Nord universitet

Vil innføre administrativ ansettelsesstopp i 2024

Nord universitet har en høyere andel administrative årsverk enn snittet blant universiteter og høgskoler. Nå ligger det an til ansettelsesstopp. 

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet, styremøte oktober 2023
Vil få ned administrative årsverk og kostnader: Rektor Hanne Solheim Hansen vil ha med Nord-styret på «ansettelsesfrys».

På torsdagens styremøte blir styret bedt om å vedta effektivisering som innebærer administrative kutt på 50 millioner kroner i 2025. I tillegg står det i forslag til vedtak at styret vedtar innføring av administrativ ansettelsesfrys fra 2024. 

Fakta

Styremøte Nord universitet

Styret samles 7. desember, og møtet starter 09.00. Her er noen av sakene på møtet:

  • Budsjett 2024.
  • Prosjekt økonomisk omstilling.
  • Virksomhetsplan 2024.
  • Rapport om utdanningskvalitet for studieåret 2022/23.
  • Rapport fra omdømmeundersøkelsen og kommunikasjonsstrategi.

Målet er å omstille driften slik at akkumulerte kostnadskutt ved utgangen av 2026 vil være på 150 millioner kroner, som igjen frigjøres til faglig virksomhet og styrking av økonomien. Målene kan bli justert ut fra økonomiske prognoser. 

Styret møtes på Stjørdal denne gangen, og styremøtet blir strømmet fra klokka 09.00.

Høyere andel administrative årsverk

Et omstillingsprosjekt ved Nord universitet har kartlagt hvordan universitetet skal få mer handlingsrom til å styrke faglig utvikling. Dette skal universitetet få til blant annet gjennom effektivisering av administrative tjenester og bruk av infrastruktur. 

Et av hovedfunnene er at antall administrative årsverk har vokst med 23,5 prosent fra 2017 til 2023. Nord universitet har en høyere andel administrative årsverk av totale årsverk enn hva som er snittet i universitets- og høgskolesektoren.

Hadde Nord vært på snittet, ville det betydd 31 færre årsverk. 

For 2024 vil administrativ ansettelsesstopp og ny oppgave- og ansvarsfordeling innenfor administrasjonen bety mulig innsparing på 25 millioner kroner. 

— Kan ramme faglige ansatte

Trude Gystad, hovedtillitsvalgt i NTL, sier de ikke skjønner hvorfor Nord universitet bruker «ansettelsesfrys» når ansettelsesstopp er et innarbeidet ord. Er det noe annet de mener? undrer hun.

— Vi håper virkelig at det ikke går så langt at det blir oppsigelser. Men det er satt som en forutsetning at det skal unngås. Det er stor utskiftning hos oss, mange slutter i løpet av ett år. 

På et møte mellom ledelsen og de tillitsvalgte tirsdag tok NTL initiativ til en uttalelse i forkant av styremøtet, som de andre fagforeningene også sluttet seg til. 

Der får ledelsen kritikk for at ansatte ikke har fått nok informasjon før styremøtet og ikke fått mulighet til å komme med innspill. 

«Når det gjelder ansettelsesstopp har vi forståelse for at dette er et effektivt tiltak. Vi er imidlertid uenige i at store administrative fagmiljø lokalisert samme sted er lik god kvalitet eller effektiv håndtering av arbeidsoppgaver. Vi har god erfaring med å sitte spredt i organisasjonen og jobber godt på tvers gjennom digitale flater», heter det i uttalelsen. 

— Faren med ansettelsesstopp er at hvis vi er for få i administrasjonen, kan det føre til at vitenskapelig ansatte må gjøre flere administrative arbeidsoppgaver. Det vil være uheldig, sier Gystad. 

— Økt arbeidsbelastning

Slik NTL har forstått det, skal det opprettes et utvalg hvor det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle om stillingene skal lyses ut eller ikke. 

Gystad stusser over at Nord universitet har kommet fram til at universitetet ligger over snittet for andel administrative stillinger i forhold til totale årsverk. Hun har merket seg Khronos oppslag om vekst i administrative stillinger i forhold til faglige ansatte. Der viser oversikten at forholdstallet til Nord universitet ikke er stå stort. 

I uttalelsen skriver fagforeningene at det er en stor fare hvis Nord universitet gjør omorganisering først og ansettelsesstopp seinere. De peker på disse punktene:

  • Fare for flere sykmeldinger og at nøkkelpersoner slutter, noe som kan gi en negativ spiral.
    • En omorganisering medfører stor arbeidsbelastning i seg sjøl, vil kreve merarbeid og skifte av fokus for de ansatte samtidig som de risikerer å få flere arbeidsoppgaver grunnet kolleger som slutter.

Rektor kan gi unntak

På styremøtet vil omstillingsprosjektet presentere ei tiltaksliste for å oppnå årlige og varige kutt. Det er noe av disse kuttene som styret ligger an til å vedta på torsdag. 

Forslag til vedtak er:

1. Styret tar endringer i prosjektets struktur og organisering til orientering.

2. Styret vedtar mål om og plan for reduksjon i administrative kostnader på 50 millioner kroner i 2025. Planen omfatter reduksjon i både administrative personalkostnader og andre driftskostnader. 

3. Styret vedtar prinsipielt innføring av administrativ ansettelsesfrys fra 01.01.24 til 31.12.2024. Kriterier for unntak fra ansettelsesfrys og andre risikoreduserende tiltak fastsettes og følges opp av rektor.

4. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med omstillingsprosjektet i møte i mai 2024.

Powered by Labrador CMS