styremøte

Demokrati og økonomi på styremøte på OsloMet

OsloMet har digitalt styremøte over to dager. Økonomi og rektors ansvar for et godt ytringsklima står på sakskartet.

Styret ved OsloMet har digitalt møte 17. og 18. juni. Her fra et styremøte tidligere i år.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken 17. juni fra kl 9 og 18. juni fra kl. 9.

Ved utgangen av april hadde OsloMet har spart 40 millioner kroner på koronakrisen. Det skyldes blant annet mindre reising, mindre kursvirksomhet, mindre til drift og utvikling av eiendommer, lavere bruk av strategimidler og diverse driftskostnader.

Innsparingene fordeler seg over hele virksomheten, går det fram av tertialrapporten, som legges fram på styremøtet ved OsloMet 17. og 18. juni.

Les også: Akademia ber Stortinget om ny milliard-støtte

Mindrekostnader hele 2020

Direktør Asbjørn Seim sier at det også er noen økte kostnader på grunn av korona-situasjonen, for eksempel økte IT-kostnader, økt bruk av vektere på campus, og overtidsbruk i forbindelse med digitalisering av undervisning. Men resultatet for årets første fire måneder er totalt sett et mindreforbruk på 40 millioner.

— Hvordan vil dette påvirke resultatet for hele 2020?

— Det er ikke laget noen prognose for resultatet for hele året basert på 1. tertial, men vi kan forvente å ta med oss deler av mindrekostnadene utover året og se at dette vil påvirke årsresultatet for 2020, sier Seim.

Han sier at dette særlig gjelder mindrekostnader på reiser, kurs og eksamensvakter utover året.

— Samtidig ser vi at det er noen fremtidige utfordringer knyttet til økt kortsiktig husleiekostnad i forbindelse med at vi ikke forlenget husleieavtalen på Kjeller, planlegging av nytt Campus på Romerike og at vi står foran reforhandling av flere husleie kontrakter i sentrum i årene som kommer, sier han.

I og med at OsloMet sa nei til å forlenge leieavtalen for Kunnskapsveien 55 på Kjeller, må universitetet betale cirka 20 millioner mer i året i leie fram til august 2023 enn hvis den nye leieavtalen med betydelig lavere leie var blitt inngått.

Rektor har ansvar for demokrati

OsloMet-styret skal også, blant annet, vedta revidert instruks for rektor. Her blir rektors ansvar for et godt ytringsklima og medvirkning understreket.

I forslaget til instruks står det:

«Rektor har på styrets vegne ansvar for at valg til institusjonens styrer gjennomføres i tråd med vedtatt valgreglement, og rektor skal påse at representasjon av studenter og ansatte i institusjonens organer er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Rektor skal videre legge til rette for et godt ytringsklima og medvirkning gjennom åpenhet om viktige prosesser og beslutninger.»

Opprinnelig var en evaluering som Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har gjort av effektiviseringprosjektet Administrasjon for framtiden på sakskartet. Ifølge kjøreplanen som Khrono har fått tilsendt, har rektor trukket denne saken.

Begge dager varer møtet omtrent fram til lunsj.

17. juni varer den åpne delen av møtet til kl 11.20, ifølge kjøreplanen. Etter det skal styre behandle referatet fra ledersamtalen mellom styreleder og rektor bak lukkede dører. 18. juni skal møtet være over 11.15, ifølge planen.

Dagsorden:

Vedtakssaker

  • Tertialrapport OsloMet 1.tertial
  • Styrets føringer for plan og budsjettarbeid og foreløpige rammer for 2021-2023
  • Revidert kvalitetssystem ved OsloMet
  • Etabelering av kompletterende lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Revidert instruks for daglig ledelse
  • OsloMets høringssvar til forslag om ny universitets- og høyskolelov og innspill til stortingsmeldingen om styringspolitikk for universiteter og høyskole

Orienteringssaker

  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Administrasjon for fremtiden (saken er trukket)
  • Referat fra ledersamtalen, unntatt offentlighet
  • Rektors orienteringer
Powered by Labrador CMS