vedta hvem som blir æresdoktorer i 2024, men disse sakene er unntatt offentlighet.

På sakskartet:

 • Direktør ved Kulturhistorisk museum, unntatt offentlighet
 • Forslag til æresdoktorer 2024, unntatt offentlighet
 •  Presentasjon av Det utdanningsvitenskapelige fakultet

  ved dekan Rita Hvistendahl

 • Rapport fra arbeidsgruppen for Bærekrafthuset

 • Investeringsplan 2024—2028

 • Fordeling 2023 — Kompensasjon for valutasvingninger mediekjøp

 • Endelig fordeling 2024 — Intern håndtering av kutt i rammen som følge av innføring av studieavgift

 • Oppnevning av leder av Skikkethetsnemnda

 • Internrevisjonens årsplan 2024

 • Ekstern evaluering av internrevisjonen — kvalitetskontroll

 • Faglig utvikling av Livsvitenskapsbygget

 • Status bygg- og eiendomssaker

 • Oslo Science City — Kunnskapsbyen i Oslo

  Kort orientering om utbyggingsprosjektene i området.

 • Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet NIBIO og eierskap til insektsamling

 • Orienteringer fra universitetsdirektøren

Sakspapirene kan lese her

Powered by Labrador CMS