autorisasjon

Vil ha autorisasjon for ansatte i barnevernet

Barnevernspedagoger og sosionomer trenger ikke autoriasjon i dag, i motsetning til blant annet sykepleiere. Det mener professor i rettsvitenskap Bente Ohnstad at de bør få.

Professor i rettsvitenskap, Bente Ohnstad
Publisert

Professor i rettsvitenskap, Bente Ohnstad, anbefaler å innføre autorisasjon eller offentlig godkjentstempel for barnevernspedagoger og sosionomer, slik tilfellet er i dag med rundt 30 helsefaglige yrker.

I en rapport skrevet på oppdrag fra Fellesorganisasjonen, forslår hun å utvide helsepersonelloven til å omfatte også barnevernspedagoger og sosionomer og underlegge disse samme krav til autorisasjon.

Grunnlaget for autorisasjon vil være gjennomført bachelorgrad som barnevernspedagog eller sosionom.

Vern for sårbare grupper

Fakta

Her kreves autorisasjon

I disse helsefaglige yrkene kreves autorisasjon, ifølge helsepersonelloven:

 • ambulansearbeider
 • apotektekniker
 • audiograf
 • bioingeniør
 • ergoterapeut
 • fotterapeut
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeider
 • helsesekretær
 • hjelpepleier
 • jordmor
 • kiropraktor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • lege
 • manuellterapeut
 • naprapat
 • omsorgsarbeider
 • optiker
 • ortopediingeniør
 • ortoptist
 • osteopat
 • paramedisiner
 • perfusjonist
 • provisorfarmasøyt
 • psykolog
 • radiograf
 • reseptarfarmasøyt
 • sykepleier
 • tannhelsesekretær
 • tannlege
 • tannpleier
 • tanntekniker
 • vernepleier

— Barnevernspedagoger og sosionomer jobber med sårbare grupper som bør ha samme krav til rettsvern som brukerne av helsetjenester. En offentlig autorisasjon vil gi bedre sikkerhet for kvalifisert yrkesutøvelse og gi de ansatte i disse profesjonene et individuelt ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på en faglig forsvarlig måte. De ansvarliggjøres og vil kunne få reaksjoner rettet mot seg hvis de utøver yrket uforsvarlig, sier hun.

I rapporten påpeker Ohnstad at den som er offentlig autorisert har et personlig ansvar for å etterleve lovbestemte krav og å holde seg faglig oppdatert. I kravet om at arbeidsoppgaver skal utføres faglig forsvarlig ligger blant annet en plikt til å avstå fra å gi hjelp på områder som man ikke behersker eller ikke er kompetent til. Fagpersonellet må videre sørge for at avgjørelser fattes på tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Ohnstad var rektor ved Høgskolen i Lillehammer i åtte år fram til 2015 og er professor i rettsvitenskap, nå professor emerita ved Høgskolen i Innlandet. Hun var hovedarkitekten bak helsepersonelloven fra 1993.

Har skrevet om loven

Grepet hun har gjort, er å skrive om helsepersonelloven og i stedet foreslå en felles lov for helse- og sosialfaglig personell.

— Argumentene som gjaldt da autorisasjon for helsepersonell ble innført, er like gyldige for barnevernspedagoger og sosionomer, sier hun og mener at en felles lov også vil gi brukerne av tjenestene et bedre grunnlag for å vite hvilke rettigheter de har i møte med ulike profesjoner.

I dag har brukerne bedre rettsvern stilt overfor en vernepleier, som må ha autorisasjon i dag, enn overfor en barnevernspedagog eller sosionom.

Får individuelt ansvar

— Ved at sosialfaglig personell får individuelle plikter tilsvarende helsepersonell, vil mottakerne av tjenestene få rettigheter som samsvarer med de pliktene fagpersonellet har. Pasient- og brukerrettighetsloven vil dermed komme til anvendelse for tjenestemottakerne, og gi dem en lovmessig beskyttelse av grunnleggende rettigheter, sier hun.

Da rapporten ble lansert, gikk Ohnstad gjennom motargumentene som tidligere har vært reist mot å innføre en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer. Blant annet har Helse- og omsorgsdepartementet argumentert med at dette ikke er helsefaglige utdanninger.

Ohnstad fremholder at når loven i rapporten er foreslått endret til også å omfatte sosialfaglig personell, vil dette argumentet falle bort.

Har arbeidet med det i flere tiår

Fellesorganisasjonen (FO) har arbeidet helt siden 1960-tallet med å få innført autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

I FO er rundt 33.000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere organisert.

— Vi har forsøkt å overbevise både politikere og embetsverk gjennom flere tiår, men forsøkene har i stor grad strandet på manglende lovhjemling for autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer. Nå har vi tatt en ny innfallsvinkel ved at vi har fått laget en juridisk utredning om hvordan dette kan løses, sier Hanne Glemmestad, som leder profesjonsrådet for sosionomene i FO.

I den juridiske utredningen fra professor Bente Ohnstad utvides dagens helsepersonellov til også å omfatte sosialfaglig personell og disse legges til gjennom hele lovteksten.

— På denne måten har vi gjort en god del av jobben som skal til for å lovhjemle autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer, sier Glemmestad.

Hanne Glemmestad i Fellesorganisasjonen.

Hun mener at det er rart at det skilles mellom ulike pasient- og brukergrupper ved at noen har bedre rettsvern i møte med hjelpeapparatet enn andre.

— Autorisasjon av disse profesjonene vil gi bedre rettssikkerhet for brukerne, samtidig som det vil kunne gi profesjonene høyere anerkjennelse. Utøverne vil få et individuelt ansvar for å holde seg faglig oppdatert og de kan risikere å miste autorisasjonen hvis de opptrer faglig uforsvarlig, sier hun.

Håper politikerne snur

Et representantforslag om å innføre autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer ble fremmet for Stortinget i 2018, men ble avvist av flertallet i februar 2019.

Nå håper Glemmestad at politikerne vil snu.

— Vi vil jobbe strategisk mot politikere og andre interessenter for å samle støtte for å endre helsepersonelloven, slik vi foreslår. Vi skal ha møter med statsråder og stortingsrepresentanter og håper å samle nok støtte til at vi får gjennomslag denne gangen, sier hun.

Powered by Labrador CMS