Rektor på UiB, Dag Rune Olsen (t.v.) og Curt Rice (i midten) ønsker felles satsing på Khrono. Her på Kontaktkonferansen 2017. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

UiB-styret skal diskutere eierskap i Khrono

Avis. Ledelsene ved Universitetet i Bergen og OsloMet er enige om forslag til en avtale om felles eierskap i Khrono. Nå er det opp til universitetsstyrene å ta den endelige avgjørelsen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra redaktør På Høyden, Dag Hellesund og redaktør i forskning.no, Nina Kristiansen).

Khrono har siden 2015 hatt som formål å utvikle seg som en nasjonal og riksdekkende nisjeavis i universitets- og høgskolesektoren. Avisen er i dag 100 prosent eid av OsloMet. Høsten 2016 lanserte rektor Curt Rice at han ønsket å få inn flere eiere i avisen for å styrke den nasjonale posisjonen til avisen.

Universitetet i Bergen og OsloMet har vært i samtaler og forhandlinger om en avtale, og et utkast til avtale er nå sendt ut til universitetsstyret i Bergen. Det skal ha en behandling av saken førstkommende torsdag.

Allerede i juni 2017 signaliserte UiB åpent interesse for medeierskap i Khrono.

— Khrono har en høy standing hos oss, også før vi fikk styrelederen i Khrono. Vi tror det er potensiale i en institusjonsdrevet felles avis, sa viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, til Khrono i juni.

Fri og uavhengig

«Universitetsstyret inviteres i på dette stadiet i prosessen å drøfte åpent vurderinger av ulike modeller for universitetsavis. En overordnet premiss må uansett være å ivareta kravene til en fri og uavhengig presse og med minst like stor redaksjonell kapasitet i Bergen som i dag», heter det i papirene som er lagt ut i dag. Forslag til vedtak i saken skal utformes under møtet torsdag neste uke.

Vi har på ingen måte tenkt å løpe fra vårt ansvar for å sikre en kritisk og åpen debatt også lokalt.

Dag Rune Olsen

Ifølge styrepapirene ønsker de to universitetene å opprette et samarbeid om Khrono etter modell av det såkalte BOTT-samarbeidet og eierskapet skal være likt fordelt med 50/50. Ifølge papirene forutsettes det at partnerne går inn med like store budsjett. Khrono hadde i 2017 et budsjett på 4,45 millioner kroner finansiert av OsloMet. På Høyden har tilsvarende et budsjett på 2,94 millioner kroner, som økes til Khronos nivå. Totalbudsjettet til den «nye» Khrono blir da tett oppimot 9 millioner kroner.

Flere kan komme med

Andre institusjoner kan inviteres inn i samarbeidet, men likevel slik at de to moderinstitusjonene beholder minst negativt flertall hver for seg.

Videre i forslag til avtale heter det blant annet:

  • Eierskapet foreslås organiseres etter modell av et samarbeidstiltak etter lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 12-4. (se eks.: http://www.bott-samarbeidet.no/udir-bott/om/mandat/)
  • Avisen skal ha en nasjonal orientering, men balansert med hensyn til at lokalisering av redaksjonen skal være todelt, med like store redaksjoner i både Oslo og Bergen. Det skal også være driftsmidler i budsjettet til reiseaktivitet for redaksjonen.
  • Det skal etableres et styre for avisen. Det forutsettes at hele styret må oppnevnes på nytt. Styrets oppnevningsperiode følger åremålsperioden for redaktør.
  • Redaktørstilling lyses normalt ut som en åremålsstilling for inntil to perioder. Redaktøren får det samlede personalansvar for redaksjonen.
  • Eierene bør tilstrebe å dele posisjonene som redaktør og styreleder mellom seg slik at én posisjon er forankret i Bergen og én posisjon er forankret i Oslo.
  • Det forutsettes at partnerne går inn med like store budsjett. Khrono hadde i 2017 et budsjett på 4,45 millioner kroner finansiert av Oslo Met. På Høyden har tilsvarende et budsjett på 2,94 millioner kroner (som økes til Khrono sitt nivå). Totalbudsjettet til den nye avisen blir da 9 millioner kroner.
  • Khrono videreføres som navn på avisen
  • Avtaler om sampublisering med andre universitetsaviser avvikles
  • Ingen ansatte skal miste rettighet til stillinger ved moderinstitusjonene som følge av etableringen av en ny redaksjon
  • Endelig avtale skal inneholde en exit-mulighet for partene etter nærmere angitte kriterier

— UH-sektoren står overfor betydelige endringer

Rektor på Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, fremmer sak for styret i neste uke.

— Hvorfor gjør dere dette nå?

— For en god tid tilbake kom eierne i Khrono, OsloMet, med et utspill om å få med seg flere partnere på å bygge en nasjonal avis i universitets- og høgskolesektoren. Vi syntes utspillet da det kom var spennende, og med de debatter og potensielt betydelige endringer sektoren står overfor i dag har et slikt prosjekt blitt enda mer spennende for oss, sier Olsen.

— Nasjonal avis kan ta debattene

Olsen trekker fram regjeringens utspill både om foretaksmodell, men også den totale gjennomgangen av universitets- og høgskoleloven som prosesser og endringer som kan få langt større innvirkning på universiteter og høgskoler enn det struktur- og fusjonsprosessene har hatt.

Dag Rune Olsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Det vil åpenbart være en stor styrke for sektoren hvis vi har en nasjonal avis der man kan ta debattene rundt disse og andre saker både innsiktsfullt og i sin fulle bredde.

— Det blir sagt at du gjør dette for å slippe unna et kritisk søkelys på lokale forhold ved ditt eget universitet?

— Vi har på ingen måte tenkt å løpe fra vårt ansvar for å sikre en kritisk og åpen debatt også lokalt. Men vi har altså tro på at et nasjonalt prosjekt som blir tilført mer ressurser både kan håndtere det nasjonale ansvaret, men også utøve god kritisk journalistikk lokalt, sier Olsen.

Han legger til:

— Khrono klarer i dag å håndtere dette godt på OsloMet, og det er derfor god grunn for oss til å trekke den slutning at det vil være fullt mulig å få til det også ved UiB. Og sett fra vårt ståsted er det ingen grunn til å tro at et slik prosjekt eksempelvis ledet av Khronos redaktør, Tove Lie, vil forholde seg til sine eiere eller omgivelser på en mindre kritisk måte enn andre aktører, sier Olsen.

Hvis man skal skrive nasjonalt, så er det veldig mange lokale saker som ikke vil nå opp. Jeg er redd den lokale kritikken vil forsvinne.

Dag Hellesund

Også leder i Universitetsavisa på NTNUs redaksjonsråd, Jens Barland, sier i et intervju i På Høyden at det kunne tenkes modeller rundt en nasjonal plattform som forskning.no. Også Arve Hjelseth på NTNU har skrevet det samme i et innlegg.

— Farlig forslag

Dag Hellesund, redaktør i På Høyden. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Dag Hellesund, ansvarlig redaktør i På Høyden, har tydelig vist misnøye med universitetsledelsens planer. Han tror ikke forslaget som ligger i styrepapirene er godt.

Motstanden mot å bli en del av Khrono er stor i redaksjonen på På Høyden. Redaktør Dag Hellesund har skrevet en kommentar om saken, blant annet, der han mener at at det vil bli mindre kritisk journalistikk om Universitetet i Bergen.

Les også: Rektor vil heller ha nasjonal glans enn lokalt grums

— Det er et farlig forslag, som jeg frykter vil gjøre stor skade på universitetsdemokratiet i Bergen. Jeg tror universitetet som institusjon ikke er tjent med dette på sikt, sier Hellesund, og fortsetter:

— Hvis man skal skrive nasjonalt, så er det veldig mange lokale saker som ikke vil nå opp. Det er typisk saker som ansatte er opptatt av, men som ikke når igjennom når man har en nasjonal agenda. Rektor Dag Rune Olsen liker nok det godt, siden det vil føre til færre kritiske saker, og vi har fått klare signaler om at ledelsen ikke liker det. Jeg er redd den lokale kritikken vil forsvinne.

Få juling i Khrono

OsloMet-rektor Curt Rice sier til Uniforum i dag at han tror Olsen vil få «juling» i Khrono også, mer enn han får av På Høyden gjør i dag.

— Dag Rune Olsen vil nok få juling i Khrono også, men mye sjeldnere enn han får i På Høyden, mener Hellesund.

Han sier de generelt ikke har noe imot å samarbeide eller imot å skrive mer nasjonalt stoff.

