Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, går av etter to perioder neste år. Kan hende blir etterfølgeren hans en tilsatt og ikke valgt rektor. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Topptungt utvalg går for tilsatt rektor ved Universitetet i Oslo

Dersom et utvalg får det som de vil kan valgt rektor og styreleder Ole Petter Ottersen bytte plass med en ansatt rektor og ekstern styreleder fra neste år. Styret ved Universitetet i Oslo drøfter saken mandag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalget som har utredet ny ledermodell for Universitetet i Oslo har vært ledet av tidligere rektor Anders Underdal. Flertallet på 10 personer, som anbefaler at UiO går over til ansatt rektor og ekstern styreleder, består av både tidligere og nåværende dekaner, professorer, institutt- og senterledere - alle folk som ikke akkurat er lettvektere i universitetsmiljøet.

I et mindretall på fem finner man representanter for fagforeningene, studentene og hovedverneombudet, samt professor Hans Petter Graver.

På styremøtet mandag

Saken står på dagsorden på mandagens styremøte under den noe kryptiske overskriften V-SAK 3 «SAB. Rapport fra arbeidsgruppe 4. Avklaring av høringsprosess».

SAB, er forkortelse for Strategic Advisory Board, en ekstern gruppe av internasjonale ledere og akademikere som har kommet med råd i den strategiske jobbingen ved UiO. Råd som igjen er fulgt opp med egne utredninger, blant annet denne SAB-rapporten som heter:  En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål. 

<<...innføring av enhetlig ledelse også på nivå 1 (rektornivå) er viktig for å oppnå delmålet om å rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse>>

Rapport fra Underdal-utvalget

Rektorvalgets høyborg

Universitetet i Oslo, sammen med Universitetet i Bergen, blir regnet som det tradisjonelle universitetsdemokratiets høyborger og dermed de varmeste forsvarerne av ordningen med akademisk valg av rektor. Rektorene Ole Petter Ottersen ved UiO og Dag Rune Olsen, ved Universitetet i Bergen, frontet i fjor en underskriftskampanje som protesterte mot at ansatt rektor og ekstern styreleder skulle bli normalmodellen ved norske høgskoler og universiteter. 

Les også:

Nå blir Universitetet i Oslo utfordret på nettopp ledermodellen sin, året før rektorperioden til nåværende rektor Ole Petter Ottersen går ut: 

Et solid flertall (10 av 15) av et topptungt utvalg som blant annet har utredet lederorganiseringen ved universitetet anbefaler at universitetet bytter ut nåværende ledermodell med enhetlig ledelse, altså innfører ansatt rektor og ekstern styreleder.

Denne modellen er også helt i tråd med den blåblå regjeringens og Kunnskapsdepartementets ønske om hva som skal være normalmodellen for lederorganisering ved landets høgskoler og universiteter. Endringen i Universitets- og høgskoleloven som vil endre dette, blir etter alle solemerker vedtatt i Stortinget rett etter påske. 

Rydde uklarhet av veien

Utvalget som har utredet spørsmålet for styret ved Universitetet i Oslo har bestått av 15 personer, og av disse går 10 inn for at universitetet skal bytte ledermodell. 

De mener at «innføring av enhetlig ledelse også på nivå 1 (rektornivå) er viktig for å oppnå delmålet om å rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse», heter det i rapporten som universitetsstyret skal behandle i sitt møte førstkommende mandag. 

Se også: Hele rapporten kan du lese her

Det er bare tre uker siden UiO-rektor Ole Petter Ottersen sa i et intervju med Uniforum at han antar at det fortsatt vil være valgt rektor ved UiO også i neste periode   Ifølge avisa er han ganske sikker på å ha tilstrekkelig støtte i universitetsstyret til å bevare den valgte modellen. Svaret hans er kort og greit «ja» på avisens spørsmål om han mener det er mest sannsynlig at også UiOs neste rektor blir valgt, ikke ansatt.

Les også: Tror på fortsatt valgt rektor

Bred høring og vedtak i juni

Men debatten kommer altså nå - med full tyngde. Ifølge styrepapirene til mandagens møte skal rapporten der ny ledermodell er et av foreslåtte tiltak ut på bred høring ved universitetet i april og mai før universitetsstyret skal gjøre sitt endelige vedtak på møtet 21. juni. På det tidspunktet kan ny forskrift om at normalmodellen er ansatt rektor være på plass. Hvis det er tilfelle kan en endring av ledelsesmodell gjøres med simpelt flertall der det i dag kreves 2/3 flertall.  

Ottersen understreket også overfor Uniforum at styret diskuterte tematikken i august i fjor, da endringsforslagene i universitets- og høyskoleloven var ute på høring. I UiOs høringsuttalelse het det blant annet at det for å tydeliggjøre universitetenes autonomi, ikke må legges opp til noen hovedmodell for ledelse.

— Dersom Stortinget sier ja til regjeringens forslag til hovedmodell for ledelse, betyr det at UiO automatisk må ansette neste rektor, med mindre universitetsstyret fatter et vedtak om fortsatt valgt ledelse, spurte Uniforum.

Flere tror på fortsatt valgt rektor

— Regjeringens forslag innebærer ingen automatikk, men angir en såkalt normalmodell for styring og ledelse i universitets- og høgskole-sektoren, mener rektor Ottersen.

Dekan på Odontologisk fakultet, Pål Barkvoll, er en av flere UiO-dekaner som har argumentert offentlig for ansatt ledelse, blant annet i en kronikk i Aftenposten sist sommer, sammen med Fanny Duckert, Frode Vartdal og Peter Maassen.

Likevel har han ikke noe tro på at det blir noe annet enn valg i neste runde her på UiO.

— Løpet er kjørt for ansatt ledelse i overskuelig framtid. Det er ikke noe klima i organisasjonen for noe annet enn valg, konstaterer dekanen i samme sak i Uniforum.

— Selv om jeg ønsker noe annet selv, så tror jeg altså det blir slik, sier Barkvoll, som likevel åpner for at endringen kan komme til å skje i framtiden. 

Medisindekan Frode Vartdal er også tilhenger av ansatt rektor, men har ingen formening om hva universitetsstyret sier om saken. 

— Jeg kjenner ikke de som sitter i styret godt nok. Jeg vet de har delte meninger, men jeg vet ikke hvilket standpunkt de kommer til å lande på, sier han til Uniforum, og legger til at han ikke tror at tiden er moden for ansatt rektor ved UiO ennå.

5 vil ha valgt rektor

Flertallet i utvalget som har har levert sin rapport til unviersitetsstyret nå legger til grunn at UiO ved en eventuell overgang til departementets hovedmodell med tilsatt rektor, vil gjøre god bruk av det handlingsrom modellen gir for selv å bestemme hvordan søke- og innstillingsprosedyrene skal utformes. De har sett på flere modeller fra utenlandske universiteter blant annet.

Et mindretall på fem mener at dagens ordning med to-delt ledelse på nivå 1 kan fungere godt, og at de konkrete utfordringene som det pekes på, kan løses gjennom en «pragmatisk klargjøring av prosedyrer».

Mulige hybrid-modeller

Et samlet utvalg ser det som viktig at rektor, også der utpeking skjer ved tilsetting, har et mandat fra universitetssamfunnet, og viser til at det finnes flere «hybridmodeller» som kan ivareta det hensynet.

En av disse hybridmodellene er den som diskuteres, og antakeligvis avvikles, på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås om dagen. Der valgte de først en rektor som så ble ansatt av en ekstern styreleder oppnevnt av departementet. 

Les også: 

75 av 80 valg med én kandidat

Arbeidsgruppen ved UiO har merket seg at ved de 80 ledervalgene på nivå 2 og 3 (fakulteter og institutter red.mrk) som er gjennomført ved UiO de siste 10 årene, hadde fem valg to kandidater, mens de øvrige 75 hadde bare én kandidat.

«Forklaringen på mangelen på åpen konkurranse kan være sammensatt, men valg med bare en kandidat er likevel ingen tilfredsstillende standardprosess for utpeking av ledere», heter det i rapporten.

I samme periode (2005-2015) var det 92 saker med rekruttering av ledere gjennom tilsetting (instituttledere, museumsdirektører, senterledere). I 34 av disse tilsettingssakene var det bare en søker, mens det i hver av de øvrige sakene var flere søkere.

I tillegg til innføring av enhetlig ledelse og ekstern styreleder foreslår utvalget flere tiltak, blant annet tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i organisasjonen.

Utvalget bak rapporten er enig om de fleste forslag til tiltak, det er stort sett i spørsmålet om valgt eller ansatt rektor de splitter lag. 

Tre kategorier tiltak

Tre kategorier av tiltak synes særlig viktige, heter det i rapporten:

a) Klarere prioritering av kvalitet ved fordeling av interne midler til fagmiljøer og prosjekter/tiltak.

b) Rekruttering av vitenskapelig personale, hvor UiOs muligheter til å nå opp i konkurransen om kandidater på høyt internasjonalt nivå bedres gjennom bl.a. raskere behandling av tilsettingssaker, og økt innsats for å utforme attraktive karriereplaner for fremragende unge forskere i etableringsfasen.

c) Rekruttering av ledere, hvor (a) begrensninger som utelukker eksterne kandidater oppheves, (b) aktivt søk etter godt kvalifiserte kandidater også utenfor UiO inngår i prosessen, og (c) også «hybridmodeller» – her: modeller som kombinerer aktivt søk og grundig vurdering av kvalifikasjoner (hvor studenter og ansatte har viktige roller) med et avklart mandat fra universitetssamfunnet – vurderes på nivåene 1 og 2. 

A Ladder to the Stars

 I 2014 leverte Strategic Advisory Board (SAB) inn en egen rapport Build a Ladder to the Stars.  Universitetsstyret er styringsgruppe for hele SAB-prosessen, og styret nedsatte fire arbeidsgrupper for å følge opp rapporten. De tre andre gruppene leverte sine rapporter i fjor, om forskningskvalitet, utdanningskvalitet og tverrfaglighet. Gruppa som har sett på oganisasjon og ledelse leverer altså sin rapport nå.

Også utvalgsleder og tidligere rektor Arild Underdal uttalte seg i den omtalte saken i Uniforum i februar i år, rett før utvalget skulle ha sitt siste møte. Her avviste han langt på vei at de kom til å mene noe om tilsatt eller valgt rektor. 

— Dere kommer ikke til å si for eksempel «ja, vi må ha ansatt rektor/dekan»?

— Nei, vi vurderer generelle tiltak som kan styrke UiO i konkurransen om dyktige ledere.  

— Sånn ser det i hvert fall ut foreløpig, før alt er ferdig avklart innad i gruppen. Det kan jo hende noen mener vi må være tydeligere i dette spørsmålet, tilføyde Underdal den gangen.

Og det kan se sånn ut på det endelige resultatet, der Underdal selv er en del av flertallet som anbefaler tilsatt rektor. 

Ifølge det Khrono får opplyst ønsker ingen i utvalget å kommentere rapporten før den er formelt behandlet i universitetsstyret førstkommende mandag. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS