Debatt ● Beate Ráhka-Knutsen, Birgitta Forrum og Hanne Solheim Hansen

Vi vil bidra til et krafttak for lule- og sørsamisk

Regjeringen bør støtte de minste samiske språkene gjennom initiativet om Senter for samisk og urfolksstudier ved Nord universitet, mener artikkelforfatterne.

På Campus Røstad i Levanger har Nord universitet bygget en gamme. I november 2022 besøkte statssekretær Oddmund L. Hoel (nr. 6 fra venstre) campus under et innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med den siste stortingsmeldingen om samisk språk og kultur.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I Hurdalsplattformen skriver Støre-regjeringen blant annet om urfolk og minoriteter at «Regjeringen vil gjennomføre et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft.»

Dette ble gjentatt fra Stortingets talerstol både av statsråd Tonje Brenna og Senterpartiets saksordfører Maren Grøthe da Stortinget drøftet den siste stortingsmeldingen om samisk språk, kompetanse og rekruttering i vårsesjonen.

Ett av tiltakene regjeringen kan gjøre, er å bidra til et krafttak for de minste samiske språkene gjennom å støtte Nord universitet og Nordlandsforskning sitt initiativ om Senter for samisk og urfolksstudier. Skal senteret kunne bli den samlende kraft som Nord universitet har ambisjoner om, trengs det økonomisk støtte slik at senteret kan utgjøre den kraften som trengs for å samarbeide med Árran og Saemien Sijte og de samiske språksentrene både i Nordland og Trøndelag.

Saemien Sijte, Árran Lulesamisk senter og Nord universitet representerer tre institusjoner som hver på sin måte har et nasjonalt ansvar for å ivareta lule- og sørsamisk språk og kultur. Vi har ansvar for to språk som er alvorlig truet av utryddelse. Og vi representerer regioner hvor utfordringene mellom storsamfunnets ønsker og behov og urfolks rettigheter stadig settes under press. Det siste eksemplet er fra Fosen, hvor reindriftsnæringa og den samiske kulturen blir presset ut av vindmøller.

Med sannhets- og forsoningskommisjonens omfattende arbeid som bakteppe, er vi opptatt av å se framover. Det er viktig at vi alle, uansett hvor vi er i samfunnet, tar innover oss de mange historier som er blitt fortalt til kommisjonen om fornorskningen, usynliggjøringen og mobbingen. Samtidig må vi evne å stake ut en kurs for hva vi dag kan bidra med for å styrke den samiske kulturen og de to språkene lule- og sørsamisk. Vi ser det som en av våre oppgaver å bidra til å fylle kunnskapshullene om samiske spørsmål innenfor alle fagfelt i det norske samfunnet.

Skal vi lykkes i arbeidet med å styrke både sør- og lulesamisk språk og kultur er tiden overmoden for et krafttak. Det trengs lærerkrefter både i barnehager, grunnskole og de videregående skolene. Samtidig kreves det mer forskning og kunnskap, som alle de tre institusjonene kan bidra med. Det gjør vi best gjennom et nært samarbeid mellom de tre institusjonene og gjennom betydelige midler fra Regjeringen. Det ansvar vi har for lule -og sørsamisk må storsamfunnet bidra med økonomiske midler til, så kan vi gjøre jobben sammen, Saemien Sijte, Árran og Nord universitet.

Powered by Labrador CMS