UiS-styremøtet direkte

Ber styret etablere medisin­utdanning

Styret ved Universitetet i Stavanger skal gjennom et innholdsrikt sakskart torsdag. Følg møtet direkte.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har torsdag sitt andre møte for høsten.

Der skal de blant annet banke gjennom universitets nye strategi, de skal drøfte endringer i UiS sin utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og dele ut utdannings- og læringsmiljøprisen for 2020.

En annen sak på sakskartet er etablering, navneendringer og nedleggelser av ulike studieprogram.

Vil ha vedtak om etablering av medisinutdanning

Nå ønsker UiS-ledelsen endelig å få etablert sin planlagte treårige profesjonsutdanning i medisin.

I sakspapirene står det: «Om styret fatter vedtak om etablering i denne saken vil det innebære en intensjon om å starte et profesjonsstudium i medisin ved UiS.»

I tillegg ber prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, styret om godkjenning til å be utdanningsutvalget behandle sak om akkreditering av studieprogrammet.

UiS ønsker å etablere en såkalt 3+3 modell, der studenter som har tatt de første tre årene i utlandet eller ved et annet norsk lærested, gjennomfører de siste tre årene av en seksårig medisinutdanning ved UiS.

Men, som det også går frem av sakspapirene, så er det noen forutsetninger som må oppfylles før UiS kan starte opp og ta inn studenter til utdanningen.

Det er blant annet om det kan få retten til å gi graden cand. med.

«Det vil være naturlig at et vedtak i styret om å etablere en profesjonsutdanning i medisin følges opp med en søknad til departementet om gradsret,» heter det i sakspapirene.

I tillegg er det nødvendig med tildelte studieplasser og samarbeid med Stavanger universitetssykehus og kommuner i regionen, står det i papirene.

Vil ha 248 millioner utenfor rammen

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, vil også blant annet ha styret med på å etablere tre nye studieprogram med oppstart høsten 2021. Det er et bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet, et bachelorprogram i toll, vareførsel og grensekontroll og et masterprogram i forretningsjus.

Når det gjelder tollutdanningen, var Tolletaten allerede i juli i fjor i gang med å kartlegge mulighetene for å formalisere utdanningen. Valget om samarbeidspartner landet til slutt på Universitetet i Stavanger.

Rektor Klaus Mohn vil også ha med styre på å spille inn til Kunnskapsdepartementet et satsingsforslag på 248 millioner kroner utenfor rammen for året 2022.

Millionene Mohn vil be om, skal blant annet gå til forprosjektering for et nytt bygg for helsevitenskapsutdanningene og startbevilgning til et nytt formidlings- og magasinbygg for Arkeologisk museum.

I satsingsforslaget vil Mohn også be om bevilgninger til 200 nye studieplasser og endring av finansieringskategori for flere av UiS' eksisterende utdanninger.

Disse sakene står på sakskartet:

V–sak US 69/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 22.10.2020

V–sak US 70/20 Godkjenning av møtebok fra styremøte 10.09.2020

Revisjon:

V–sak US 71/20 Oppnevning av styrets kontaktperson

V–sak US 72/20 Revidert internrevisjonsinstruks

O–sak US 73/20 Innspill til revisjonsplan 2021

Strategi:

V–sak US 74/20 Strategi 2030

V–sak US 75/20 Ny utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiS

Økonomi:

O–sak US 76/20 Regnskapsrapport 2. tertial 2020

Utdanning:

O–sak US 77/20 Kvalitet i studieportefølje — Studentopptaket 2020

V–sak US 78/20 Kvalitet i studieprogram — Etablering, navneendring og nedlegging av studier

V–sak US 79/20 Kvalitet i studieportefølje — Studieplasser 2021-2022

V–sak US 80/20 Utdannings- og læringsmiljøprisen 2020 U. off.

Virksomhetsstyring:

V–sak US 81/20 Budsjettforslag utenfor rammen 2022

O–sak US 82/20 Orientering om forslag til statsbudsjett 2021

Informasjonssikkerhet:

V–sak US 83/20 Informasjonssikkerhet ved UiS

HR:

V-sak US 84/20 Omorganisering av utdanningsavdelingen

V–sak US 85/20 Revidert valgreglement ved UiS

V-sak US 86/20 Institusjonelle retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

V-sak US 87/20 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag — Behandlet på sirkulasjon 25.09.2020

Diverse saker:

O-sak US 29/20 Fullmaktsaker til styremøte 22.10.2020

O-sak US 30/20 Orienteringssaker til styremøte 22.10.2020

Eventuelt

Powered by Labrador CMS