Debatt Forskere fra UiB, NTNU og UiA

Uventet og uforståelig kutt i fransk-norsk samarbeid

Denne nyheten er like uventet som den er uforståelig, skriver seks forskere ved NTNU og universitetene i Bergen og Agder.

Budsjettkuttet fra Ola Borten Moe og regjeringen er dramatisk når vi vet at rekrutteringen til fremmedspråk som fransk og tysk har vært svak over flere år, mener innleggsforfatterne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

OFNEC (Det fransk-norske studiesenteret ved Universitetet i Caen i Normandie) (Navnet på artikkelforfatterne finner du nederst i saken) fyller 40 år neste år. Det har sjeldent vært bedre grunner til å feire en jubilant, og vi som representerer de norske medlemsinstitusjonene i dette samarbeidet (NTNU, Universitet i Bergen og Universitet i Agder) har samarbeidet tett med våre franske kolleger for å utarbeide et program for å feire denne milepælen.

I forrige uke kom beskjeden som ingen på verken norsk eller fransk side hadde forventet: I forslaget til statsbudsjett foreslår Kunnskapsdepartementet at statsstøtten til samarbeidet, 600.000 kroner i året, kuttes fra 2024.

Denne nyheten er like uventet som den er uforståelig. Siden 1983 har OFNEC vært en hjørnesten i norsk-fransk akademisk samarbeid. I denne sammenhengen vil vi fokusere på det klart viktigste ved OFNEC-samarbeidet: Studentutvekslingen.

Denne må karakteriseres som en suksesshistorie som mangler sidestykke innen franskfaget i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i de fem siste årene og ser bort fra Covid-perioden, har våre universiteter hvert år sendt om lag hundre norske franskstudenter på et opptil fem ukers utvekslingsopphold i Caen. I løpet av oppholdet deltar studentene på intensivkurs i fransk språk, litteratur, samfunnsliv og historie, med franske forelesere som er spesialiserte i undervisning av fransk som andrespråk.

År etter år kan vi som er ansvarlige for fagtilbudet her hjemme, konstatere hvordan språkbadet i Caen er svært avgjørende for studentenes progresjon og mestring. Det dreier seg om intet mindre enn kvaliteten i årskursene og bachelorprogrammene våre.

I tillegg har OFNEC-samarbeidet etter all sannsynlighet en direkte positiv effekt på rekrutteringen til faget, ettersom mange studenter oppgir utvekslingsoppholdet i Caen som en viktig årsak til at de velger å studere fransk. På NTNU viser tallene fra de siste årene at hele 80 prosent av studentene som tar et årsstudium i fransk benytter seg av dette undervisningsoppholdet. Vi frykter at avgjørelsen for å legge ned OFNEC vil medføre nedgang av antall studenter som velger fransk, og nedgang i kvaliteten på studietilbudet.

Det er en utfordring å få studenter til å reise på utenlandsopphold. Gjennom OFNEC-samarbeidet kan vi tilby et godt tilrettelagt utvekslingstilbud som senker terskelen for å reise ut. Dette skiller seg fra utveksling innenfor Erasmus-programmet, og vi vil spesielt understreke det unike ved dette tilbudet:

  • Erasmus-programmet krever at studentene allerede behersker fransk eller er basert på at franske universiteter tilbyr undervisning på engelsk. OFNEC tilbyr innføringskurs i fransk språk og kultur
  • Mens Erasmus-studenter reiser individuelt og med varierende hell må ta ansvar for å bli integrert i det fransktalende miljøet, blir de norske studentene ved OFNEC innlosjerte hos franske vertsfamilier fra dag én. Dermed er de fullstendig integrerte i det franske samfunnet
  • Erasmus-studenter tidvis har klaget over manglende faglig sammenheng mellom kursene de tar utenlands og programmene de er innskrevne på hjemme. OFNEC utarbeidet tett dialog med fagmiljøet hjemme. Dette sikrer en faglig sammenheng som ikke bare verdsettes av studentene selv, men som står helt sentralt i våre ambisjoner om å oppfylle målsetningene for våre studieprogram

Det er ikke bare under selve utvekslingsperioden at de norske universitetene nyter godt av kompetansen som finnes ved OFNEC. Senterets forelesere tilbyr også skreddersydde digitale kurs som hjemmeuniversitetene kan benytte seg av som supplement i sine program. Både UiB og NTNU mottar slike online-kurs.

OFNEC-senteret spiller også en vesentlig rolle i utdanningen av norske fransklærere. Siden 1993 tilbys et helt årskurs i fransk med didaktikk ved OFNEC. Dette kurset er nå tilknyttet NTNU. De siste 20 årene har flere hundretalls lærere og lærerstudenter fått en unik mulighet til å lære det franske språket i Frankrike, men også å få nært kjennskap til den franske kulturen gjennom skolepraksis, utflukter og konferanser. De høye søkertallene – 30 studenter i inneværende skoleår - viser at mange norske studenter ønsker å komme til Caen, noe som gir oss muligheten til å utdanne mange høyt kompetente språklærere. Dette unike tilbudet står nå i fare.

Universitetet i Caen er også blant få i Frankrike som tilbyr studier i nordiske språk og kulturer, og OFNEC deler årlig ut reisestipender til studenter fra UniCaen som reiser til Norge.

Dette budsjettkuttet er dramatisk når vi vet at rekrutteringen til fremmedspråk som fransk og tysk har vært svak over flere år. I år viser tall fra Samordna opptak at språkfagene faller mest av alle utdanningstilbud, ifølge Utdanningsforbundet. Allerede Humaniora-meldingen i 2017 slo fast at dette på sikt vil føre til mangel på fremmedspråkslærere i den norske skolen. Blant mottiltakene som ble foreslått var at «universitetene og høyskolene intensiverer arbeidet med rekruttering til studier i fremmedspråk som fransk og tysk». I 2018 gikk daværende statsråd Iselin Nybø inn for å legge mer vekt på betydning av kortere utvekslingsopphold. I stortingsmeldingen «En verden av muligheter» fra 2021, hvor regjeringen uttrykker som mål at halvparten av alle studenter skal dra på utenlandsopphold, heter det at «utveksling [må] bli en innarbeidet del av alle studieløp, og institusjonene må i mye større grad legge til rette for dette».

I lys av alle disse momentene, er forslaget om å fjerne støtten til OFNEC paradoksalt. Kunnskapsdepartementets budsjettforslag til regjeringen vitner om en nedprioritering av internasjonalt samarbeid som motsier de overordnede mål om kvalitet, konkurransekraft, innovasjonsevne og bærekraft for sektoren. Det er også betimelig å spørre hvilket signal Norge sender når et 40 års vellykket samarbeid legges ned ved et pennestrøk uten en gang å involvere medlemmene i prosessen. Bilaterale avtaler bygger på forutsigbarhet, langsiktighet og tillit bygget over tid. Det er ikke bare UniCaen som vil bite seg merke i en nedleggelse av OFNEC-samarbeidet.

Regjeringens politikk innen den høyere utdanningssektoren et tydelig preget av et ønske om innstramming og bedre utnyttelse av ressurser. Vi overbevist om at bevilgningen på 600.000 kroner årlig til OFNEC gir en avkastning på en investering som få andre poster i Kunnskapsdepartementets budsjett kan vise maken til. Det er vanskelig å se hva en omprioritering av disse midlene skulle kunne tilføre utdanningssektoren som kan måle seg med tilbudet vi allerede har ved OFNEC.

Innlegget er skrevet av: Lars Fodstad (Instituttleder ved Institutt for språk og litteratur, NTNU), Martin Paulsen (Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk, UiB), Tale Guldal (Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, UiA), Nelly Foucher Stenkløv (førsteamanuensis i fransk språk, NTNU), Margery Vibe SkaBgen (professor i fransk litteratur, UiB) og Espen Klævik-Pettersen (førsteamanuensis i fransk språk, UiA)

Powered by Labrador CMS