Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, opplever forverring av arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskulen i Volda: Nedslående undersøkelse av arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag

Arbeidsmiljø. En undersøkelse av arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag, viser at de ansatte er mer misfornøyde med ledelsen, har flere personkonflikter og synes at jobben påvirker helsa mer negativt enn andre ansatte ved Høgskulen i Volda. Ved ett institutt er det spesielt ille. Nå har alle ansatte vært inne til intervjuer — mot tillitsvalgtes vilje.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse som ble gjennomført i vinter, en såkalt ARK-undersøkelse, oppgir de ansatte ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda at de er mindre fornøyde med arbeidsmiljøet sitt enn andre ansatte ved høgskolen.

Ifølge styrepapirene til styremøtet som ble avholdt ved høgskolen torsdag, er arbeidsmiljøet så anstrengt at det har vært vanskelig å gjennomføre gruppearbeider som de ansatte skal gjøre som en del av ARK-undersøkelsen.

ARK-undersøkelsen viste avvik på enheter ved AMF som det må tas tak i nå av ledelsen. Det trengs ikke flere undersøkelser.

Erling Sivertsen

Resultatene for Avdeling for mediefag skal på de fleste områder ligge under snittet for resten av universitets- og høgskolesektoren.

«I tillegg var det fleire som rapporterte at arbeidet påverka helsa negativt, og færre som opplevde at jobben påverka helsa positivt», het det i orienteringen for styremøtet i torsdag.

Som følge av undersøkelsen har arbeidsgiver satt i gang en utvidet undersøkelse, der bedriftshelsetjenesten Stamina har intervjuet de fleste av de ansatte ved Avdeling for mediefag. De siste intervjuene ble gjennomført 24. april.

Svært kritiske til ledelsen

Tydeligst er forskjellene i svarene mellom Avdeling for mediefag og resten av Høgskulen i Volda når det kommer til ledelse ved avdelingen. De ansatte på Avdeling for mediefag sier seg gjennomgående mindre fornøyde med både egen ledelse og overordnet ledelse enn resten av de ansatte på høgskolen — og i universitets- og høgskolesektoren ellers. Aller dårligst oppfatter de ansatte Institutt for kommunikasjon hvordan de blir ledet.

De ansatte har på en rekke påstander satt et tall mellom 1 og 5, der 1 er svært uenig og 5 er helt svært enig.

Gjennom dette oppgir de at de opplever mindre tillit, pålitelighet og støtte hos lederne sine, og de ansatte har gitt ledelsen på overliggende enhet, altså ledelsen ved avdelingen og ved høgskolen, en lav poengsum på områder som tillit til ledelsen og på om ledelsen er konsekvent, ærlig og forutsigbar.

Jobben påvirker helsa negativt

Ifølge oppsummeringene for undersøkelsen som er offentlige og som Khrono har lest, mener de ansatte på mediefag at de har et mindre avslappet og behagelig arbeidsmiljø enn de ansatte på resten av høgskolen. De sier seg også i større grad enig i at de har et «stivbeint og regelstyrt» arbeidsklima og at klimaet er «mistroisk og mistenksomt».

De ansatte ved Institutt for kommunikasjon er mest kritiske også her. Både disse ansatte og de ansatte ved hele Avdeling for mediefag sier seg klart mer enige i at jobben påvirker helsa negativt enn resten av høgskolen, og i mye mindre grad enig i at helsa påvirker jobben positivt.

Tallene tyder på at det er flere personkonflikter innad på avdelingen og instituttet, enn på resten av høgskolen og i akademia for øvrig, samt at de ansatte opplever tidspress og konflikt mellom jobb og privatliv.

Negativ utvikling de siste fire årene — peker på mange endringer

Tallene skal etter det Khrono erfarer ha forverret seg for Avdeling for mediefag siden det ble gjennomført en ARK-undersøkelse i 2015. I midten av 2016 ble Audhild Gregoriusdotter Rotevatn ansatt som dekan og sjef for Avdeling for mediefag.

