styringsform

Uenighet om dekanvalg ved Universitetet i Agder

Det blir rektorvalg på Universitetet i Agder på nyåret, men nå skal styret ta stilling til om også dekanene skal velges. Internt er det uenighet.

Styret ved Universitetet i Agder vedtok i september at rektor fortsatt skal velges. 23. november står styringsmodell på fakultetene på styrets sakskart.
Styret ved Universitetet i Agder vedtok i september at rektor fortsatt skal velges. 23. november står styringsmodell på fakultetene på styrets sakskart.
Publisert Oppdatert

14. september vedtok styret ved Universitetet i Agder (UiA) med stort flertall å fortsette med valgt rektor neste fireårsperiode fra 1. august 2023. Vedtaket skal også gjelde for fremtidige rektorperioder med mindre styret vil ta saken opp til ny vurdering.

Rektorvalget ved UiA skal skje i slutten av januar med en eventuell andre valgomgang i februar.

Nå er det styringsform på fakultetsnivå som står på dagsordenen. 23. november skal styret bestemme om også dekanene skal velges, eller om man skal fortsette som i dag med ansatte dekaner.

I en intern høring tidligere i år var det store flertallet tydelig på at valgt rektor var den beste styringsformen og argumentene gikk på at valg gir større legitimitet og tillit og kan bidra til større medvirkning og engasjement blant de ansatte.

Intern uenighet

Noen slik enighet er det ikke når det gjelder styringsform på fakultetene. Om dette er meningene delte på UiA, viser høringen.

Handelshøgskolen ved UiA går inn for valgte dekaner, og sier at det vil gi økt konsistens i styringsmodellen og man unngår situasjoner der ansatte dekaner leder sitt eget styre. Fakultet for samfunnsvitenskap argumenterer også for valgt dekan og sier at en slik styringsform kan styrke den demokratiske deltakelsen og vitenskapelige styringen av universitetet.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap ønsker på sin side å fortsette som i dag med ansatt dekan. Avdeling for lærerutdanning støtter også ordningen med ansatte dekaner, og at dekanene er leder for fakultetstyrene og styret for lærerutdanningene.

Ikke alle uttaler seg om styringsform på fakultetsnivå i høringen, og flere sier at det trengs mer utredning før de kan ta stilling til spørsmålet.

Få valgte dekaner

I dag er det kun Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) som har valgte dekaner, men ved UiB er det også to ansatte dekaner.

Ved Norges handelshøgskole, som ikke har fakulteter, vedtok styret i 2020 å gå bort fra valgte instituttledere og i stedet ansette.

Ved UiA er ordningen i dag at dekanene ansettes og de er også styreledere i fakultetsstyret. Styringsformen er todelt ved at dekanen leder fakultetet sammen med en fakultetsdirektør.

«Viktigst at rektor er valgt»

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiA, Tom Roar Eikebrokk, sier at det var viktig for dem at rektor skal velges, men at de ikke har uttalt seg spesielt om styringsform på fakultetsnivå. Selv håper han at det fortsetter som i dag med ansatte dekaner.

Tom Roar Eikebrokk er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet.
Tom Roar Eikebrokk er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet.

— Jeg synes det har fungert godt med ansatte dekaner og ser ikke noe behov for å endre på det, sier han.

Eikebrokk påpeker at spesielt for fagområder som er i utvikling vil ansatte dekaner bety at man åpner opp for et bredere tilfang av kompetanse.

— Vi har ikke så store, etablerte fagmiljøer som UiO og UiB, og det kan være vanskelig å finne folk internt som er rustet og har nok erfaring til å gå inn i en dekanrolle, påpeker han.

— Da måtte man kanskje sende kandidater på dekankurs før et eventuelt valg, legger han til.

Forskerforbundet er svært fornøyd med at universitetsstyret vedtok å fortsette med valgt rektor. Eikebrokk sier det var det viktigste for dem var å få demokratisk kontroll på toppnivå.

— Valgt rektor kan være med på å motvirke fremmedgjøring i organisasjonen og skape mer engasjement, medvirkning og deltakelse i interne prosesser, sier han.

Ser mange fordeler ved valg

Styret ved Fakultet for samfunnsvitenskap påpeker i sin uttalelse at en valgt dekan vil være koblet tett på fagmiljøene og at de ansatte antakelig vil være sterkt engasjert både i valg av dekan og i en valgt dekans disposisjoner.

Fakultetsstyret trekker fram flere fordeler med en valgt dekan som øverste faglige og administrative leder.

«En valgt dekan med ledelsesansvar i en enhetlig styringsmodell vil ha et klart og tydelig mandat fra og ansvar overfor ansatte. Det vil dessuten ikke være uklarhet i roller og beslutningsansvar og det vil være mindre sjanse for at informasjon går tapt i og mellom ulike beslutningslinjer», skriver fakultetsstyret.

Likevel etterlyser fakultetet en grundigere utredning og diskusjon om styringsform på fakultetsnivå og hvordan dette kan fungere sammen med ledelsesmodellen på toppnivå.

Powered by Labrador CMS