Prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen på Nord universitet. De ser fram til å være endel av tilsynsrunden NOKUT skal gjennomføre mot fire høgskoler og universiteter som alle har åtte campus eller mer. Foto: Nord universitet

Skal sjekkes på utdanningskvalitet

Innspeksjon. To høgskoler og to universiteter med mange campus og studiesteder skal sjekkes for utdanningskvalitet. Konklusjonen kommer høsten 2019.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge har det til felles at de ganske nylig har vært gjennom fusjoner og har mange studiesteder/campuser med stor geografisk spredning.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er i gang med et pilotprosjekt med periodisk tilsyn med universiteters og høgskolers systematiske kvalitetsarbeid.

Sju vitenskaplige først

Sju vitenskapelige høgskoler deltar frivillig i pilotprosjektet, og resultatene fra de fire første tilsynene legges fram for NOKUTs styre 14. juni.

Les også: Skal sjekke kvalitetsarbeidet ved sju vitenskapelige høyskoler

De fire neste institusjonene som skal ha tilsyn med kvalitetsarbeidet er Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge, og seksjonssjef Hege Brodahl i NOKUT forteller at denne type tilsyn går over tre semestre.

Oppstarten er høsten 2018, da får institusjonene dokumentasjonskravene de skal svare på. Våren 2019 sender de dokumentasjon til NOKUT og får besøk av den sakkyndige komiteen som NOKUT har oppnevnt, og høsten 2019 blir det vedtak i NOKUTs styre.

— Styret kan konkludere på tre ulike vis, at kvalitetsarbeidet ved institusjonen er tilfredsstillende, har enkelte mangler eller vesentlige mangler, sier Brodahl og fortsetter:

— Hvis styrevedtaket ender på vesentlige mangler så er det selvsagt alvorlig, men institusjonen vil da få et år på seg på å rette opp de feil og mangler som er oppdaget. Etter dette blir det en ny runde, før ny behandling i styret. Et eventuelt nytt negativt vedtak vil få konsekvenser for institusjonen.

NOKUT tilsynet er en mulighet for å få et eksternt blikk på det vi har utviklet og implementert så langt.

Hanne Solheim Hansen

Brodahl poengterer at kravene knyttet til det systematiske kvalitetsarbeidet er de samme for alle høyere utdanningsinstitusjoner, uavhengig av om de er høyskoler eller universitet.

Dette er altså et tilsyn man må bestå. En ytterste konsekvens er rett og slett kroken på døra som lærested innen høyere utdanning.

Styret ved Nord universitet blir informert om prosessen i sitt styremøte førstkommende mandag.

Se også: Her finner du styresaken på Nord universitet

To komiteer for Innlandet

Høgskolen i Innlandet har varslet at de vil levere sin søknad om å bli universitet før 31. desember 2018. Det betyr at de også vil bli vurdert innenfor de overgangsreglene som USN og OsloMet ble vurdert utifra da de ble universitet tidligere i år

Overgangsreglene innebærer blant annet at ved beregningen av om kravet til antallet disputerte er oppfylt, kan institusjonens kandidater som har avlagt eller vil avlegge grad ved en annen institusjon, telles med.

Samtidig er det slik at fra 1. januar 2019 skal institusjonene klare å levere i henhold til de nye reglene.

— Innlandet må som de to andre sannsynliggjøre at de klarer å levere på de nye reglene fra 2019 og framover, samtidig som overgangsrelene vil gjelde for dem, forteller Brodahl.

Hun legger til at Innlandet vil være inne i en dobbelt prosess med NOKUT.

— Vi har bestemt at det skal settes ned to komiteer som skal vurdere Innlandet. Den ene skal vurdere universitetsssøknaden, og den andre skal vurdere det systematiske kvalitetsarbeidet, sier Brodahl.

Universitetsstatus under lupen

I 2016 ble det gjennomført innledende tilsyn med Nord universitet. Bakgrunnen var situasjonen for universitetet etter fusjonsprosessen som gjorde at Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble til nettopp Nord universitet.

I møte 29. oktober 2015 ble NOKUTs styre orientert om de tre fusjonene. NOKUT trakk da fram at sammenlignende data viste at Nord universitet ville starte med et utfordrende lavt nivå på vitenskapelig produksjon, andel førstestillingskompetanse, andel professor/dosent og forskerutdanning, områder som spesielt bidrar til å løfte institusjonen opp på universitetsnivå.

De trakk også fram at Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift ble revidert 24. juni 2016, og at forskriften inneholder strengere krav til institusjoner som ønsker å bli universitet.

For institusjoner som allerede er universiteter, deriblant Nord universitet, gjelder det overgangsbestemmelser fram til årsskiftet 2018/2019.

På grunn av overgangsbestemmelser for eksisterende universiteter, gitt i den nye studiekvalitetsforskriften, skriver NOKUT at de avsetter spesielt god tid for oppfølgingen av Nord.

Først se på det systematiske kvalitetsarbeidet

I konklusjonen for det innledende tilsynet skriver NOKUT at de sakkyndige gir råd til NOKUT om først å iverksette tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Det er det tilsynet de nå skal gjennom sammen med Innlandet, HVL og USN.

NOKUT skriver som inngang til sitt styrevedtak:

«Med de store endringene som Nord universitet har varslet for studieporteføljen, er det viktig å ivareta hensynet til faglig kvalitet og forutsigbarhet for studentene. Nord universitet må være trygg på at rutinene som følges ivaretar kravene til kvalitetssikring, rapportering og informasjon, og at studentenes rettigheter i henhold til inngåtte studiekontrakter respekteres.»

Og NOKUT sitt styre gjorde følgende vedtak:

1. Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter. Tilsynet viser også at Nord universitet har iverksatt prosesser for utvikling av områder som er viktige for å opprettholde status som universitet.

2. NOKUT vil følge opp universitetet gjennom tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid i 2018.

3. NOKUT vil dessuten vurdere om det er behov for å revidere universitetets akkreditering som universitet etter at tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.

Overgangsreglene

USN og OsloMet har blitt vurdert i henhold til overgangsrelgene til den nye studiekvalitestforskriften. Innlandet vil også bli vurdert på samme måte hvis de leverer søknaden sin om å bli universitet i løpet av 2018.

Utfordringen er rett og slett å levere nok doktorgradskandidateer på egne programmer. Fram til 1. januar 2019 får man lov til å regne med egne stipendiater som går på programmer på ved andre universitet og høgskoler.

Hege Brodahl poengterer at fra 2019 må institusjonene begynne å levere på forskriften slik den er.

— Vil dere kontrollere at institusjonene faktisk klarer dette?

— Komiteene, som anbefalte at både USN og OsloMet ble akkreditert som universiteter, vurderte at institusjonene hadde dokumentert at de vil klare dette. Det er ikke lagt opp til tilsyn for å kontrollere dette, men vi følger med på institusjonenes utvikling slik vi også følger med på de andre institusjonene, sier Brodahl.

Kravet er at man skal ha minst 15 studenter per doktorgradsprogram over tid.​ Man må også dokumentere at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.

I tillegg avhenger universitetsakkreditering av at de fire doktorgradsutdanningene dekker institusjonens hovedområder og ikke kun omfatter mindre deler av institusjonens faglige virksomhet.

— NOKUT-tilsyn gir muligheter

Hanne Solheim Hansen, som er prorektor for utdanning på Nord universitet trekker fram at universitetet jobber kontinuerlig med systematisk kvalitetsforbedring av utdanningene.

— Dette arbeidet startet allerede i 2016. Vi har etablert et nytt kvalitetssystem for utdanning, gått gjennom rutiner og prosesser, utviklet nye der vi hadde forskjellige rutiner i tidligere institusjoner, sier Hansen og hun legger til:

— Vi jobber også med at alle som har ansvar og roller innenfor utdanningskvalitet kjenner til sine oppgaver og vet hvordan de skal løses. NOKUT tilsynet er en mulighet for å få et eksternt blikk på det vi har utviklet og implementert så langt, og dette vil også gi enda bedre kvalitet for studentene.

Nye rutiner og prosesser er også en form for hverdagskultur. For hver ny rutine vi blir enig om å implementere bygger vi det nye universitet.

Ser på studiesteder

— Dere har for tiden en gjennomgang av både studieportefølje og studiesteder. Ser dere dette i sammenheng med det dere skal gjennom på utdanningskvalitet?

— Det vi leverer har god kvalitet. Dersom det ikke har riktig kvalitet, så skal det ikke leveres eller utlyses. Både i 2017 og i 2018 har vi utviklet studieporteføljen mot færre studier. Vi har både samordnet flere nesten like studier og lagt ned en del studier, sier Hansen og fortsetter:

— Flere studier har hatt nullopptak et år for å kunne bruke ressurser på grundig revidering av studiene. Dette for å bygge større fagmiljø rundt utdanningene vi tilbyr og for å sikre relevante studier som har god søkning og som studentene er fornøyd med.

Les også: Nord universitet skal se på campusstrukturen sin

Hansen forteller at prosjektet studiestedsstruktur skal resultere i et forslag til styret på hvilken aktivitet Nord skal drive med hvor.

— Målet er kvalitetsforbedring av både forskning og utdanning, som vi skal oppnå med en plan for hvordan vi skal få en konsentrasjon av forskningsmiljøer og en distribusjon av utdanning. Dette er sentrale prosesser for å sikre fagkraft og god kvalitetsutvikling ved universitetet i et langt tidsperspektiv, sier Hansen.

Fakta

De nye kravene i forskriften

Det er særlig på punktet om doktorgradsprogrammene og krav til omfang og gjennomstrømning, gamle og nye regler er forskjellig:

De nye kriteriene:

 • Høgskolene som vil bli universitet, må dokumentere at de har minst 15 studenter per doktorgradsprogram over tid.
 • De må også dokumentere at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.
 • Universitetsakkreditering avhenger av at de fire doktorgradsutdanningene dekker institusjonens hovedområder og ikke kun omfatter mindre deler av institusjonens faglige virksomhet.
Fakta

Sju under lupen

Sju vitenskapelige høgskoler er først ute og får kvalitetsarbeidet sitt sjekket av NOKUT, i en ny type periodisk tilsyn.

Disse er:

 • Handelshøyskolen BI
 • Menighetsfakultetet
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen
 • Norges Handelshøyskole
 • VID vitenskapelige høgskole

Skal sjekke kvaliteten ved sju høgskoler

Kilde: NOKUT

Fakta

Nord universitet

Nord universitet er resultatet av fusjonen 1. januar 2016 mellom Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Universitetet har ni campus på/i:

 • Nesna, Mo i Rana, Sandnessjøen, Vesterålen, Bodø, Namsos, Levanger, Steinkjer og Stjørdal.

Antall ansatte: 1.080

Antall studenter: 11.000

Universitetet er omtrent like stort som Universitetet i Agder og litt større enn Universitetet i Stavanger målt i antall studenter.

Nord universitet er et av Norges lengste universiteter i geografisk utstrekning.

Bjørn Olsen (bildet over), tiltrådte som Nords første rektor 1. januar 2016.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS