OsloMet sitt campus på Kjeller huser rundt 200 ansatte og 3000 studenter. Foto: Eva Tønnessen

Curt Rice vil flytte Kjeller-miljøet til Oslo

Lokalisering. Rektor Curt Rice på OsloMet ønsker å flytte hele Kjeller-miljøet til Oslo, men vil først høre hva ansatte og studenter mener.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet har gitt OsloMet fullmakt til å inngå leieavtale med gårdeier Hemfosa på Kjeller om leie av dagens lokaler fram til 2043. Det går fram av et brev til OsloMet, sendt 16. desember.

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

Nå har Curt Rice tenkt seg om, og han sier at han heller mot å droppe leieavtalen på Kjeller og i stedet samle all OsloMets aktivitet i Pilestredet.

Nyheten om at OsloMet-rektoren ønsker å samle hele universitetet i Oslo sentrum, møtes med litt blandede reaksjoner.

— Vi har lenge ønsket oss å flytte studentene våre til Oslo og Pilestredet sier instituttleder på atferdsvitenskap ved OsloMet, Magne Flaten.

Det er altså en stadig nedprioritering av Kjeller som er dagens realitet. Hvis det er dette som skal fortsette, kan det også hende at det best for oss er å bli samlokalisert med fakultetet vårt i Oslo.

Einar Stoltenberg

På Institutt for produktdesign er de mer usikre.

— Vi vil heller til Oslo enn å bli på Kjeller hvis campus ikke styrkes, men fortsetter å bli stadig mer nedprioritert, sier likevel instituttleder Einar Stoltenberg, som samtidig stiller spørsmål om de får nok plass ved samlokalisering.

Ber om innspill

I et brev til fakultetsstyrer, sentre og studentparlamentet ber rektor Curt Rice om deres vurdering av om OsloMet skal inngå en forlenget leieavtale på Kjeller frem til 2043 eller satse på samlokalisering i Pilestredet. Saken vil også drøftes med tillitsvalgte og med hovedverneombudet, opplyser Rice.

— Slik det ser ut nå mener jeg at samlokalisering i Pilestredet vil gi OsloMet de beste mulighetene for virksomhet i framtiden. Jeg heller derfor i retning av å ikke inngå ny leiekontrakt på Kjeller. Det er imidlertid viktig for meg å få organisasjonens vurdering av dette, før jeg kan fremme en sak for universitetsstyret, sier Rice.

Planen er å legge saken fram for universitetsstyret for vedtak 12. mars.

Dagens leiekontrakt på Kjeller går fram til august 2023 med en årlig leie på 52 millioner kroner. Den nye, fremforhandlede avtalen med Hemfosa som nå er godkjent av Kunnskapsdepartementet, gir et husleiekutt på 20 millioner per år.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Fire momenter for samlokalisering

Rice sier til Khrono at det er fire momenter som gjør at han tror det er en bedre løsning å samlokalisere hele OsloMet i Pilestredet.

— Et argument, men ikke det aller viktigste, er økonomi. Vi vil slippe å betale husleie på Kjeller, men en samlokalisering i Pilestredet vil kreve noe ombygging og eventuelt leie av tilleggslokaler. I tillegg er vi i en situasjon der vi må reforhandle flere leiekontrakter i Pilestredet de nærmeste årene, noe som kan gi en mer utfordrende økonomisk situasjon, sier han.

I alt skal åtte leiekontrakter i og omkring Pilestredet reforhandles de neste seks årene.

Fakta

Fra fusjon til mulig samlokalisering

I 2011 fusjonerte Høgskolen i Akershus (HiAk) med campus på Kjeller med Høgskolen i Oslo (HiO) med campus i Pilestredet.

Samarbeidet mellom de to campus og lokaliseringen på Kjeller har vært gjenstand for mange utredninger og behandling i styret i perioden 2014 til 2019.

Ett av forslagene som har skapt mye debatt er at man ville flytte aktivitetene på Kjeller til Lillestrøm sentrum.

i oktober 2018 vedtok styret ved OsloMet å bli på Kjeller, i stedet for å gå inn for flytting til et nybygg i Lillestrøm sentrum. En leieavtale med Hemfosa ble forhandlet fram og styret ved OsloMet vedtok deretter i mars 2019 å be administrasjonen ferdigforhandle en leieavtale og sende avtalen til Kunnskapsdepartementet (KD) for å få den godkjent.

Rice sier at det viktigste momentet er at en samlokalisering kan gi faglige gevinster og bedre læringsmiljø.

— Det er dette jeg vil spørre fakultetsstyrene, sentre og studentene om. Jeg vil høre hva de mener og om det er viktig for dem med en samlokalisering ut fra en faglig vurdering, sier han.

Grønt press

Det tredje momentet han trekker fram handler om bærekraft og arealeffektivitet.

— I den grønne konkurransen som Iselin Nybø lanserte på kontaktkonferansen denne uken er arealeffektivitet en av kategoriene som universiteter og høgskoler skal konkurrere på. Dessuten har kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sagt at staten skal leie mindre fra private aktører. Dermed er vi under et betydelig press om høyere arealeffektivitet, sier han.

Det siste momentet Rice trekker fram som begrunnelse for at han ønsker samlokalisering er ønskene fra ansatte og studenter.

— Det har vært en forvitring på Kjeller og mange fagmiljøer har ønsket å flytte til Pilestredet. Noen ønsker dette, andre ikke, og jeg ønsker å høre hva de mener, sier han.

Vil fjerne usikkerhet

Hva tror du reaksjonene på en flytting fra Kjeller vil bli i regionen?

— Vi er opptatt av regional utvikling og vi skal uansett ha mye tilstedeværelse på Nedre Romerike. Blant annet jobber vi mot en intensjonsavtale om en satellitt på Ahus og vi har også mye forskningssamarbeid, blant annet med skoler og barnehager i regionen, i tillegg til praksisplasser for studenter, sier han.

Rice viser til at ansatte på Kjeller har levd med usikkerhet i mange år, blant annet var det lenge uvisst om campusen ville flytte til Lillestrøm.

— Det er beklagelig at dette har tatt så lang tid, men dette er en kompleks sak og det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Jeg ønsker nå at ansatte og studenter på OsloMet skal få en avklart situasjon, sier han.

Sparer 20 mill per år

I oktober 2018 vedtok styret ved OsloMet å bli på Kjeller, i stedet for å gå inn for flytting til et nybygg i Lillestrøm sentrum. En leieavtale med Hemfosa ble forhandlet fram og styret ved OsloMet vedtok deretter i mars 2019 å be administrasjonen ferdigforhandle en leieavtale og sende avtalen til Kunnskapsdepartementet (KD) for å få den godkjent.

Kunnskapsdepartementet anbefalte avtalen godkjent i november 2019, men den gikk så videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 13. desember kom så godkjenningen fra KMD og tre dager senere fikk OsloMet brev fra Kunnskapsdepartementet med fullmakt til å inngå ny leieavtale med Hemfosa.

— Kjeller er stadig nedprioritert

Einar Stoltenberg er leder for Institutt for produktdesign som har samlet all aktivitet for eget institutt på Kjeller. Instituttet er en del av fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på OsloMet.

Einar Stoltenberg, instituttleder på Kjeller. Foto: OsloMet

Stoltenberg er ikke overrasket over at spørsmålet om samlokalisering nå dukker opp. Han trekker fram at man de siste årene har sett en stadig nedbemanning og flytting av både fagmiljøer og ansatte fra Kjeller til Oslo. Kommunene rundt har etter Stoltenbergs mening heller ikke vært spesielt aktive for å få bedring av situasjonen for dette studiestedet, han tenker blant annet på transportsituasjonen.

— Det er altså en stadig nedprioritering av Kjeller som er dagens realitet. Hvis det er dette som skal fortsette, kan det også hende at det best for oss er å bli samlokalisert med fakultetet vårt i Oslo, sier Stoltenberg, men legger til:

— På den andre siden ser vi mange muligheter for Kjeller, men da må det satses.

Trekker fram viktig spørsmål om areal

Stoltenberg forteller at instituttet hans i forrige uke startet en debatt rundt samlokalisering av TKD i Oslo eller å bli på Kjeller.

— Det er imidlertid en setning i det som nå er sendt ut som bringer uro. Og det handler om at en forutsetning er at arealet i Oslo ikke skal øke vesentlig. Hvis dette betyr at vi får beholde den arealstørrelse vi har i dag på Kjeller, er jo dette helt fint, men hvis dette betyr at man skal få passet inn Kjeller-miljøet også i det arealet OsloMet i dag disponerer i Pilestredet, ja da blir jeg bekymret, og dette er et viktig spørsmål vi må få avklart.

Stoltenberg mener også det er endel andre vanskelige avklaringer som må på plass, og han lurer på om man klarer dette på så kort tid som det nå er skissert, nemlig fram til styremøtet i mars.

— Og så er det viktig for oss at det blir en faktisk samlokalisering med vårt fakultet for vår del, understreker Stoltenberg, som sier han ser fram til spennende debatt om forslagene.

Positiv instituttleder på adfersvitenskap

Magne Flaten er leder på Institutt for atferdsvitenskap på OsloMet. Flaten forteller at ved hans institutt har alle ansatte kontor i Pilestredet, mens de fleste studentene i bachelor i vernepleie, godt over 500 studenter, og alle 90 studenter i psykologi, har undervisning på Kjeller.

— Dette er ikke bra for læringsmiljøet. Deltakelse i forskningsgrupper og aktiviteter krever at studentene er i Pilestredet. Kontakten mellom lærere og studenter er redusert, forteller Flaten.

Han trekker også fram at de per i dag på Kjeller har for få spesialrom til å drive ferdighetstrening i, og de har for få undervisningsrom.

Flaten trekker også fram at de opplever det som problematisk at det er få andre helse- og sosialfaglige utdanninger på Kjeller, noe som reduserer muligheter for samhandling.

Mange av de som underviser reiser fra Pilestredet til Kjeller, og det går arbeidstid tapt. Ein tidsmessig oppstykka kvardag kan ha negative effektar på forskning, sier Flaten, og legger til:

— Institutt for atferdsvitenskap har av disse grunner lenge argumentert for å flytte studieprogrammene i psykologi og vernepleie til Pilestredet.

Parat: Ønsker fortsatt satsing på Kjeller

Liv Ingunn Bråten er hovedtillitsvalgt for Parat og har arbeidssted på Kjeller. Bråten forteller at det nye utspillet om at rektor vil flytte campåus Kjellers ansatte og studenter og studietilbud til Oslo kom som en overraskelse på mange av Parats medlemmer, siden desist uke ble kjent med at den fremforhandlede leieavtalen var godkjent av departementet.

— At OsloMet ikke skal ha en campus på Romerike og ei heller i Viken var vel ikke noen så for seg da Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo fusjonerte. Vi har i ettermiddag hatt et kort informasjonsmøte med medlemmene våre på Kjeller og den entydige tilbakemeldingen er at de ønsker en videre satsing på Campus Kjeller, forteller Bråten.

Liv Ingunn Bråten, hovedtillitsvalgt, Parat, OsloMet. Bråten har tilhold på Kjeller. Foto: Anne Elin Færestrand

Bråten trekker også fram at de mener den fremforhandlede leieavtalen er svært gunstig for OsloMet.

— Det er mye usikkerhet knyttet til reforhandling av leieavtaler i Pilestredet der mange leieavtaler skal reforhandles i 2021. Dette vil med stor sannsynlighet innebære økte kostnader og etter innføringen av internhusleie kan dette få store negative konsekvenser for fakultetene som allerede opplever store kutt i sine inntekter og en tøff økonomisk situasjon. Ved å inngå leieavtalen på Kjeller har man en mulighet til å sikre seg mot disse negative konsekvensene, trekker Bråten fram.

— Utfordrende leieforhold

Parat peker også på at vil være mulighet til fremleie på Kjeller dersom man skulle få gunstige leieavtaler og økt antall kvadratmeter i Pilestredet.

— Å leie lavere eller samme antall kvadratmeter i Pilestredet til høyere pris har ingen hensikt. Produktdesign har unike lokaler på Kjeller i dag, og også de andre utdanningene disponerer spesialrom. Å få like gode lokaler i Pilestredet vil kreve betydelig investeringer, mener Bråten.

Parat trekker også fram at man ved å plassere ytterligere 3000 studenter og 200 ansatte i Pilestredet uten å øke arealet, vil skape en utvikling med mer trangboddhet og kontorlandskap samt undervisning lenger ut over kvelden der undervisning til f.eks. 20 om kvelden blir normen.

— Dette vil gjelde alle enheter på OsloMet og ikke bare de som i dag er lokalisert på Kjeller. Jeg kan ikke se at innføring av satelitter ute i bydelene og f.eks på AHUS på noen måte vil være rimeligere for OsloMet enn videreutvikling og satsing på Campus Kjeller, legger Bråten til.

(Saken er oppdatert 00.05, 16. januar 2020 med kommentarer fra Parat.)

Powered by Labrador CMS