Debatt ● Helen Bråten

Derfor har vi nasjonal eksamen for sykepleie­studenter

Nasjonal eksamen sikrer viktig kunnskap for studenter og skaper nasjonale fellesskap for erfaringsdeling om læring, undervisning og vurdering i sykepleie.

Nokut mener at en nasjonal eksamen er en god måte å sikre at sykepleiere i Norge har med seg viktig kunnskap inn i videre studier og yrket, skriver kronikkforfatteren. Her fra en velkomstforelesning for sykepleiestudenter under en tidligere studiestart.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Hvorfor gjennomfører norske myndigheter nasjonal eksamen for sykepleiestudenter, spør Jeanne Boge i Khrono 2.6.23. Hun stiller også spørsmål om myndighetenes evidens for valg av naturvitenskapelige fag til nasjonal deleksamen og hvorvidt det gir bedre sykepleiere. Nokut har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført nasjonal eksamen i sykepleie eller nærmere bestemt anatomi, biokjemi og fysiologi (AFB) siden 2015. 

Det korte svaret fra oss er at nasjonal eksamen i AFB sikrer viktig kunnskap for sykepleierstudenter og bidrar til et nasjonalt fellesskap som diskuterer læring, undervisning og vurdering i sykepleieutdanningene og slik bidrar med kvalitetsutvikling.

En nasjonal eksamen er et nasjonalt virkemiddel bestemt av Kunnskapsdepartementet. Det innebærer en obligatorisk eksamen i et emne for alle studenter innen spesifikke utdanninger. Eksamen avholdes på samme tidspunkt for alle studenter på alle studiesteder. Sensorer i et nasjonalt sensorkorps sensurerer uten å vite studentenes identitet eller institusjonstilknytning. Det sikrer blind sensur og at studentene blir vurdert på likt grunnlag over hele landet.

Eksamen er utviklet av erfarne undervisere og eksperter innen AFB og kvalitetssikres av fagpersoner, studenter og testteoretikere. Den utvikles på bakgrunn av felles læringsutbyttebeskrivelser og faginnhold utviklet av representanter fra fagmiljøene. Slik diskuteres jevnlig hva som er viktig i faget, hvordan disse sentrale læringsutbyttene kan vurderes og hvordan lage gode eksamener. Eksamensutviklingen og eksamen gir slik en nasjonal og felles standard for måling av studentenes kunnskap i anatomi, fysiolog og biokjemi og er slik en kvalitetssikring med felles standard for sykepleierstudenter på tvers i Norge. 

Før den nasjonale eksamen ble innført var det stor variasjon. Dette er dokumentert av blant annet Kyte, Kleiven og Elzer (2009). Strykprosenten varierte fra 0 % til langt over 50 %, noe som neppe bare hadde med studentens kunnskaper å gjøre, men også med faktorer som undervisning, prioritering og eksamensformen var svært forskjellig fra studiested til studiested. En viktig virkning av nasjonal eksamen er derfor at faglig forventet kunnskapsnivå og vurderingen av kunnskapen for sykepleiestudenter er blitt samordnet. Når det gjelder samordningen av de faglige forventningene, er felles læringsutbyttebeskrivelse og beskrivelse av faginnhold til AFB et viktig bidrag til dette.

Utover samordning og kvalitetssikring bidrar eksamen til utvikling av sykepleierutdanningene. Eksamen bidrar til et faglig fellesskap på nasjonalt nivå om vurderingskvalitet, undervisning og læring særlig for AFB-miljøene, men også utover dette. En nasjonal eksamen gir sammenliknbar informasjon om studentenes kunnskapsnivå på tvers av studiesteder og gir fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende miljøer og dele erfaringer. Det at læringsutbyttene og eksamen er lik, men undervisningen er forskjellig gir spennende muligheter.

Det er riktig som Jeanne Boge understreker at det er relativt høy strykprosent på eksamen i AFB. Dette gjelder imidlertid ikke kun i Norge, men er et fenomen vi også ser internasjonalt som vist av blant annet Hull et al., 2016 og Jensen et al., 2018; McVicar et al., 2015). Det er mye som skal læres og forstås tidlig i studiet, og på kort tid. Det er krevende for studentene. Forskning og NOKUTs egne analyser viser imidlertid at denne kunnskapen er viktig for studentene. AFB skal sikre en god faglig forståelse av de grunnleggende mekanismene som styrer kroppens funksjoner og kunnskaper om organsystemene. Dette er sentralt for å gjøre selvstendige kliniske vurderinger, forstå prinsipper for farmakologi og vurdere effekten av behandlinger. Å anvende kunnskaper i AFB er helt nødvendig for å kunne oppdage når en person er syk, oppdage forverring av farlige sykdomstilstander og kunne tilby adekvat helsehjelp. 

NOKUTs egne analyser viser også at de som gjør det godt på AFB-eksamen jevnt over fullfører sykepleiestudiene i større grad enn de som gjør det mindre godt. De som gjør det dårligere på AFB-eksamen faller også fra i større grad enn de som gjør det dårlig. Dette ser vi også i internasjonal forskning hvor kunnskap og karakterer fra slike emner kan predikere resultater på den endelige (sertifiserings) eksamen (som Kagan et al 2021; Griffiths et al 1995). Det er også studier som viser at sykepleiere i sykehus og i kommunehelsetjeneste fremhever nytten av disse fagområdene (Kyte et al., 2011).

Det er riktig som Jeanne Boge skriver at studenter med gode karakterer fra videregående har bedre forutsetninger for å gjøre det godt på nasjonale prøver. I NOKUTs analyser ser vi at videregående karakterer bidrar til å forklare prestasjon på nasjonal eksamen. Vi vet derimot ikke hva dette egentlig betyr, er det forkunnskap, studieteknikk eller motivasjon som har betydning. Det er også betydelig variasjon av prestasjon på nasjonal eksamen som ikke forklares av dette. Nokut viser dette i sin rapport fra 2021. Som Jensen, Knutstad & Fawcett (2018) hevder er det lite kunnskap om hvordan profesjonsutdanninger kan tilrettelegge og støtte sykepleierstudentens læring i de naturvitenskapelige fagene. Her kan nasjonal eksamen bidra, både for å fremskaffe kunnskap og som grunnlag for videreutvikling av kunnskap. Et eksempel på det siste kan vi se med Hege Skavern (2020) som med kollegaer ved Høgskolen i Innlandet har sett på hvordan sykepleiestudenter med lave opptakskarakterer lærer AFB og hvilke lærings- og undervisningsmetoder som kan tilrettelegge for denne studentgruppen.

Vi mener at en nasjonal eksamen er en god måte å sikre at sykepleiere i Norge har med seg viktig kunnskap inn i videre studier og yrket. Nasjonal eksamen skaper arenaer for viktige faglige diskusjoner rundt innhold i emner, læring, undervisning og vurdering. Det er også en måte å skaffe kunnskap om læring og undervisning i sykepleie og AFB spesielt. Dette er de viktigste årsakene til vi gjennomfører nasjonal eksamen for studenter i sykepleie.

Powered by Labrador CMS