Debatt tvedt solberg og sandberg

APs storsatsing for utdanning der folk bor

Arbeiderpartiet lanserer en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet, skriver Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg.

Arbeiderpartiet vil forsterke innsatsen der regjeringen har sviktet, skriver Aps to utdanningspolitiske talspersoner. Bildet viser Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på årets landsmøte.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

De skal få et utvidet og særlig ansvar for å tilby desentralisert utdanning, basert på lokale kompetansebehov. Det vil gi vanlige folk mulighet til å ta en utdanning der de bor, men også hindre oppdeling av de gode fagmiljøene våre.

Den økende sentraliseringen i Norge kan på sikt få dramatiske konsekvenser. For Arbeiderpartiet er dette et spørsmål om hvilket land vi vil være i årene som kommer.

Sentralisering er ingen naturlov. Nylig framhevet både distriktsnæringsutvalget og demografiutvalget desentralisert utdanning som et vern mot fraflytting og kompetanseflukt fra regionene. Få steder merkes sykepleierunderskuddet, lærermangelen, og mangelen på fagfolk til næringsliv og offentlig sektor generelt, tydeligere enn i distriktene.

Det trengs politisk vilje for å møte dette, og skape nye muligheter. Derfor var «en utdanningspolitikk for hele landet» helt sentralt i partileder Jonas Gahr Støre sin landsmøtetale.

Tidligere reformer for livslang læring har ofte strandet av to grunner: For det første er det helt urealistisk å basere livslang læring på at vanlige folk som er etablerte med familie, barn, hus og lån, skal reise inn til storbyene eller regionsentrene for å ta utdanning.

Det er en klar forskjell på behovene til unge førstegangsstudenter på grunnutdanningene, og eldre, ofte etablerte arbeidstakere. For det andre er det ikke alle som bare kan «ta en utdanning» på PC-en på kvelden for seg selv etter at ungene er lagt. Det trengs nærhet til fagfolkene, et faglig opplegg og tettere oppfølging.

Arbeiderpartiet vil forsterke innsatsen der regjeringen har sviktet. Vi mener alvor med at folk skal kunne bo og utvikle seg over hele landet. Da må også utdanningssystemet legge til rette for det. Lik tilgang til utdanning handler om muligheten til å forme egne livsbetingelser, om du bor i Kirkenes eller i Øystre Slidre. Utdanning der folk bor betyr sterkere bedrifter og bedre lokalsamfunn. Arbeiderpartiets ser desentralisert utdanning som et viktig grep for utviklingen av Norge utover på 2020-tallet.

Vår reform for utdanning der folk bor har flere elementer:

1. Vi vil styrke grunnutdanningene med flere studieplasser over hele landet, for å dekke kompetansebehov og møte søkervekst. Gjennom opptrappingsplaner for nye studieplasser på universiteter, høyskoler og fagskoler vil vi særlig prioritere utdanninger der det er stor mangel på arbeidskraft.

2. Vi vil gi universitet og høgskoler et tydeligere regionalt ansvar, ved at regionale kompetansebehov blir del av oppdragsbrevene. Universitetsstyrene må ta hensyn til dette i planleggingen av sine utdanningstilbud, og bidra med faglige ressurser inn i lokale utdanningssentra der dette passer med institusjonenes faglige profiler.

3. Vi vil garantere praksisplasser, og gi kommunene og helseforetakene en plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfag som sykepleier og lærer. Kommunene har også en klar egeninteresse i å rekruttere, kvalifisere og beholde arbeidskraft.

4. Vi vil innføre lokale utdanningssentre i hele landet. Dagens studiesentre fungerer mange steder godt, i tett kontakt med arbeidsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Nye utdanningssentre bør etableres der universitet og høgskoler ikke dekker det lokale og regionale behovet. Sentrene vil få en nøkkelrolle i å tilby utdanning utenom etablerte campus, både etter- og videreutdanning, fagutdanning for voksne og utdanning av flere lærere og sykepleiere.

Utdanningssentrene skal få statlig finansiering, og i hovedsak eies av fylkene eller inngå partnerskapsavtaler med etablerte studiesentre. De skal ha dialog med partene i arbeidslivet lokalt, og kunne operere fritt ved å kjøpe eller selv etablere utdanningstilbud. Sentrene skal slik tilby tilpassede utdanningsløp som drives lokalt, med faglig kvalitetssikring av etablerte utdanningsinstitusjoner.

5. Vi vil endre finansieringssystemet for å fjerne hindringer i finansieringssystemet for høgskoler og universiteter, og gjøre det mer attraktivt å satse på kortere studietilbud som etter- og videreutdanning.

Forslaget forutsetter at dagens universiteter og høgskoler bidrar inn i utdanningssentrene med faglige krefter, mot at de får økonomisk uttelling. Fagmiljøene kobles på utdanningssentrene gjennom utviklingsavtaler med departementet, tydelige oppdragsdokumenter og etatsstyring.

Arbeiderpartiet vil endre finansieringssystemet i høyere utdanning, slik at det legger bedre til rette for desentraliserte studier og livslang læring. Norge trenger både de verdensledende forskningsmiljøene, de sterke profesjonsutdanningene og læresteder som leder an i regional utvikling. Styring og finansiering bør fremme lærestedenes brede samfunnsoppdrag, respektere egenarten ved lærestedene og belønne mangfold i sektoren.

Da må vi tørre å stille ulike krav til institusjonene. Vår modell gir utdanningsinstitusjonene vesentlig bedre muligheter til å være med å utdanne og utvikle lokalsamfunn over hele landet – og få økonomisk uttelling for de. Og – ikke minst – det hindrer en oppdeling av fagmiljøer man politisk har brukt mange år på å samle i større enheter.

Med dette foreslår Arbeiderpartiet altså ikke å etablere nye studiesteder som konkurrerer med, eller undergraver, den etablerte flercampusstrukturen, som rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge betimelig advarer mot (12. april). Vårt forslag står følgelig heller ikke i veien for NTNU-rektor Anne Borgs ønske om at desentralisering ikke må innebære at eksisterende fagmiljø stykkes opp (9. april).

Vi legger tvert imot opp til å ta i bruk landets samlede kunnskaps- og forskningsmiljøer for at folk skal kunne bo og utvikle seg over hele landet.

Powered by Labrador CMS