Audhild Gregoriusdatter Rotevatne er dekan ved Avdeling for mediefag i Volda. Foto: Høgskulen i Volda.

Khrono henvendte seg til Rotevatn før helga. Mandag henviste hun til rektor Johann Roppen, som fikk sendt over følgende spørsmål:

  • ARK-undersøkelsen viser at ansatte ved Avdeling for mediefag og Institutt for kommunikasjon er klart mer kritiske til ledelsen på overordnet nivå enn andre ved høgskolen og i UH-sektoren ellers. Hvorfor tror dere det er sånn?
  • Hva er reaksjonen fra ledelsen ved Avdeling for mediefag på svarene fra de ansatte?
  • Avdelingen kommer dårligere ut nå enn for fire år siden. Hvilken skyld har dagens ledelse av avdelingen i den utviklinga?
  • Hvilke tiltak iverksatte man for å bedre arbeidsmiljøet etter at ARK-undersøkelsen var klar?
  • Hvorfor ville man at Stamina skulle undersøke arbeidsmiljøet nærmere?
Rektor i Volda Johann Roppen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rektor Roppen svarer via e-post at Avdeling for mediefag har vært gjennom flere endringer de siste årene.

— Mye har endret seg ved Avdeling for mediefag siden 2015, da ARK ble gjennomført sist. Fagmiljøet har økt fra 34 til 48 årsverk. To bachelorprogram med digital innretning har blitt overført fra en annen avdeling på høgskolen, og det har blitt ansatt mange nye fagfolk på området. Som følge av dette har avdelinga også fått ny ledelsesstruktur der det for første gang har blitt ansatt instituttledere, forklarer Roppen.

Til sammen utgjør alle endringene de største endringene siden starten av avdelinga, og alle disse endringene er ønsket av de ansatte, skriver han.

— Avdelinga står også midt oppe i et svært stort, spennende og krevende byggeprosjekt som i 2021 vil gi landets mest moderne mediehus. Alle disse endringene er ønsket og villet både av ansatte, studenter og ledelsen ved høgskolen. Avdeling for mediefag er tett på bransjen og merker godt de dramatiske endringene der. I sum utgjøre dette trolig de største endringene på Avdeling for mediefag siden starten for nesten 50 år siden, konkluderer Roppen.

Iverksatte undersøkelse

Etter at resultatene fra ARK-undersøkelsen var klar i vinter, vedtok styret i Forskerforbundet ved Høgskulen i Volda en uttalelse der de ytret bekymring for oppfølgingen. Forskerforbundet mente at ARK-undersøkelsen var mer enn nok for å sette i verk tiltak, og var derfor kritisk til at høgskolens ledelse valgte å iverksette flere undersøkelser gjennom bedriftshelsetjenesten Stamina.

Ifølge uttalelsen hadde tillitsvalgte vanskelig for å se hva undersøkelser i regi av Stamina skulle bidra med, annet enn å utsette tiltak som kunne bedre kritiske områder i arbeidsmiljøet, avdekket i ARK-undersøkelsen. «Organisasjonen tåler neppe en utsettelse på positive tiltak», skrev fagforeningen.

Erling Sivertsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Avdeling for mediefag. Foto: Høgskulen i Volda

— Som det framgår av uttale fra medlemsmøte mente medlemsmøte at ARK-undersøkelsen var god nok, og at tiltak burde settes inn straks. Følgelig var vi svært kritisk til Stamina. Undersøkelsen var unødvendig fordi vi stoler på ARK, sier tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Avdeling for mediefag, Erling Sivertsen, til Khrono.

Forskerforbundet uttrykte i sin uttalelse blant annet bekymring for at ARK-undersøkelsen vil bli undergravd av en ny undersøkelse Stamina. «ARK-undersøkelsen viser avvik på enheter ved AMF som det må tas tak i nå; det gjelder særlig tillit til ledelsen, personkonflikter, maktfordelingen og medbestemmelse», heter det.

— Hva mener du ledelsen bør gjøre med ARK-undersøkelsen?