— Men, vi er veldig opptatt av at vi må ta vare på det lokale. Dette forslaget vil svekke mediemangfoldet i Norge generelt og universitets- og høgskolesektoren spesielt, sier Hellesund, og avslutter:

— Den løsningen Curt Rice og Khrono ser for seg, med en stor bransjeavis, vil ha en del gode sider, men det vil gi sterkt svekket mediemangfold. Jeg tror det er helt sentralt å ta vare på det, i en sektor som lever av å ha en kritisk tilnærming til samfunnet.

Andre nasjonale initiativer

Bransjenettstedet Medier24 skriver om forhandlingene, og siterer rektor Dag Rune Olsen på initiativ om et nasjonalt prosjekt som blant annet har involvert Universitetsavisa, Uniforum, På Høyden og forskning.no. Noen som også Dag Hellesund bekrefter til Medier24.

— Har du som rektor ved UiB vært involvert i dette?

— Nei, jeg er bare informert av styrelederen for På Høyden om dette initiativet. UiB er jo også en av eierne av forskning.no og jeg vil bemerke at det er jo ikke er sikkert at eierne til forskning.no eventuelt ønsker seg en slik dreining av forskning.no, sier rektor Dag Rune Olsen til Khrono.

— I dag er forskning.no en svært viktig formidler av forskning og er sentral for skoler og lignende, og eierne må eventuelt få være med på en debatt om profilen skal endres, legger Olsen til.

Ikke så konkret

Nina Kristiansen som er redaktør i Forskning.no og styremedlem i På Høyden, sier prosjektet ikke har vært like konkret som rektor Olsen sier.

Nina Kristiansen er redaktør i forskning.no og styremedlem i På Høyden. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Det prosjektet er en utvidelse og styrking av samarbeidet mellom sektoravisene, som Khrono også har vært med på. Gjennom tettere og smartere deling og samarbeid vil vi få opp styrken og kraften og spredningen av stoffet. Samarbeidet har delvis brutt sammen for Khrono sin del, men de andre er fremdeles med.

Hun sier det ikke er snakk om en nasjonal redaksjon og publikasjon, og at det derfor ikke kan sammenlignes om Khrono sitt ønske om å utvide til andre steder.

— Jeg håper de fire avisene kan samarbeide tettere, jeg har tro på den type sterkt samarbeid og stoffdeling. Vi er positive til at Forskning.no kan bidra med stoff, få stoff og bidra med å nå også langt utenfor sektoren med den enorme trafikkmaskinen vi er.

— Er det noe du vil ta til ditt styre?

— Dag Rune Olsen får det til å høres som et konkret prosjekt som har falt sammen. Jeg opplever det mer som en løpende samtale og planer som vi vil fortsette på. Dersom det skulle bli aktuelt, ser vi positivt på alt samarbeid, svarer Kristiansen.

Hansen: Mye å hente i Bergen

Organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen har deltatt i forhandlingene fra OsloMets side, og bekrefter at det vil bli orientert om saken i OsloMets styre 24. april og en endelige behandling vil skje i junimøtet, dersom styret ved UiB stiller seg positiv til en avtale.

— Jeg synes det er veldig spennende at UiB vurderer å være med på å realisere Khronos ambisjon om å bli en sterk riksdekkende avis for UH-sektoren. Khronos arbeid særlig de siste årene har dokumentert behovet for en slik nisjeavis, sier Hansen.

Direktør Tore Hansen, OsloMet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Jeg har stor forståelse for synspunkter om at riksdekkende må bety at man redaksjonelt dekker saker fra hele landet, og at UiB særlig er opptatt av at dekningen omfatter det som skjer på Vestlandet - i og rundt UiBs virksomhet. Vestlandet står blant annet for en stor og viktig del av verdiskapingen i Norge, og UH-sektoren spiller en vesentlig rolle i dette. TV 2 er jo et godt eksempel på at det er fullt mulig å lage riksdekkende medier med utgangspunkt i redaksjoner flere steder i landet, sier Hansen og legger til:

Mediebyen Bergen

— Bergen er en medieby, og jeg er sikker på at Khrono har mye å hente på å ha en del av redaksjonen her. Dette er forhold som bør gjenspeiles i formålsparagrafen, men de redaksjonelle valgene overlater vi til redaktøren, sier Hansen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, men at han vil vente på at UiBs styre og ledelse gjør sine vurderinger, før han kommer tilbake til mer detaljer i avtalen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS