Universitets- og høgskolerådet

UH-toppene møtes i Bergen. Skal diskutere budsjett i lukket møte

Bråket rundt revidert nasjonalbudsjett er ikke på dagsorden under Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte, men vil «helt åpenbart» bli et tema på rektormøtet, sier generalsekretær Nina Sandberg.

Alle landets universitets- og høgskoletopper møtes i Bergen de neste to dagene til seminar og representantskapsmøte. Kutt i Forskningsrådet står ikke på dagsorden. Bildet er fra et tidligere representantskapsmøte i Trondheim.
Publisert Oppdatert

Bergen/Oslo (Khrono): Forrige uke foreslo regjeringen store kutt i forskning og høyere utdanningssektoren. Statsråd Ola Borten Moe kastet også styret i Forskningsrådet.

Og torsdag og fredag, 19. til 20. mai, skal representantskapet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) møtes for første gang siden mai 2021. Denne gangen i Bergen.

Her skal de 32 medlemsinstitusjonene møtes for faglig påfyll og et formelt møte.

Fakta

Program og saksliste for møtet:

Saksliste representantskapsmøte:

 • 22/001 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 22/002 Referat fra representantskapsmøte 27. mai 2021
 • 22/003 Styrets virksomhet siden forrige møte
 • 22/004 Årsregnskap for UHR 2021 22/005 UHRs årsrapport 2021
 • 22/006 Forslag til UHRs budsjett 2022
 • 22/007 Forslag til UHRs budsjett 2023
 • 22/008 UHRs innspill til statsbudsjett 2024
 • 22/009 Suppleringsvalg til UHRs styre
 • 22/010 Oppnevning av valgkomite for valg av representanter til UHRs styre 2023-2025

Seminar 19. mai:

 • Kl. 13:05 Regjeringens politikk for desentralisert og fleksibel utdanning - Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp)
 • Kl. 13:15 Hva mener studentene? - Påtroppende NSO-leder Maika Marie Godal Dam
 • Kl. 13:35 Universitetenes og høgskolenes rolle i kompetansebygging og samfunnsutvikling i Vestland fylke – Fylkesordfører Jon Askeland (Sp)
 • Kl. 14:05 Hvordan møter vi økte krav til livslang læring og omstilling, og hvordan bør universitetene og høgskolene bidra framover? – Kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt
 • Kl. 14:35 UHR som drivkraft for utdanning og forskning i hele landet– Styreleder i UHR Sunniva Whittaker 
 • Kl. 15:10 Panelsamtale: Eksempler til etterfølgelse - hvordan samarbeider vi for å møte kompetansebehovet? – Prorektor Pinar Heggernes, UiB; Rektor Gunnar Yttri, HVL; Direktør Odd Gurvin, Norwegian Cognitive Center; Seniorrådgiver Sølvi Olrich Sørebø, KS Vest-Norge; Regiondirektør Helene Frihammer, NHO Vestlandet; Seksjonsleder, Kathrin Jakobsen, Vestland fylkeskommune - Seksjon for forsking, kompetanse og internasjonalisering; Ordstyrer: Sunniva Whittaker, styreleder i UHR
 • Kl. 16:15 Plenumsdebatt med innledere, panel og ledere fra UHRs medlemsinstitusjoner 
 • Kl. 17:05 Avslutning og videre arbeid – Styreleder i UHR Sunniva Whittaker

Program 20. mai:

 • Kl. 09 til 10 Uformelt rektormøte
 • Kl. 10:15 til 13:00 Representantskapsmøte
 • Kl. 12:50 HK-dir - samfunnsoppdrag, roller og virkemidler - Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Men bråket rundt revidert nasjonalbudsjett er ikke på dagsorden.

«Handlingsrommet blir strammere»

Representantskapet skal på fredagens møte drøfte UHRs innspill til statsbudsjettet 2024. Styret har siden februar arbeidet med sine prioriteringer, og foreslår blant annet å øke satsingen på forskning og utvikling (FoU).

«Dette bør være en prioritert satsing i oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. I budsjettinnspillet for 2023 spilte UHR inn at BNP-målet for offentlig finansiert FoU bør økes til 1,25 %. Det sier imidlertid lite om hvor vi mener den offentlige FoU-innsatsen bør prioriteres. Spesielt i en tid der regjeringen signaliserer at det økonomiske handlingsrommet blir strammere, bør vi peke på noen konkrete områder der vi forventer vekst», heter det i sakspapirene.

Mer til Forskningsrådet og EU

Styret peker ut to områder som de mener bør løftes fram i innspillet. «Insentiver og virkemidler for økt norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og høyere utdanning, herunder European Universities», er det ene området. Videre trekker de fram:

«Mer midler til Forskningsrådet, spesielt midler til langsiktig, grunnleggende forskning. Forskningsrådet har over tid fått reduserte bevilgninger, noe som svekker balansen mellom Forskningsrådet og institusjonenes rammebevilgning. Det er viktig med en solid nasjonal konkurransearena, blant annet som en treningsarena på vei mot å søke finansiering internasjonalt.»

Blir tema under rektormøtet

Sakspapirene er datert 6. mai, før Ola Borten Moe 12. mai kastet styret i Forskningsrådet på grunn av milliardunderskudd.

Generalsekretær i UHR Nina Sandberg.

Generalsekretær i UHR, Nina Sandberg, opplyser at dagsorden for de formelle representantskapsmøtene er bundet til vedtektene, og må bli sendt ut lenge før selve møtet. Men:

— Det er helt åpenbart at det blir et tema under møtet med rektorene. Sunniva (Whittaker red.anm.) kommer også helt sikkert til å si noe om det under sin avslutning, sier Sandberg.

Etter at representantskapsmøtet ble åpnet for offentligheten har rektorene hvert år hatt et uformelt og lukket møte, uten dagsorden. Dette skal de også ha fredag morgen, før representantskapsmøtet.

Velger nytt styremedlem

Det skal også gjennomføres suppleringsvalg av styrerepresentanter under representantskapsmøtet fredag.

Arne Krumsvik slutter som rektor på Høyskolen Kristiania og skal ikke fortsette i styrevervet. Det skal velges en styrerepresentant og en ny vararepresentant for å erstatte han.

Arne Krumsvik går av som rektor ved Høyskolen Kristiania og må erstattes i UHR-styret.

Ole Gustavsen slutter som rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og går av som Klaus Mohns personlige vara i styret. En ny personlig vara for Mohn skal altså velges.

Foreslått til vervene er:

 • Medlem: Kjetil Fretheim, prorektor ved MF vitenskapelige høyskole.
 • Personlig varamedlem for Fretheim: Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøgskole.
 • Personlig varamedlem for Klaus Mohn: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor ved Høgskolen i Østfold.

Vil ha økt studiestøtte

I tillegg til en økt FoU-satsing foreslår styret ytterligere to prioriteringsområder til statsbudsjettet 2024.

Styret ønsker et punkt om livslang læring og desentralisert utdanning. «Vi forventer at regjeringens ambisjoner konkretiseres i den kommende langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Dette er et område der gapet mellom regjeringens ambisjoner og institusjonenes ressurser er stort», heter det i sakspapirene.

Styret foreslår også å skape bedre rammevilkår for studentene gjennom økt studiefinansiering og flere studentboliger.

«UHR har tradisjon for å støtte studentenes budsjettkrav, og styret ønsker å prioritere dette også for 2024. Å ha gode rammer rundt studiene og en trygg økonomi er svært viktig for studentenes læring og trivsel.»

Styrevalg i 2023

Under neste vårs representantskapsmøte skal et nytt UHR-styre for 2023 til 2025 velges. Representantskapet skal derfor velge en ny valgkomité.

Innstilt til komiteen er:

 • Leder: Arne Krumsvik, avtroppende rektor ved Høyskolen Kristiania og UHR-styremedlem.
 • Medlem: Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.
 • Medlem: Ole Gustavsen, avtroppende rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og avtroppende vara i UHR-styret.
 • I tillegg kommer en representant utpekt av Norsk studentorganisasjon.
Powered by Labrador CMS