— ARK-undersøkelsen viste avvik på enheter ved AMF som det må tas tak i nå av ledelsen. Det trengs ikke flere undersøkelser, er den klare meldingen fra tillitsvalgt Sivertsen.

Rektor Roppen: Valgte videre undersøkelser i samråd med de tillitsvalgte

Selv om Forskerforbundet ved avdelingen sier de var uenige i at det var behov for flere undersøkelser enn ARK-undersøkelsen, hevder rektor Johann Roppen at fagforeningene var med på å engasjere bedriftshelsetjenesten Stamina. Avgjørelsen skal ha blitt tatt samråd med ny hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Håkon Bø.

— Resultatene ved Avdeling for mediefag viste at gjennomsnittlig score ligger under det som er gjennomsnittet i sektoren på de fleste områder, og det var stor spredning i svarene. Det var flere som rapporterte at arbeidet påvirket helsa negativt. Det var også vanskelig å gjennomføre gruppearbeid på avdelinga etter NTNU sin anbefalte metodikk. Dekan bad om hjelp til oppfølging av resultatene. Etter samtaler mellom ledelse, vernetjeneste og tjenestemannsorganisasjonene ble det enighet om å gjennomføre en arbeidsmiljøprosess i samarbeid med bedriftshelsetjenesten Stamina, skriver Roppen.

Etter to møter der Stamina presenterte et utkast til metode og der det i samråd med de tillitsvalgte ble enighet om å velge en metode som innebar individuelle samtaler, ble prosessen satt i gang, forklarer rektoren.

— Før innkalling til samtaler, ble det gjennomført instituttvise orienteringer i regi av Stamina. Siste samtale ble gjennomført 24. april. Alle ansatte takket ja til å delta i samtaler med Stamina. Det er ventet at resultatet fra Stamina-undersøkelsen er klar i mai/juni. Alle ansatte vil få presentert resultatene etter avtale med Avdeling for mediefag.

Styret ved Høgskulen i Volda behandlet ledelsens orientering om ARK-undersøkelsen torsdag, men noen av styremedlemmene var ikke fornøyde. Til venstre, Tor-Johan Ekeland, som stilte kritiske spørsmål til hva styret fikk presentert. Foto: Skjermdump fra Høgskulen i Voldas sending av styremøtet

Lukket styremøtet for å få mer fakta på bordet: — Dramatisk avvik

Da styret ved høgskolen i torsdag behandlet resultatene fra ARK-undersøkelsen, ble det stilt spørsmål om hva som lå bak det store spriket i hva de ulike enhetene ved høgskolen har svart på flere påstander.

Ledelsen ved høgskolen så seg i utgangspunktet fornøyde med å orientere styret om at høgskolen generelt lå noe over snittet sammenlignet med resten av universitets- og høgskolesektoren, og at de skulle undersøke Avdeling for mediefag nøyere.

Enkelte styremedlemmer mente imidlertid at de måtte få mer informasjon på bordet.

— En slik undersøkelse som dette er basert på gjennomsnittsverdier, slik at man ikke så godt ser variasjonen bak. De som er fornøyde, vil kunne nulle ut noen som er tilsvarende misfornøyde. styret burde ha fått forelagt mer av variasjonen, og ikke bare gjennomsnitt for høgskolen i forhold til andre i sektoren. Om man hadde fått det, ville man sett at her er det ganske stor variasjon. Og etter mitt syn, på en avdeling, et dramatisk avvik, sa styremedlem og professor ved Institutt for sosialfag på høgskolen, Tor-Johan Ekeland under møtet.

Han mente at det kunne se ut som at det var et arbeidsmiljøproblem ved Avdeling for mediefag, og at svarene kunne tyde på et ledelsesproblem. Ekeland mente styret burde fått forelagt mer detaljerte rapporter etter ARK-undersøkelsen og fikk også støtte fra en ekstern styrerepresentant.

Derfor ble styremøtet lukket for offentligheten mens styret ble underrettet ytterligere om tilstanden ved avdelingen.

Styret skal nå behandle saken videre i juni, når rapporten fra de nye Stamina-undersøkelsene foreligger.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS